Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 22

Melkahka Kan 22:4-24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4At pahpa kahlap ako kin likih komwi; re likihkomwihla, oh komw ahpw ketin doareirailla.
5Re likweriong komwi, re ahpw pitla sang apwal; re likihkomwihla oh ar likilik ahpw kin pweida.
6I solahr mwomwen aramas; I wialahr kamwetel men, me aramas koaros kin mwamwahliki oh wia kauwe!
7Koaros me kin kilang ie kin kepitkin ie; re kin kapwadehi lowarail oh itihtik moangarail.
8Re kin nda, “Ke likiher KAUN-O; a dahme e sohte ketin doarehkinuhkala? Ma KAUN-O kupwurkinuhk, a dahme e sohte ketin sewesehkinuhk?”
9Komwi me ketin apwahpwalih ie ni ei ipwidi, oh komwi me pil ketin sinsile ie ni ei seri pwelel.
10I likih komwi sang ni ei ipwidi, oh komwi kin wia ei Koht ahnsou koaros.
11Komw dehr ketin dohweisang ie! Apwal laud kerendohr, oh sohte me pahn sewese ie.
12Imwintihti ngeder, rasehng kouwol kei, kin kapikapil ie; irail koaros kapikapil ie, rasehng kouwol kommwad en Pasan.
13Re sarapeseng duwehte laion kei, me kin weriwerki ar men dapengiepeseng.
14Solahr angi, I rasehngehr pihl me wudeklahr nanpwel. Tih kat koaros piselpesengehr; mohngiongiet rasehng kirihs me peipesengehr nan mesenedi.
15Nan kepinwereiet ngalangaladahr duwelahr pwelpar, oh loweiet pasdangehr pahn ngatangatei. Komw ketin likidmelieielahr nan pwelpar pwe I en mehla.
16Pwihn en aramas suwed ehu kapiliepenehr rasehng pelin kidi ehu me kohkodohng ie; re ngalispeseng pehi kat oh nehi kat.
17Tih kat koaros sansaladahr. Ei imwintihti kan kin kilikilang ie oh kangkakil ie.
18Re usuhski ei likou kan, oh nehkpeseng nanpwungarail.
19Maing KAUN, komw dehr ketin dohweisang ie! Komw ketin mwadangodo oh kapitiehla!
20Komw ketin doareiehla sang kedlahs; doarehla ei mour sang kidi pwukat.
21Komw ketin kapitiehla sang laion pwukat; pwe sohte ei kehl rehn kouwol lawalo pwukat.
22I pahn koasoiaiong nei aramas akan duwen wiepen nin limomwi kan; I pahn kapinga komwi nan pokon en aramas akan:
23“Kumwail ladu en KAUN-O kan, kumwail kapinga! Kumwail kadaudok en Seikop kan, kumwail wauneki! Kumwail mehn Israel kan, kumwail kaudokiong!
24E sohte ketin likidmeliehla me semwehmwe kan de mwamwahliki arail lokolok kan; e sohte kin ketin sohpeisang irail, ahpw kin ketin kupwure irail ni ar kin likweriong.”

Read Melkahka Kan 22Melkahka Kan 22
Compare Melkahka Kan 22:4-24Melkahka Kan 22:4-24