Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 22

Melkahka Kan 22:15-31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Nan kepinwereiet ngalangaladahr duwelahr pwelpar, oh loweiet pasdangehr pahn ngatangatei. Komw ketin likidmelieielahr nan pwelpar pwe I en mehla.
16Pwihn en aramas suwed ehu kapiliepenehr rasehng pelin kidi ehu me kohkodohng ie; re ngalispeseng pehi kat oh nehi kat.
17Tih kat koaros sansaladahr. Ei imwintihti kan kin kilikilang ie oh kangkakil ie.
18Re usuhski ei likou kan, oh nehkpeseng nanpwungarail.
19Maing KAUN, komw dehr ketin dohweisang ie! Komw ketin mwadangodo oh kapitiehla!
20Komw ketin doareiehla sang kedlahs; doarehla ei mour sang kidi pwukat.
21Komw ketin kapitiehla sang laion pwukat; pwe sohte ei kehl rehn kouwol lawalo pwukat.
22I pahn koasoiaiong nei aramas akan duwen wiepen nin limomwi kan; I pahn kapinga komwi nan pokon en aramas akan:
23“Kumwail ladu en KAUN-O kan, kumwail kapinga! Kumwail kadaudok en Seikop kan, kumwail wauneki! Kumwail mehn Israel kan, kumwail kaudokiong!
24E sohte ketin likidmeliehla me semwehmwe kan de mwamwahliki arail lokolok kan; e sohte kin ketin sohpeisang irail, ahpw kin ketin kupwure irail ni ar kin likweriong.”
25I pahn kapinga wiepen nin limomwi kan nan pokon laud akan; I pahn kapwaiada meirong kan me I inoukidahr mwohn irail koaros me kin kaudokiong komwi.
26Me semwehmwe kan pahn tungoale uwen me re anahne; irail kan me patohdohng rehn KAUN-O pahn kapinga ih. Re en paiamwahu kohkohlahte!
27Tohn wehi kan koaros pahn tamanda KAUN-O. Sang ni irepen sampah koaros re pahn sohpeiong; keinek en sampah kan koaros pahn kaudokiong.
28KAUN-O iei nanmwarki, oh e kin kakaun wehi kan.
29Me aklapalap koaros pahn poaridi mwowe; me pahn mehla koaros pahn poaridi mwohn silangi.
30Dih kan me pahn kohdo pahn papah; aramas akan pahn padahkihong dih en mwuhr duwen KAUN-O.
31Aramas akan me saikinte ipwidi pahn rong: “Kaun-o ketin kamouralahr sapwellime aramas akan!”

Read Melkahka Kan 22Melkahka Kan 22
Compare Melkahka Kan 22:15-31Melkahka Kan 22:15-31