Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 19

Melkahka Kan 19:2-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Rahn koaros lingano kin sansal poatopoat; pwohng koaros e kin duweduwehte.
3Sohte koasoi de lokaia kin wiawi, pil sohte ngihl ehu kin pwarada;
4ahpw kalohk wet kin lelpeseng wasa koaros nin sampah. Koht ketikihong ketipin dewe pahnlahng;
5ketipin ahpw kin kohieisang nan dewe nimenseng, rasehng ohl kamwohd emen me kin pereperen, oh pil rasehng sounweirentang men me onopadahr en weirentang.
6E ahpw kin tapihada eh seiloak pahnlahng sang ni palimese kolahng ni palikapi. Sohte mehkot kak rirsang eh karakar.
7Kosonned en KAUN-O me unsek mehlel; e kin pwurehng kakehlahda aramas. Mahsen en KAUN-O me likilik, e kin kaloalokongihala me soaloalokong kan.
8Kosonned en KAUN-O me pwung; oh irail kan me kin peikiong kin pereperen. Sapwellime mahsen kan me uhdahn pwung oh kin kamarainihada lamalam en aramas.
9E mwahu ong aramas en wauneki KAUN-O; pwe met pahn poatopoat kohkohlahte. Kopwung en KAUN-O me pwung, e kin pahrek ahnsou koaros.
10Sapwellime kopwung kan kesempwal sang kohl me keieu kaselel; oh pil mem sang sukehn loangelap.
11Sapwellimomwi mahsen kan kin kamarainih sapwellimomwi ladu menet; I kin ale ketingpen ei kin peikiong sapwellimomwi mahsen kan.
12Sohte mehmen kak pein esehda eh sapwung kan; Maing KAUN, komw ketin doareiesang soangen sapwung me sohte sansal akan!
13Komw pil ketin sileiesang soangen dihp sansal akan; komw dehr mweidohng re en kauniehda. Eri, I ahpw pahn unsekla oh saledeksang suwed en dihp.
14Maing KAUN, komwi me silepei oh sounkomourpei, komw ketin kupwurehla ei pato oh ei lamalam!

Read Melkahka Kan 19Melkahka Kan 19
Compare Melkahka Kan 19:2-14Melkahka Kan 19:2-14