Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 18

Melkahka Kan 18:34-38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
34E ketin kaiahneiedahng ni mahwen, pwe I en kak doadoahngki kesik ketieu me keieu kehlail.
35Maing KAUN, komw kin ketin sinsile ie oh doandoare ie; sapwellimomwi sawas me kalinganeiehla, oh sapwellimomwi manaman me sinsile ie mwahu.
36Komwi me ketin sileiehdi pwe I en dehr lohdi, oh I sohte mwahn pwupwudi.
37I patohwan pwakihier ei imwintihti kan oh koliraildi; I sohte kin tokedi I lao kamwomwirailla.
38I keseiraildi, re ahpw sohla kak uhda; re wonohnehr nanpwel mwohn meseiet.

Read Melkahka Kan 18Melkahka Kan 18
Compare Melkahka Kan 18:34-38Melkahka Kan 18:34-38