Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 119

Melkahka Kan 119:87-100

Help us?
Click on verse(s) to share them!
87Kerenieng re pahn kemeiehla, ahpw I sohte sohpeisang sapwellimomwi kosonned kan.
88Komw ketin kupwurehkin ie sapwellimomwi limpoak poatopoat, pwe I en kapwaiada sapwellimomwi kosonned kan.
89Maing KAUN, sapwellimomwi mahsen pahn tengeteng kohkohlahte; e kin poatopoat nanleng.
90Sapwellimomwi loalopwoat pil kin poatopoat erein dih koaros; komw ketin koasoanehdi sampah nan dewe, oh e kin mihmihte.
91Mehkoaros kin mihmihte lel rahnwet pwehki sapwellimomwi kosonned kan, pwehki mehkoaros kin uhpah komwi.
92Ma ei peren sohte pwilisang ni sapwellimomwi kosonnedo, eri, I mehkilahr ei lokolok kan.
93I sohte pahn manokehla sapwellimomwi kaweid kan, pwehki kaweid pwukat me komwi ketin kolokolki ei mour.
94Sapwellimomwi ngehi—komw ketin doareiehla! I kin nantihong kapwaiada sapwellimomwi kosonned kan.
95Aramas suwed kan kin awiawih pwe re en kemeiehla, ahpw I pahn kin medemedewe duwen sapwellimomwi kosonned kan.
96I patohwan eseier duwen mehkoaros ar sohte unsek; ahpw sohte irepen sapwellimomwi kosonnedo!
97Ia uwen ei poakohng sapwellimomwi kosonnedo! I kin medemedewe sang nimenseng lel nipwong.
98Sapwellimomwi kosonnedo kin ieiang ie ahnsou koaros oh kin kahrehda ei loalokong sang ei imwintihti.
99I loalokong sang ei sounpadahk kan koaros, pwehki ei kin medemedwe sapwellimomwi kaweid kan.
100I koahiek sang me mah kan, pwehki ei kin kapwaiada sapwellimomwi kosonned kan.

Read Melkahka Kan 119Melkahka Kan 119
Compare Melkahka Kan 119:87-100Melkahka Kan 119:87-100