Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 119

Melkahka Kan 119:42-47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
42Eri I ahpw pahn kak sapeng irail kan me kin kepweikengih ie pwehki ei koapworopworki sapwellimomwi mahsen.
43Komw kupwure ie pwe I en kin lokaia mehlel ahnsou koaros, pwehki ei koapworopwor mihmi ni sapwellimomwi kadeik kan.
44I pahn kapwaiada sapwellimomwi kosonned ahnsou koaros, met oh pil kohkohlahte.
45I pahn weweidwei nan mour saledek, pwehki ei kin nantihong kapwaiada sapwellimomwi padahk kan.
46I pahn lohkihda sapwellimomwi koasoandi kan mwohn nanmwarki kan, oh I sohte pahn namenengki.
47I kin diar peren ni ei kin kapwaiada sapwellimomwi mahsen kan, pwehki ei kin kesempwalki.

Read Melkahka Kan 119Melkahka Kan 119
Compare Melkahka Kan 119:42-47Melkahka Kan 119:42-47