Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Malakias

Malakias 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kanan Diyos ay Kangatoan ay Turay, “Ilaen yo tan dandani din kadosaan di am-in ay natangsit ya mangam-amag si lawa. Sin agew ay doy, kaman dan logam ay mapooan si mabidang ay apoy et maga polos di mabay-an.
2Ngem dakayo pay ay mangipatpateg en sak-en, awni et domteng di kinalinteg ay kaman segit ay bomala ay mangagas en dakayo, et manlagto kayos ragsak yo ay kaman din iyat di kilaw ay baka ay naibolos.
3Sin agew ay doy ay pangokomak, abaken yon to din mangam-amag si lawa et igatigatin yo ay kaman tapok.
4“Nemnemnemen yo din init-itdon Moses ay baak ay siya din bilbilin ya linteg ay inbagak en sisya ed Horeb ta tongpalen din am-in ay Israelita.
5Ngem mangon-ona ay ibaak si Elias asi domteng din agew ay doy ay kaeegyat.
6Et pankakapyaena din aam-a sin aan-ak ta adiak omali ay manadael sin ili yo.”