Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MALAKI

MALAKI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: À ma! Gurↄↄ pì e mↄↄ, eégↄ̃ wãa lán mↄ̀datɛ bà, bensↄ̃ wadadeenↄ kↄ̃n zaakɛrinↄ égↄ̃ dɛ lán sɛ̃̀ kori bà. Gurↄↄ pì é ń kpata ń píngi, aↄ̃ kãsãa ke aↄ̃ ↄnɛ é gↄ̃ro.
2Amↄa kɛ̀ á ma vĩa vĩinↄ sↄ̃, a mìsina Ɔfãntɛ̃ é bↄ, aafia égↄ̃ kú à gupuraazi. É bↄɛ àgↄ̃ vĩvĩi lán zùnɛ kɛ̀ wà ń gbáɛnↄ bà.
3Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: Gurↄↄ kɛ̀ ma bↄ kↄ̃n yão, é kìti pá gbɛ̃ zaaanↄa, aↄ̃égↄ̃ dɛ lán túbu bà a gbá gĩzĩ.
4À tó doka kɛ̀ má kpà ma zↄ̀bleri Musaa zaa Orɛbu gↄ̃ dↄagu, yã kɛ̀ má dìɛ Isarailinↄnɛ kↄ̃n yã kɛ̀ má dàńnɛo.
5À ma! Mɛ́ annabi Ilia zĩawa ai ma mↄ́gurↄ bíta naasidee gↄ̃ gá ká.
6Eé tó denↄ pↄↄ gↄ̃ kú ń nɛ́nↄa bensↄ̃ nɛ́nↄ pↄↄ égↄ̃ kú ń denↄa. Tó lɛnlo, mɛ́ mↄ́ mà ↄ pãɛ a bùsua mà lɛ́ kɛare.