Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Malakias

Malakias 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Migkaǥi is Nengazen he Mekeǥeǥehem, “Siguradu iyan he egkehitavù is kegkeuma te andew te Nengazen he Mekeǥeǥehem. Ne iring is kegkehitevùa kayi te rapug he egkiràkirà. Is langun he mepelevawen wey menge lalung, ne egkeiring sikandan te ebinsulan he kayu he wazà egkesamà he subpang wey zalid.
2Piru sikiyu mulà is edtahud kediey, is ketazeng iring te andew he edsilà diyà te keniyu he ebpekevawì te menge zaru niw. Ne egkeiring kew te nati he menge vaka he ebpemenlinglingketew is egawas diyà te tudil.
3Edtekutakan niw is lalung he menge etew ne egkeiring dà sikandan te igmuk he ebpenggiekan niw zutun te andew te kedhimuwa ku he mehitavù heini, migkaǥi is Nengazen he Mekeǥeǥehem.
4“Tentenuzi niw is Kesuǥuan te suluǥuen ku he si Moises. Haazà he menge suǥù wey menge sulunuzen, imbeǥey ku kandin diyà te Horeb he para te langun he menge etew te Israel.
5“Piru te kenè pa egkeuma haazà is dekelà wey mekahandekhandek he andew te Nengazen, ibpehendiyè ku te keniyu is ebpeneuven he si Elias.
6Edhimuwen din he mahala te menge ǥinikanan is menge anak dan wey mahala te menge anak is menge ǥinikanan dan, su wey ku kenà mezezeeti is menge tanè niw.”