Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - मलाकी

मलाकी 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी “आं निसाफ पतीक नाक्‍ती जाक्‍ब। मेको ठेयब मी खोदेंशो पा ब्रशो बाक्‍ब। मेना ठेयब लेश्‍शो नु मरिम्‍शो पाइब नेल्‍ल सोव़शो ठुटा खोदेंशो बाक्‍नीम। मेको नाक्‍ती मीम मेको आन कली नेक्‍ब। मिनु मेको आन शाक्‍श नु राशी यो मलीब।
2तन्‍न गे आं नें कली मान पाइब, इन ङोंइती आं ठीक पतीके नां खोदेंशो पा दाप्‍ब। इन रोइ यो सानीनी। गे गोठ रे पा ग्रूशो बाछा खोदेंशो पा प्रेक्‍ना प्रेक्‍न दोरनीनी। लूका १:७८
3मिनु गेपुकीमी आं अरेशो लोव़ मटीब आन कली इन खोइलीमी दिम्‍नीनी। आं निसाफ पतीक नाक्‍ती मेको इन खोइलीम दिम्‍शा, पुलु खोदेंशो सेल्‍चा पुंइसीनीमी” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत।
4परमप्रभुमी “आं वाइल मोसामी इन कली गेशो आं अरेशो लोव़ मिम्‍तीन। गो मेको फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु आं देंशो ठीक पतीक लोव़ होरेब डांडामी इस्राएली नेल्‍ल आन कली अरेचा कली गेता।
5नेनीन, आं ठेयब नु हिंचा ङा नाक्‍त जाक्‍चा क्‍येङा ङोंइती आं लोव़ पाइब एलीया कली इन बाक्‍तीकेम सोइक्‍नुङ। मत्ती ११:१४; १७:११-१३; योएल ३:४
6मिनु मेकोमी आम आफ आस थुं आस आल गे नु आल आन थुं आम आफ गे लेप्‍पाइक्‍ब। मोदेंशो मदुम्‍त हना, गो रागी कली सराप पाइक्‍नुङ” दे परमप्रभु यावेमी देंत। लूका १:१७