Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Luku

Luku 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yen biru Yesu u wuu mɑrosu kɑ bɑru kpɑɑnu dɑ dɑ, u wɑɑsu mɔ̀ u Gusunɔn bɑndun lɑbɑɑri ɡeɑ kpɑrɑmɔ. Mɑ bwɑ̃ɑbu wɔkurɑ yiru ye, yɑ wɑ̃ɑ kɑ wi,
2kɑ mɑɑ kurɔbu ɡɑbu bèn wɛrɛkunu bɑ ɡirɑ, kɑ ɡɑbu be bɑ bɛkiɑ ben bɑrɑnu sɔɔn di. Beyɑ Mɑɑri wi bɑ sokumɔ Mɑdɑlɑɡii, wìn min di wɛrɛkunu nɔɔbɑ yiru nu doonɑ,
3kɑ Yoɑnɑ wi u sɑ̃ɑ Kusɑ, Herodun sɔm kowobun wiruɡiin kurɔ, kɑ Susɑnɑ kɑ sere ɡɑbu dɑbiru. Kurɔ beyɑ bɑ bu nɔɔrimɔ kɑ ben tiin ye bɑ mɔ.
4Tɔn dɑbinu nɑ sɑɑ wusu dɑbinun di bɑ mɛnnɑ Yesun mi. Yerɑ u bu mɔndu kuɑ u nɛɛ,
5durɔ ɡoo yɑrɑ u kɑ dĩɑ bweseru yɛ̃kɑ. Nɡe mɛ u yɛ̃kɑmɔ sukum wɔri swɑɑ bɑɑrɔ, mɑ bɑ tɑɑkɑ, mɑ ɡunɔsu ɡɔsɑ su di.
6Sukum ɡɑm mɑɑ wɔri kpee sɑɑrɑ wɔllɔ. Sɑnɑm mɛ mu kpiimɑ, mu ɡberɑ yèn sɔ̃ tem yɛndu sɑri mi.
7Sukum ɡɑm kpɑm wɔri sɑ̃kin suunu sɔɔ, mɑ sɑ̃ki kɑ mu kpɛ̃ɑ sɑnnu, mɑ yi mu sɛ̃kenɛ yi ɡo.
8Sukum ɡɑm mɑɑ kpɑm wɔri tem ɡem sɔɔ, mɑ mu kpiɑ mu binu mɑrɑ wunɔm wunɔm. Ye u ɡeruɑ mɛ u kpɑ, u nɔɔɡiru suɑ u nɛɛ, wi u swɑɑ mɔ u kɑ nɔ, u nɔɔwɔ.
9Mɑ win bwɑ̃ɑbɑ nùn bikiɑ bɑ nɛɛ, mbɑ mɔn ten tubusiɑnu.
10U nɛɛ, bɛɛyɑ bɑ wɛ̃ i kɑ Gusunɔn bɑndun ɑsiri ɡiɑ, ɑdɑmɑ bɑ ɡɑbu ɡɑri yi sɔ̃ɔmɔ kɑ mɔnnu, “kpɑ bu kɑ mɛɛri bɑ kun wɑ, bɑ̀ n mɑɑ nuɑ, kpɑ n ku bu yeeri.”
11Yesu u nɛɛ, yeniwɑ mɔn ten tubusiɑnu. Gusunɔn ɡɑriyɑ bɑ yɛ̃kɑmɔ.
12Swɑɑ bɑɑru tɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe tɔn be bɑ rɑ yi nɔ, kpɑ Setɑm yu nɑ yu yi wunɑ ben ɡɔ̃run di bu ku rɑɑ kɑ nɑɑnɛ doke kpɑ bu fɑɑbɑ wɑ.
13Kpee sɑɑrɑ yɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe tɔn be bɑ rɑ ɡɑri yi mwɛ kɑ nuku dobu sɑnɑm mɛ bɑ yi nɔɔmɔ, ɑdɑmɑ bɑ ǹ ɡbini mɔ. Bɑ rɑ nɑɑnɛ dokewɑ sɑɑ fiiko sɔɔ, kpɑ bu biru wurɑ lɑɑkɑri mɛɛribun sɑnɑm.
14Tem mi sɑ̃ki wɑ̃ɑ mu sɑ̃ɑwɑ nɡe tɔn be bɑ rɑ yi nɔ, ɑdɑmɑ nɡe mɛ bɑ dɔɔ, wururɑbu kɑ dukiɑ kɑ hɑnduniɑn dobu rɑ yi sɛ̃ke yi ɡo, ben binu ku rɑ ye.
15Tem ɡem mu mɑɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe tɔn be bɑ rɑ ɡɑri yi bɑ nuɑ nɛnɛ ben ɡɔ̃ru ɡeu sɔɔ kɑ nuku tiɑ, mɑ bɑ binu mɑrumɔ kɑ tɛmɑnɑbu.
16Yesu kpɑm nɛɛ, ɡoo sɑri wi u rɑ fitilɑ mɛni kpɑ u ɡu wekeru wukiri, ǹ kun mɛ u ɡu doke kpin yerun kɔkɔrɔ. Adɑmɑ u rɑ ɡu sɔndiwɑ dɑbu wɔllɔ, kpɑ be bɑ dumɔ bɑ n kɑ yɑm bururɑm wɑɑmɔ.
17Domi ɡɑ̃ɑnu sɑri ni bɑ beruɑ mɑ nu ǹ koo terɑ, mɛyɑ ɡɑ̃ɑnu mɑɑ sɑri ni bɑ kuɑ ɑsiri sɔɔ mɑ nu ǹ koo ɡiɑrɑ kpɑ nu sɔ̃ɔsirɑ bɑtumɑ sɔɔ.
18Yen sɔ̃, i n lɑɑkɑri sɑ̃ɑ nɡe mɛ i nɔɔmɔ. Domi bɑɑwure wi u mɔ, wiyɑ bɑ koo wɛ̃. Bɑɑwure wi u kun mɑɑ mɔ, bɑ koo nùn mwɑɑri ye u tɑmɑɑ u mɔ.
19Yesun wɔnɔbu kɑ win mɛro bɑ nɑ win mi, ɑdɑmɑ bɑ kpɑnɑ bu nùn susi tɔn dɑbinun sɔ̃.
20Bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ mɑ win wɔnɔbu kɑ win mɛro bɑ yɔ̃ tɔɔwɔ bɑ kĩ bu nùn wɑ.
21Adɑmɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, be bɑ Gusunɔn ɡɑri swɑɑ dɑki, mɑ bɑ yi mɛm nɔɔwɑmmɛ beyɑ bɑ sɑ̃ɑ win wɔnɔbu kɑ win mɛro.
22Sɔ̃ɔ teeru Yesu duɑ ɡoo nimkuu sɔɔ kɑ win bwɑ̃ɑbu, mɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i de su tɔburɑ dɑɑ burerun ɡuru ɡiɔ. Mɑ bɑ ɡoo wukɑ bɑ doonɑ.
23Sɑnɑm mɛ bɑ dɔɔ, u dweeyɑ. Yerɑ woo bɔkɔ ɡɑ seewɑ dɑɑ bure te sɔɔ, mɑ ɡoo ɡɑ nim yibuɔ. Bɑ wɑ̃ɑ kɑri sɔɔ.
24Bɑ nùn susi mɑ bɑ nùn yɑmiɑ bɑ nɛɛ, Yinni, Yinni, sɑ kɑm kobu dɔɔ. Ye u yɑndɑ u woo kɑ nim kurenu ɡerusi. Mɑ n sure mɑ n mɑri sɔ̃ɔ sɔ̃ɔ.
25Mɑ Yesu u bu bikiɑ u nɛɛ, mɑ sɔɔrɑ i bɛɛn nɑɑnɛ doke. Bɛrum bu mwɑ kɑ biti, mɑ bɑ bikiɑnɑmɔ, durɔ weren bweserɑ wini wi bɑɑ woo kɑ nim ù n woodɑ wɛ̃, n dɑ nùn mɛm nɔɔwɛ.
26Mɑ bɑ Gɑdɑrɑn tem turɑ mɛ n kɑ Gɑlile wuswɑɑ kisinɛ.
27Ye u sɑrɑ temɔ u durɔ ɡoo wɑ u wee wuu ɡiɑn di u kɑ nùn yinnɑ. Durɔ wi, u wɛrɛkunu mɔ. Nɔn dɑbirɑ nu rɑ nùn seeri. Bɑ rɑ nùn bɔke kɑ yɔni nɔmɑ kɑ nɑɑsɔ kpɑ bɑ n nùn kɔ̃su. Adɑmɑ u rɑ bɔkubu kpuro kɑsuku kpɑ wɛrɛku ni, nu kɑ nùn dɑ ɡbɑburɔ. Tererɑ u rɑ n wɑ̃ɑ sɑɑ tɛɛbun di, u ku rɑ sinɛ yɛnuɔ, mɑ n kun sikɑɔ. Yerɑ Yesu u wɛrɛku ni woodɑ wɛ̃ nu doonɑ durɔ win min di. Ye durɔ wi, u Yesu wɑ u wurɑ tɑkɑnɑ u wɔrumɑ win wuswɑɑɔ mɑ u nɔɔɡiru suɑ wɔllɔ u nɛɛ, mbɑ n sun mɛnnɛ nɛ kɑ wunɛ Yesu Wɔrukoon Bii. Nɑ nun kɑnɑmɔ ɑ ku mɑn tɔ̃yɑ ko.
30Mɑ Yesu u nùn bikiɑ u nɛɛ, ɑmɔnɑ wunɛn yĩsiru. Mɑ u wisɑ u nɛɛ, Nɔrɔbu, domi u wɛrɛku dɑbinu mɔ.
31Mɑ wɛrɛku ni, nu Yesu suuru kɑnɑ nu nɛɛ, u ku de nu dɑ wɔru bɔkɔ sɔɔ.
32N deemɑ kurusɔ wuu bɑkɑru ɡɑrɑ wɑ̃ɑ tɑ dimɔ ɡuuru wɔllɔ. Mɑ wɛrɛku ni, nu Yesu suuru kɑnɑ nu nɛɛ, u de nu dɑ kurusɔ ni sɔɔ. Mɑ u nu yɔllɑɑ kuɑ.
33Mɑ nu durɔ wi doonɑri, nu dɑ kurusɔ nin mi. Mɑ kurusɔ wuu te, tɑ duki sure dɑɑ bureru sɔɔ tɑ nim diirɑ.
34Sɑnɑm mɛ be bɑ nu kpɑre bɑ wɑ ye n koorɑ, bɑ duki suɑ. Bɑ dɑ bɑ lɑbɑɑri ye yɛ̃bi wuu mɑroɔ kɑ bɑru kpɑɑnɔ.
35Tɔmbɑ yɑrɑ bu kɑ wɑ ye n koorɑ. Bɑ dɑ Yesun mi mɑ bɑ durɔ wi deemɑ wìn min di wɛrɛkunu doonɑ, u sɔ̃ Yesun bɔkuɔ u bekuru wukiri u wurɑ win lɑɑkɑri sɔɔ, mɑ bɛrum bu mwɑ.
36Bèn nɔni biru yɑ koorɑ bɑ tɔmbu sɔ̃ɔwɑ nɡe mɛ n kuɑ wɛrɛkunuɡii wi, u kɑ bɛkurɑ.
37Gɑdɑrɑn tem ɡirum tɔn be kpuro bɑ Yesu suuru kɑnɑ bɑ nɛɛ, u bu dɛsirɑrio, domi bɛrum bɑkɑm bu mwɑ. Mɑ u ɡoo nimkuu duɑ u ɡɔsirɑ.
38Durɔ wi, wìn min di wɛrɛkunu doonɑ, u Yesu suuru kɑnɑ u nɛɛ, u de bu dɑ sɑnnu. Adɑmɑ Yesu u nùn ɡɔsiɑ u nɛɛ,
39u ɡɔsiro win yɛnuɔ, kpɑ u kpɑrɑ kpuro ye Gusunɔ u nùn kuɑ. Mɑ u doonɑ u dɑ u kpɑrɑ wuu ɡe sɔɔ kpuro ye Yesu nùn kuɑ.
40Ye Yesu u wurɑmɑ mɑ tɔn wɔru ɡɑ nùn dɑm koosiɑ, domi bɑ rɑɑ nùn mɑrɑwɑ be kpuro.
41Wee durɔ ɡoo wi bɑ rɑ soku Yɑrusi, mɛnnɔ yerun wiruɡii, u dɑ u yiirɑ Yesun wuswɑɑɔ u nùn suuru kɑnɑ u nɑ win yɛnuɔ.
42Domi win bii teere te u mɑrɑ, tɑ wɑsikirɑmɔ. Bii wi, u sɑ̃ɑwɑ wɔndiɑ wi u wɔ̃ɔ wɔkurɑ yiru mɔ. Ye u dɔɔ mi, tɔn wɔru ɡɑ nùn mɔnsi.
43N wee, kurɔ ɡoo u wɑ̃ɑ mi, wi u yɛm wĩibu bɑrɔ sɑɑ wɔ̃ɔ wɔkurɑ yirun di. U win ɡobi di kpuro tim nɛmɔbun mi, ben ɡoo kun mɑɑ kpĩɑ u nùn bɛkie.
44U Yesu susi biruɔ mɑ u win yɑberun swɑɑ buɑ bɑbɑ. Yɑnde win yɛm wĩi bi, bu yɔ̃rɑ.
45Mɑ Yesu u bikiɑ u nɛɛ, wɑrɑ mɑn bɑbɑ. Ye be kpuro bɑ sikimɔ, Piɛɛ kɑ be bɑ wɑ̃ɑ kɑ wi, bɑ nɛɛ, Yinni, n ǹ tɔn wɔruwɑ ɡɑ nun sɛ̃ke ɡɑ kɑ sikerenɛ? Mɑ ɑ bikiɑmɔ wɑrɑ nun bɑbɑ?
46Adɑmɑ Yesu u nɛɛ, ɡoo u mɑn bɑbɑ, domi nɑ ɡiɑ mɑ nɛn dɑm mu sɔmburu kuɑ.
47Ye kurɔ wi, u ɡiɑ mɑ bɑ nùn tuburi, yerɑ u nɑ u yiirɑ kɑ diiribu Yesun wuswɑɑɔ. Tɔmbu kpuron nɔni biru u ɡeruɑ yèn sɔ̃ u nùn bɑbɑ, kɑ mɑɑ mɛ u bɛkurɑ yɑnde.
48Mɑ Yesu nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bii kurɔbu, wunɛn nɑɑnɛ dokebu nun bɛkiɑ, ɑ doo kɑ ɑlɑfiɑ.
49Sɑnɑm mɛ u ɡɑri mɔ̀, ɡoo u nɑ u mɛnnɔ yerun wiruɡii wi sɔ̃ɔwɑ mɑ win bii u ɡu kɔ, u ku mɑɑ keu koosio ɡɔnɡɛrɛ ko.
50Yesu u ye nuɑ, mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ku bɛrum ko, ɑ ɡesi nɑɑnɛ dokeo, u koo bɛkurɑ.
51Ye u turɑ yɛnu mi, u ǹ dere ɡoo u kɑ nùn due mɑ n kun mɔ Piɛɛ kɑ Yohɑnu kɑ Yɑkɔbu kɑ bii win tundo kɑ win mɛro.
52Be bɑ wɑ̃ɑ mi kpuro bɑ sumɔwɑ bɑ tii soomɔ bii win sɔ̃. Adɑmɑ Yesu u nɛɛ, i ku swĩ, u ǹ ɡu, u dòwɑ.
53Bɑ nùn yɑɑkoru wɔri, domi bɑ yɛ̃ mɑ u ɡuwɑ.
54Mɑ Yesu u bii win nɔmɑ nɛnuɑ mɑ u ɡeruɑ kɑ dɑm, wɔndiɑ ɑ seewo.
55Wɔndiɑ win hunde yɑ wurɑmɑ, mɑ u seewɑ mii mii. Mɑ Yesu u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bu nùn dĩɑnu wɛ̃ɛyɔ.
56Mɑ biti yɑ win mɔwɔbu mwɑ, ɑdɑmɑ Yesu u bu yiire u nɛɛ, bu ku rɑɑ ɡoo sɔ̃ ye n koorɑ.