Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Luku

Luku 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu u bu mɔn teni kuɑ u kɑ bu sɔ̃ɔsi mɑ n weenɛ bɑ n dɑ n kɑnɑru mɔ̀ wɛ̃rɑbu sɑri.
2U nɛɛ, siri kowo ɡoo wɑ̃ɑ wuu mɑro ɡɑɡu sɔɔ, wi u ǹ Gusunɔ nɑsie, u ǹ mɑɑ ɡoon bɛɛrɛ yɛ̃.
3Wuu teu ɡe sɔɔ, ɡɔmini ɡoo mɑɑ wɑ̃ɑ mi. U rɑ nɛ win mi, u nɛɛ, u bu sirio wi kɑ win yibɛrɛ.
4U yinɑ n tɛ. Adɑmɑ yen biru u bwisikɑ u nɛɛ, bɑɑ mɛ nɑ ǹ Gusunɔ nɑsie, mɑ nɑ ǹ ɡoon bɛɛrɛ yɛ̃,
5kɑ mɛ, yèn sɔ̃ ɡɔmini wini u mɑn bɑnde, kon bu siriɑ kɑ win yibɛrɛ, kpɑ u ku mɑɑ mɑn bɑɑsi.
6Yinni u nɛɛ, i nɔɔwɔ ye siri kowo kɔ̃so wi, u ɡeruɑ.
7Kɑɑ sere ɡere Gusunɔ? U ǹ koo win tiin tɔmbu siriɑ be bɑ nùn wuri koosimɔ bururu kɑ yokɑ? U koo tɛ u sere bu nɔɔri?
8Nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ u koo bu siriɑ kɑ sɛndɑru. Kɑ mɛ, sɑnɑm mɛ Tɔnun Bii u koo nɑ u koo nɑɑnɛ dokebu deemɑ tem mɛ sɔɔ?
9U kpɑm mɔn teni kuɑ tɔmbu ɡɑbun sɔ̃ be bɑ tii mɛɛrɑ ɡeeɡibu, mɑ bɑ ɡɑbu ɡɛmɑ.
10U nɛɛ, tɔmbu yiru bɑ duɑ sɑ̃ɑ yerɔ bu kɑ kɑnɑru ko. Turo sɑ̃ɑwɑ Fɑlisi, turo mɑɑ ɡbere mwɑɔ.
11Fɑlisi wi, u yɔ̃ u kɑnɑru mɔ̀ u win tiin ɡɑri mɔ̀ u nɛɛ, Gusunɔ nɑ nun siɑrɑ yèn sɔ̃ nɑ ǹ sɑ̃ɑ nɡe be bɑ tie, be bɑ sɑ̃ɑ tɑki diobu kɑ kɔ̃sɑn kowobu kɑ sɑkɑrɑ kowobu kɑ mɑm ɡbere mwɑɔ nɡe durɔ wini.
12Nɑ rɑ nɔɔ bɔke nɔn yiru ɑlusumɑ tiɑ sɔɔ. Nɑ rɑ mɑɑ nɛn mɔru kpuron wɔkuru bɑɑteren wɔllɔ tiɑ wɛ̃.
13Gbere mwɑɔ wi, u yɔ̃rɑ n dɛsire, u ǹ kɑ̃kɑ u win nɔni sue wɔllɔ, mɑ u tii bɔkuɑ u nɛɛ, Gusunɔ, nɑ sɑ̃ɑwɑ toro, ɑ nɛn wɔnwɔndu wɑɑwo.
14Nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ɡbere mwɑɔ wiyɑ u ɡem wɑ Gusunɔn wuswɑɑɔ u kɑ wɑ yɛnuɔ n kere win beruse. Domi bɑɑwure wi u tii suɑ wɔllɔ bɑ koo nùn kɑwɑ. Wi u mɑɑ tii kɑwɑ bɑ koo nùn suɑ wɔllɔ.
15Bɑ kɑ bibu nɑɑmɔ Yesun mi bɑɑ kɑ bii wɛ̃ɛnɔ u kɑ nu nɔmu sɔndi. Adɑmɑ ye win bwɑ̃ɑbu bɑ ye wɑ bɑ bu ɡerusi.
16Mɑ Yesu u bibu sokɑ win mi u nɛɛ, i de bibu bu nɑ nɛn mi, i ku bu yinɑri, domi Gusunɔ u bɑndu swĩi tɔmbun sɔ̃ be bɑ kɑ bu weenɛ.
17Kɑ ɡeemɑ, nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, bɑɑwure wi u kun bɑn te Gusunɔ u swĩi wure nɡe mɛ bii u rɑ win mɔwɔbu wure, u ǹ kpɛ̃ u n sɑ̃ɑ bɑn teɡii.
18Wiruɡii ɡoo u Yesu bikiɑ u nɛɛ, yinni, ɑ sɑ̃ɑwɑ tɔn ɡeo. Mbɑ nɑ kon ko n kɑ wɑ̃ɑru te tɑ ku rɑ kpe wɑ.

19Yesu nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ ɑ mɑn sokumɔ ɡeo. Goo sɑri wi u sɑ̃ɑ ɡeo mɑ n kun mɔ Gusunɔ turo.
20A woodɑ yɛ̃ ye yɑ ɡerumɔ yɑ nɛɛ, “i ku sɑkɑrɑru ko, i ku tɔnu ɡo, i ku ɡbɛni, i ku seedɑ weesuɡiɑ di, i bɛɛn tundo kɑ mɛro bɛɛrɛ wɛ̃.”
21Mɑ durɔ wi, u nɛɛ, yeni kpurowɑ nɑ wiru kpĩiyɛ sɑɑ nɛn ɑluwɑɑsirun di.
22Ye Yesu u yeni nuɑ u kpɑ, u kpɑm nɛɛ, ɡɑ̃ɑ teenɑ nu nun tie. A dɔro kpuro ye ɑ mɔ, kpɑ ɑ sɑ̃ɑrobu yen ɡobi bɔnu kuɑ, kɑɑ n dukiɑ mɔ wɔllɔ. Yen biru ɑ nɑ ɑ mɑn swĩi.
23Ye durɔ wi, u yeni nuɑ win nukurɑ sɑnkirɑ, domi dukiɑ bɑkɑɡiiwɑ.
24Ye Yesu u nùn mɛɛrɑ u nɛɛ, kɑ ɡeemɑ n kɑ dukiɑɡibu sɛ̃wɑ bu kɑ bɑn te Gusunɔ u swĩi wurɑ.
25Domi dukiɑɡii u kɑ bɑn te wurɑ, yen sɛ̃sɔ ɡɑ kpɑ̃ ɡɑ kere yooyoo ɡu du yɑburɑn wɛ̃rɔ ɡu yɑri.
26Be bɑ nùn swɑɑ dɑki bɑ nɛɛ, ǹ n mɛn nɑ, wɑrɑ koo kpĩ u fɑɑbɑ wɑ.
27Yesu u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ye tɔnu kpɑnɛ, Gusunɔ kun ye kpɑnɛ.
28Piɛɛ u nɛɛ, n wee sɑ deri kpuro ye sɑ mɔ, sɑ nun swĩi.
29Mɑ Yesu u nɛɛ, kɑ ɡeemɑ, nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, ɡoo sɑri wi u win yɛnu deri bɑn te Gusunɔ u swĩin sɔ̃ ǹ kun mɛ win kurɔ ǹ kun mɛ win mɑɑbu kɑ win wɔnɔbu ǹ kun mɛ win mɛro kɑ win tundo ǹ kun mɛ win bibu,
30kpɑ u kun wɑ u mwɛ sɑɑ yeni sɔɔ n kere ye u deri, kɑ kpɑm wɑ̃ɑru te tɑ ku rɑ kpe siɑ.
31Yesu u wɔkurɑ yiru ye sokɑ win mi mɑ u nɛɛ, n wee sɑ Yerusɑlɛmu dɔɔ. Ye Gusunɔn sɔmɔbɑ yoruɑ Tɔnun Biin sɔ̃ kpuro, yɑ koo koorɑ.
32Domi bɑ koo nùn tɔn tukobu nɔmu sɔndiɑ bu nùn yɑɑkoru ko, bu nùn nɔni sɔ̃, kpɑ bu nùn yɑ̃ɑtɑm sie.
33Bɑ̀ n mɑɑ nùn so bɑ kpɑ bɑ koo nùn ɡo, kpɑ u se ɡɔrin di sɔ̃ɔ itɑse.
34Adɑmɑ bwɑ̃ɑ be, bɑ ǹ ɡɑ̃ɑnu tubɑ ɡɑri yi sɔɔ. N bu wini ye u kɑ yɑ̃. Gɑri yi kun bu yeeri.
35Nɡe mɛ Yesu u Yeriko duɔ, wɔ̃ko ɡoo u sɔ̃ swɑɑ nɔɔwɔ u bɑrɑ mɔ̀.
36Ye u tɔn wɔrun dɑmu nuɑ ɡɑ sɑrɔ, yerɑ u bikiɑ mbɑ n kuɑ.

37Mɑ bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, Yesu Nɑsɑrɛtiɡiiwɑ u sɑrɔ.
38Mɑ u nɔɔɡiru suɑ u nɛɛ, Yesu Dɑfidin sikɑdobu, ɑ nɛn wɔnwɔndu wɑɑwo.
39Be bɑ sĩimɔ wuswɑɑɔ bɑ nùn ɡerusi bu kɑ nùn mɑrisiɑ. Adɑmɑ u wure u ɡbɑ̃rɑ n kere yellu u nɛɛ, Dɑfidin sikɑdobu, ɑ nɛn wɔnwɔndu wɑɑwo.
40Yesu u yɔ̃rɑ mɑ u nɛɛ, bu kɑ nùn nɑ. Ye wɔ̃ko wi, u tunumɑ Yesu nùn bikiɑ u nɛɛ,
41mbɑ ɑ kĩ n nun kuɑ. U nɛɛ, Yinni, nɑ kĩ n yɑm wɑwɑ.
42Mɑ Yesu u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ yɑm wɑɑwo, wunɛn nɑɑnɛ dokebu nun bɛkiɑ.
43Yɑnde u yɑm wɑ, mɑ u Yesu swĩi u Gusunɔ siɑrɑmɔ. Sɑnɑm mɛ tɔn wɔru ɡe kpuro, bɑ ye wɑ mɑ bɑ Gusunɔ sɑɑbu kuɑ.