Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IEREMIA

IEREMIA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ini e gwau toma: Aola, uro ikarana tauna ena hoduhodu ta ba hoia, bena hanua taubadadia haida bona hahelaḡa taudia badadia haida na bavabidia;
2bena ba raka lasi, Hinom natuna ena koura baola, Ataga Ikoukouna raka-vareaina ai. Unuseni ai na hamaorolaimunu herevadia ba gwaurai hedinarai.
3Baoto: Iuda pavapavana hahidaosi bona Ierusalem inoholaina taumui e, Iehova ena hereva ba kamonai. Iehova Sabaota, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: A itaia, lau ese dika badana ta ina gabu latanai baina havaraia; bena bae kamonai taudia iboudiai na taiadia bae hemai-hemai.
4Badina be taunimanima ese vada e rakatanigu, ina gabu vada e hamiroa, ia lalonai muramura mai bonadia vada e gabu, dirava idaudia, idia bona tamadia bona Iuda pavapavadia iboudiai na asi dibadia diravadia, ediai; bona, badina be ina gabu na asi edia kerere taudia raradia ai e hahonua,
5bona Baal ena atai gabudia vada e larebadia, natudia mamaruanedia na lahi ai bae haḡoledia, Baal ena gole oho boubou ḡaudia ai bae halaodia, totona; a lau ese una kara asina haheḡanilaia eiava asina hahedualaia, bona asina laloa davari.
6Iehova na e tomu: Taunabunai, ba itaia, nega na e maimu ina gabu ladana basie hatoa “Tofete” eiava “Hinom natuna ena koura”, a bae hatoa “Ala-ala Kourana”.
7Ina gabu ai lau ese Iuda bona Ierusalem edia lalo-hata ḡaudia na asi anidia ḡaudia ai baina halaodia, bona edia taunimanima na inaidia edia dare amo bona edia mauri iabi-ohona dalana e tahuamu taudia imadia amo baina hamasedia. Bena lau ese tau-anidia masedia na atai manudia bona uda boromadia baina henidia, adia.
8Ina hanua na gari ihavarana ḡauna ai baina halaoa, taunimanima ese bae silaia ḡauna; e rakaia hanaimu taudia iboudiai na bae gari bona bae si dagu, enai e varamu karadia dika-hereadia daidiai.
9Bena inaidia bona edia mauri iabi-ohona dalana e tahuamu taudia ese bae koudia ahu bona bae hahisihisidia negana ai, lau ese natudia mamaruanedia bona hahinedia hidiodia baina ha-anidia, bona ta ta dekena tauna dekena tauna hidiodia bae ani danu.
10Bena oi ese hari hoduhodu ba hamakohia, oi ida baola taudia vairadiai.
11Bena ba hamaorodia, baoto, Iehova Sabaota na ini e gwau tomamu: Ina bese bona ina hanua na unu baina hamakohidia toma, uro ikarana tauna ena hoduhodu e hamakohiamu, asi ibanina, na heto. Mase taudia na Tofete ai bae guridia, badina be asi iguridia gabuna idauna ta.
12Iehova na e tomu: Lau ese ina gabu mai inoholaina taudia ida na unu baina karadia toma; ina hanua na Tofete heḡereḡerena ai baina halaoa.
13Bena Ierusalem taudia edia ruma bona Iuda pavapavana hahidaosi edia ruma, guhidia ai muramura mai bonadia e gabu, dina bona hua bona hisiu iboudiai ediai, bona inuinu bouboudia e bubu, dirava idaudia ediai, rumadia na bae hamirodia, gabu ladana Tofete heḡereḡerena.
14Bena Ieremia na Iehova ese e siaia lao unuseni ai baine peroveta totona gabuna, Tofete, amo vada ema, Iehova ena dubu maguna lalonai e gini; bena ia ese taunimanima iboudiai e hereva henidia, eto,
15Iehova Sabaota, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: A itaia, ina hanua badana latanai bona digina hanuadia iboudiai latadiai lau ese dika idoinai ia latanai vada na gwauraia na baina hadihoa; badina be idia ese aiodia vada e ha-aukadia, bona egu hereva ikamonaidia asie ura.