Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IEREMIA

IEREMIA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova e, emu kara na maoromaoro, na tai henimumu negadia ai; ḡau tamona, egu ginikau gabuna herevadia na oi vairamu ai baina gwaurai. Badina be dahaka kara dika taudia edia dala na e namo e laomu? Dahaka dainai kara dibaka taudia edia namo na e bada e laomu?
2Oi ese o hadodiamu, bena ramudia na e hekaramu; idia na e tubumu, e huahuamu; ududia ai oi na kahikahi, a lalodia ai oi na dauhai.
3Iehova e, oi dibamu lau; o itagumu, bona lalogu emu ai o dibaiamu. Ba veridia lasi, bae aladia mamoedia na heheto; bavatodia tabe, ala-ala dinana ena.
4Tano baine taitai ela bona edena nega ai? Gabu iboudiai reidia bae marai ela bona edena nega ai? Tano inoholaina taudia edia kara dika daidiai, tano boromadia bona manudia na e mase oremu; badina be taunimanima na eto “Eda dala dokona basine itaia”.
5Bema taunimanima ida o heau helulumu negadia ai taumu vada e boera, hosi ida ede ba heau helulu toma? Bona bema tano namona ai o ketomu, ede ba kara toma Ioridane udana lalonai?
6Badina be tadikakamu bona tamamu ena iduhu taudia ese danu vada e kara dibaka henimumu; bona mai lolodia ida e hahavamu. Ena be bae hereva namo henimu, to edia hereva basio abi dae.
7Egu ruma vada na rakatania, ahugu vada na negea. Egu lalokau hahinena na inaina imadia ai vada na atoa.
8Lau ahugu egu ai na uda leonana na heto; vada e lolo henigu, una dainai na inai heniamu.
9Ahugu egu ai na bogibada na heto a? Vamu-ani manudia ese e daia ahumu a? Aola, uda boromadia iboudiai ba haboudia; ba hakaudia mai, bae ania ore.
10Mamoe ireḡudia taudia hutuma ese egu vine imeana vada e habuaia tari, egu inogo vada e moia tao; egu inoḡo namona na tano ḡaḡaena asi inoholaina ai vada e halaoa.
11Idia ese vada e havahua, vahuna ese e tai henigumu; tano idoinai vada e vahu, bona tau ta ese se laloamu.
12Tano-gaḡaena ororodia nemuka-nemukadia iboudiai latadiai, hahebua-tari taudia vada e kau; badina be Iehova ena dare na e ala-alamu, tano hetoana dokona ta amo ela bona hetoa kahana dokona, ta asine mainomu.
13Idia ese uit vada e hadoa, to au giniginidia vada e utu; vada e hekwarahi mase, to edia hekwarahi na asi anina. Edia taboro daidiai bae hemarai, Iehova ena badu ḡaraḡara dainai.
14Dekegu taudia dikadia, egu bese Israel ahuna, vada na henidia bae ḡaunaia tanona, e dadia tohomu taudia, iboudiai na Iehova ese ini e herevalaidia tomamu: A itaia, edia tano amo baina dabuidia lasi, bona idia bogaragidia amo Iuda iduhuna baina dabuia lasi.
15Bena vada na dabuia lasi murinai ma baina bogadia hisi bona baina loulaidia, ta ta ahuna ahuna bona ta ta ena tano ena tano ediai.
16Una negana ai ia ese egu bese taudia edia dala bema tahu goadagoada, bona lau ladagu ai bema gwau hamata, bema toma “Iehova na e maurimu heḡereḡerena”, guna egu bese taudia na Baal ladana igwau-hamatalaina e hadibadiava na heto; bena idia na egu bese taudia bogaragidiai baina haginidia.
17A bese ta basinema kamonai, bena lau ese baina dabuia lasi vaitani bona baina habuaia tari. Iehova na e herevamu.