Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IEREMIA

IEREMIA 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ieremia ese taunimanima iboudiai e hamaorolaidia herevadia na Sefatia Matan, Gedalia Pasahuru, Iukala Selemia, bona Pasahuru Malkia na e kamonai. Ia eto,
2Iehova ini e gwau tomamu: Ina hanua ai baine noho tauna na dare eiava doe eiava dai-hanai gorerena amo baine mase; a Kaldea taudia dekedia baine raka lasi tauna na baine mauri; ena mauri na kwalimu ahuna ai bainela, bena baine mauri.
3Iehova ini e gwau tomamu: Momokani ina hanua na Babulono pavapavana imana ai bae atoa, bena baine abia.
4Bena hanua lohiadia ese hanua pavapavana e hamaoroa, eto, Ina tau bae alaia mase be namo, badina be ia ese tuari taudia doini hanua ai e nohomu na imadia e hamanokadiamu, bona taunimanima iboudiai imadia danu, unu hereva e hamaorolaidiamu dainai. Badina be ina tau ese taunimanima ihanamodia se tahuamu a ihadikadia mo.
5King Sedekia eto, A itaia, ia na umui imamui ai; badina be hanua pavapavana ese basine laomui ahu diba.
6Taunabunai, idia ese Ieremia e abia, Malkia, hanua pavapavana natuna, ena ranu gurina, hegima taudia edia magu ai, lalonai e tua dobi. Idia ese Ieremia na kwanau amo e tua dobi. Guri na asi ranuna, kopukopu mo; bena Ieremia na kopukopu ai e hepuni.
7Ebede-melek, tau Etiopia, hesiai tauna ta pavapava ena ruma ai, e kamonai idia ese Ieremia na guri lalonai vada e tua dobi. Hanua pavapavana na Beniamina Ikoukouna ai e helaiva,
8bena Ebede-melek na pavapava ena ruma amo ela, hanua pavapavana e hamaoroa, eto,
9Pavapava e, egu lohia, ini tatau na vada e kara dika, peroveta tauna Ieremia e kara henia karadia iboudiai lalodiai; idia ese ranu gurina lalonai vada e tua dobi, unuseni ai ia na baine hitolo mase, badina be flaoa taina dia mia hanua ai.
10Bena hanua pavapavana ese Ebede-melek, tau Etiopia, e hagania, eto, Ini amo tatau tatoi avabidia, oi ida baola, peroveta tauna Ieremia do se masemu ai na guri amo ba veria dae.
11Taunabunai, Ebede-melek ese unu tatau e abidia, bena pavapava ena ruma ela, habou-habou daiutuna ai maua ta lalona amo dabua seadia gunadia bona hahedoki, vada e dika ḡaudia, e abi; bena kwanau amo guri lalonai e tudia dobi, Ieremia enai.
12Bena Ebede-melek, tau Etiopia, ese Ieremia e hamaoroa, eto, Dabua seadia bona hahedoki na kadidihamu bona kwanau padadiai bavatodia. Ieremia na unu e kara toma.
13Bena idia ese Ieremia na kwanau amo e veria dae, guri amo e abia lasi. Bena Ieremia na hegima taudia edia magu ai e nohova.
14King Sedekia ese peroveta tauna Ieremia e boiria, Iehova ena dubu iraka-vareaina ihatoina ai e abia dae. Hanua pavapavana ese Ieremia e hamaoroa, eto, Aina nanadaimu, ḡau ta egu ai basio hunia.
15Ieremia ese Sedekia e haere henia, eto, Bama hamaoromu bena boma alagu mase ani? Bona bama hahealo henimu bena basioma kamonai henigu.
16Bena King Sedekia ese Ieremia e gwau henia hamata hehuni, eto, Iehova, laumada e karadia Diravana, na e maurimu heḡereḡerena, lau ese basina alamu mase eiava emu mauri iabi-ohona dalana e tahuamu taudia imadia ai basina atomu.
17Bena Ieremia ese Sedekia e hamaoroa, eto, Ḡaubada Iehova Sabaota, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: Babulono pavapavana ena lohia taudia ediai boma hahemanau, bena idia ese bae hamaurimu; ina hanua danu lahi amo basie doua, bona oi bona emu ruma taudia na ba mauri.
18A hari Babulono pavapavana ena lohia taudia ediai basioma hahemanau, bena ina hanua na Kaldea taudia imadia ai baine heato; bena idia ese lahi amo bae doua, bona oi na idia imadia amo basio roho mauri.

19King Sedekia ese Ieremia e hamaoroa, eto, Iuda taudia Kaldea taudia ediai vada e hanai na garidia na garimu, idia imadia ai bae atogu bena idia ese bae hadikagu na garina.
20Ieremia eto, Idia imadia ai basie atomu. Iehova gadona hari na hamaorolaimumu na ba badinaia, bena ba namo, emu mauri na basie abia oho.
21A hahemanau basioma ura, Iehova ese ina mata-hanai vada e henigu:
22A itaia, Iuda pavapavana ena ruma ai doini e nohomu hahinedia na e hakaudia lasimu, Babulono pavapavana ena lohia taudia dekediai; bena hahine na e tomu: Turamu, o abidadama henidia taudia, ese vada e koimu, bona vada e hadareremu; oi aemu na kopukopu ai vada e hepuni dainai, idia na emu amo e raka ohomu.
23Adavamu bona natumu iboudiai na Kaldea taudia dekedia bae hakaudia lasi; bona oi danu idia imadia amo basio roho mauri, a Babulono pavapavana ese baine dabaimu tao; bena ina hanua na lahi amo bae doua.
24Bena Sedekia ese Ieremia e hamaoroa, eto, Ini hereva na tau ta basio hadibalaia, bena basio mase.
25Hanua lohiadia bema kamonai lau na oi ida vada ta hereva-hereva, bena bae vasi, bae nanadaimu, baeto “A hamaoromai, hanua pavapavana ede o hamaoroa toma bona hanua pavapavana ese ede e hamaoromu toma; ḡau ta emai ai basio hunia, bena basia alamu mase”.
26Bena oi ese ba haere henidia, baoto “Hanua pavapavana na noia mai manaugu ida, ia ese Ionatan ena ruma basine siaigu lao lou, unuseni ai baina mase na garina”.
27Bena hanua lohiadia iboudiai na Ieremia dekena ela, e nanadaia; bena ia ese e haere henidia, hanua pavapavana ese vada e hagania heḡereḡerena. Taunabunai, idia ese ia ihereva-henina e hadokoa; badina be tau ta ese unu hereva asie kamonai.
28Bena Ieremia na hegima taudia edia maḡu ai e nohova, ela-bona Ierusalem e abia dinana.