Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESERA

ESERA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai kara ibounai murinai, lohia taudia be lau, Esera, dekenai idia mai, idia gwau, “Israela taudia bona hahelagaia taudia, bona Levi taudia be inai tano taudia, kara dika herea taudia, Kanana, Hiti, Perisi, Iebusu, Amono, Moaba, Aigupito, bona Amoro taudia dekena amo idia siri lasi.
2Iuda taudia ese idau bese hahine idia adavaia noho, bona unai dainai Dirava ena bese helagana be inai tano taudia danu idia mikisi hebou. Bona inai kara dika idia karaia guna taudia be lohia taudia bona taunimanima gunalaia taudia.”
3Lau Esera ese unai hereva lau kamonai neganai, egu dabua bona egu kouti badana lau darea, egu kwarana bona egu aukina huina lau veria bona kokia, bona lau helai diho, egu laloa ia ore.
4Mai egu lalohisihisi danu unuseni lau helai noho, ela bona adorahi ena boubou negana. Israela taudia, abia mauri dekena amo idia giroa mai taudia idia diba edia Dirava ese kara dika taudia dekenai ia badu henia noho. Vadaeni unai taunimanima ese lau dekenai idia haboua hagegea, mai edia gari bada danu.
5Vadaeni adorahi ena boubou neganai, egu lalohisihisi bona hemarai dekena amo lau toreisi, mai egu dabua, lau ese lau darea vadaeni gaudia danu, bona lau tui diho, Lohiabada egu Dirava dekenai egu imana lau abia isi.
6Lau gwau, “Egu Dirava e, lau hemarai noho dainai oi dekenai egu vairana lau abia isi hegeregere lasi. Badina be aiemai kara dika be bada herea dainai, aiemai kwaradia edia ataiai idia noho, bona idia daekau lao guba dekenai.
7Aiemai sene taudia edia nega dekena amo ia mai bona inai dina, ai be ai kerere bada herea, bona aiemai kara dika dainai, ai, bona aiemai king, bona aiemai hahelagaia taudia, be idau bese edia king edia siahu henunai ai oi atoa vadaeni. Unai dainai ai idia alaia mase, aiemai kohu idia henaoa, bona ai idia hahemaraia, ia mai bona hari dina danu.
8“To harihari, inai nega kwadogina lalonai Lohiabada, aiemai Dirava ese iena hariharibada ai dekenai ia henia, ai haida be hesiai mai guia danu dekena amo ia hakaua mai, inai gabu helagana dekenai. Lohiabada e, oi ese aiemai hesiai mai guia danu dekena amo mauri matamata ai dekenai oi henia vadaeni.
9Ai idia abia mauri mai guia danu, to oi ese ai oi rakatania lasi. Oi ese ai oi bogahisihisi henia, Parasa king edia vairana dekenai, vadaeni idia ese ai dekenai idia laloa namo, bona ai dekenai gwaumaoro idia henia oiemu Dubu Helaga, ia dika vadaeni gauna, do ai haginia lou totona. Lohiabada e, oi ese Iuda bona Ierusalema dekenai noho gabu namona ai dekenai oi henia vadaeni, bona ai oi gimaia noho.
10“To harihari, aiemai Dirava e, inai kara idia vara murinai, edena bamona oi dekenai do ai hereva diba? Badina be oiemu oda be ai negea lou vadaeni.
11Oi ese unai oda be oiemu hesiai peroveta taudia dekena amo, ai dekenai oi henia, oi gwau, ‘Umui raka vareai bona do umui noho tano be miro, unai tano taudia edia kara be miro dainai. Edia kara dika herea ese, miro dekena amo tano idia hahonua, duduna ela bona duduna.
12“ ‘Unai dainai emui natudia hahine be edia natudia tau dekenai do umui henia lasi, bona edia natudia hahine be do umui abia lasi, emui natudia tau do idia adavaia totona. Bona unai tano taudia edia maino o edia noho namo dalana be nega ta do umui tahua lasi, vadaeni do umui goada, tano ena anina do umui ania, bona emui natudia dekenai do umui rakatania, edia tano, ela bona hanaihanai.’
13“Inai ai dekenai idia vara dika gaudia be aiemai kara dikadia bona aiemai kerere badadia dainai. To, aiemai Dirava e, ai diba oi ese matakani sisina sibona ai dekenai oi henia, aiemai kara dika ena davana korikori lasi. Bona oi ese, ai do noho taudia, be aiemai noho gabuna oi henia vadaeni.
14Unai dainai edena bamona oiemu oda do ai utua lou, bona inai kara dika bada taudia danu ma do ai headava henidia lou, a? Bema unai bamona ai karaia neganai, oiemu badu be do ia siahu momokani dainai, oi ese ai do oi hadikaia ore momokani, ai ta do ia mauri lasi.
15“Lohiabada e, Israela ena Dirava, oi be maoromaoro, bona ai do mauri noho taudia be oi ese oi hamauria noho. Ai ese oiemu vairana dekenai aiemai kerere bada ai gwauraia hedinarai inai. Ai be maoro lasi, bona ai ta be oiemu vairana dekenai ai gini diba lasi, aiemai dika dainai.”