Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DANIELA

DANIELA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Belesasa ia king lagani namba 3 lalonai lau, Daniela ese mata hanai ma ta lau itaia.
2Inai mata hanai dekenai lau itaia be Susa hanua badana dekenai lau noho bamona, unai be Elama kahana dekenai. Ulai Sinavai ena badinai lau gini.
3Egu matana lau negea daekau neganai, lau itaia mamoe tau ta sinavai ena badinai ia gini. Iena doana be rua, badadia, gabeai ia tubu daekau gauna be ia bada, to ta be ia maragi sisina.
4Lau itaia noho neganai, unai mamoe tau ese mai dagedage danu ia heau, iena doana dekenai gau ibounai ia botaia, ia lao dina diho kahanai bona mirigini kahanai, bona diho kahanai danu. Boroma ta be iena siahu dekena amo ia roho mauri diba lasi, bona iena dala be ta ese ia koua diba lasi.
5Inai gau lau laloa noho, ena anina lau tahua neganai nanigosi tau ta be dina diho kahana dekena amo ia heau mai, iena heau haraga herea dainai, iena aena be tano dekenai ia moia lasi bamona. Iena matana rua edia huanai be doa badana ta ia noho.
6Sinavai ena badinai ia gini noho mamoe tau mai doana rua dekenai ia ginidae neganai, nanigosi tau ese mai badu dikadika ia heau lao kamokau ia dekenai.
7Lau itaia unai nanigosi tau ese mamoe ia heatu henia. Ia dagedage henia dikadika dainai ia heau henia, vadaeni mamoe tau ena doana rua ia hamakohia. Mamoe tau be ia goada lasi do ia koua, bona durua tauna ta be lasi. Vadaeni mamoe tau be tano dekenai ia moru, vadaeni nanigosi tau ese ia moia dikadika.
8Unai nanigosi tau ia toreisi goada herea, to iena goada ia bada herea neganai, iena doana badana ia makohia. Makohia gabuna dekenai be doa badadia 4 idia tubu, ta ta be idau gabu idau gabu dekenai idia duduia lao.
9Unai doadia ta dekena amo be doa maragina ta ia tubu daekau. Inai doa maragina ena siahu be bada herea ia lao, vadaeni inai siahu ia hedinaraia diho kahanai bona dina ia daekau kahanai bona gwauhamata tanona dekenai danu.
10Iena siahu ia toreisi danu, guba ena taudia dekenai, bona ia ese unai tau haida bona hisiu haida danu ia hamorua tano dekenai, bona ia moidia diho momokani.
11Io, unai doa maragina ese guba taudia edia Biaguna danu ia dagedage henia, bona iena dina ibounai boubou henia gauna ia koua, bona Dubu Helaga ena gaukara ia hadikaia.
12Taunimanima edia kara dika ia toreisi dainai, dina ibounai boubou henia gauna idia hadikaia. Idia ese tomadiho kara momokani idia negea diho tano dekenai, badina be unai doa ese iena gaukara dikana ibounai dekenai ia kwalimu.
13Unai neganai lau kamonai aneru ta ese aneru ma ta ia nanadaia, ia gwau, “Inai mata hanai dekenai ia vara kara, dina ibounai boubou totona gauna, be do ia noho ela bona edena negai? Unai kara dika rohoroho ese dina ibounai boubou henia gauna ena gabu ia abia, bona guba ena taudia, bona Dubu Helaga do ia moia diho ela bona edena negai?”
14Vadaeni unai aneru ia haere, ia gwau, “Ela bona dina 2,300 ia ore, unai neganai Dubu Helaga do idia hagoevaia lou.”
15Lau, Daniela, unai mata hanai ena anina lau tahua noho neganai, ta ese iena toana be taunimanima bamona, be lauegu vairana dekenai ia gini.
16Ma tau ta ena gadona lau kamonai, Ulai Sinavai unai kahana dekena amo ia boiboi mai, ia gwau, “Gaberiela e, unai mata hanai ena anina unai tauna dekenai do oi hadibaia.”
17Gaberiela ia mai, lauegu badinai ia gini. Lau gari dikadika dainai lau moru diho tano dekenai. Ia hereva lau dekenai, ia gwau, “Oi be taunimanima sibona, to unai mata hanai ena anina do oi laloa namonamo. Unai be dokona neganai do ia vara gaudia ia herevalaia.”
18Unai bamona ia hereva neganai, lau be tano dekenai lau moru, lau mase bamona. To ia ese iena imana ia atoa, lau ia abia isi, lau gini.

19Ia gwau, “Dirava ena badu dinana ia ore neganai dahaka dohore ia vara be oi dekenai lau hedinaraia noho inai, badina unai mata hanai ese dokona negana gaudia ia herevalaia.
20“Unai mamoe tau oi itaia mai ena doana rua be Mede bona Parasa basileia edia toana.
21“Unai nanigosi tau be Helene basileia ena toana, bona unai doa badana iena matana rua huanai ia noho gauna be Helene ena king ginigunana ena toana.
22“Unai doa 4, doa ginigunana, mahokia gauna dekena amo idia tubu daekau gaudia be bese 4 edia toana, unai Helene basileia dekena amo do idia tubu daekau, to do idia goada lasi unai doa ginigunana bamona.
23“Unai basileia edia nega be kahirakahira ia ore neganai bona kara dika ia bada herea neganai, king dika rohoroho ta do ia toreisi, dagedage tauna, bona mai ena koikoi bada.
24“Dohore ia goada dikadika, to unai goada be ia sibona ese ia havaraia lasi. Dika bada herea do ia havaraia, bona ia karaia gaudia ibounai dekenai do ia kwalimu. Mai edia siahu taudia haida, bona Dirava ena taudia korikori haida danu, be inai king ese do ia hadikaia ore.
25“Iena aonega ia bada dainai, iena gaukara mai koikoina dekenai do ia kwalimu. Do ia hekokoroku dikadika, bona taunimanima ese ia do idia halusia diba lasi. Ia ese danu king ibounai edia King do ia tuari henia gwauraia, to do ia lusi, taunimanima edia siahu dekena amo lasi.
26Inai dina 2,300 ena mata hanai oi dekenai ia hedinaraia gauna do ia momokani, to taunimanima dekenai do oi hedinaraia lasi, badina nega daudau ia noho ela bona do ia vara momokani.”
27Vadaeni lau Daniela, gari dainai lau mase bamona, bona lau gorere dina haida. Gabeai lau toreisi, vadaeni king ese lau ia henia gaukara ma lau karaia lou. Unai mata hanai dekenai lau hoa, mai laloa daradara danu, to iena anina be lau davaria lasi.