Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Daniel

Daniel 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ray Belsasar quimsa watana mandaycaptinmi, ñaupata suyñushäno noga Danielga yapay suyñurä.
2Suyñuynëcho nogaga caycarä Elam probinsyacho caycaj capitalnin Susa siudächo, Ulai mayu cantuncho.
3Chaypita ricchacurishächo caruman ricarä jatun carni mayu cantuncho caycämojta. Ishcan wagranpis jatuncaray caycämuran. Jucaj wagranga guepataraj wiñamusha carpis jucajpita mas jatunta wiñasha caycaran.
4Chay carni juracur wagranta munachipaycaran inti yaganan caj-läman, norte caj-läman sur caj-lämanpis. Chay carnitaga manami ni ima animalpis ichiparanchu. Tupashpanga llapantami wañurachisha. Manami ni ima animalpis gueshpishachu. Chay carniga llapantapis munashantami rurasha. Chayno ruraycällarmi fiyupa callpayoj ricacuran.
5Chay ricashäpaj noga yarpachacuycashächömi ricärirä juc chïbutana inti yaganan caj-läpita, cörriyllapa pampamanpis mana lluchcayllapa aywaycämojta. Chay chïbupa urcuncho juc jatun wagran caycaran.
6Chay mayu cantuncho caycajta ricashä ishcay wagrayoj carniman fiyupa rabyasha llapan callpanwan cörriran.
7Carni cajman chayaycorga llapan callpanwan tupaycuran. Chaura carnipa ishcan wagranta paquipariran. Carnipaga manana callpan carannachu pillyananpaj. Chaymi chïbuga pampaman tunirachiran. Pampacho jitaraycajtana lluchcar-usharan. Chayno magaycajta washänanpaj manami pipis caranchu.
8Chay chïbuga mas callpayoj munayniyoj ricacuycaran. Chayno fiyupa munayniyoj caycaptin jatuncaray wagran paquicäcuran. Chaypa ruquinna chuscu wagracuna wiñamuran. Chay wagrancuna cay pachachöga chuscun läduman togriraycaran.
9Chayno wagrancuna caycaptin juc wagranpitaga tacsha wagra wiñacaramuran. Chay wagrana sumaj jatunta wiñaran sur caj-läman, inti yagamunan caj-läman, Cuyayllapaj nasyun caj-lämanpis togrisha.
10Chay wagraga wiñaycällarmi syëlucho caycaj estrëllacunatapis töparanna. Nircur waquin estrëllacunataga garpamuran. Yagamojtana lluchcar-usharan.
11Estrëllacunapa mandajnin Tayta Diostapis apäriyta munaran. Diosta adurana wasitapis ganrachiran. Waran-waran Diospaj rupachicunantapis illgächiran.
12Chayno illgächirmi marca-masëcuna mana wiyacoj cashanpita paycunataga chay wagra maquichacurcuran. Chayno rurarmi Tayta Diospa laynincunataga manacajman churaran; munashanta ruraran. Llapan rurashanpis munashanno llojshiparan.
13Chaypitaga wiyarä juc anjil jucaj anjilta cayno tapuycajta: «¿Imaycamaraj chaynölla caycanga waran-waran Diospaj sacrifisyuta rupachinan cajchöga? ¿Imaycamaraj Diospa wasintaga manacajman churaycanga? ¿Imaycamaraj Diosman yäracojcunatapis manacajman churaycanga?»
14Chayno tapuptin jucaj anjilmi niran: «Chaynölla caycanga ishcay waranga quimsa pachacnin (2,300) tardi y tuta sacrifisyuta rupachinancamami. Chaypitarämi Templutaga limyuyächenga.»
15Chaycuna imapaj cashantapis musyayta munar noga Daniel ricapaycaptëmi ñaupächo illajpita runano yurircuran.
16Chaura Ulai mayupita runa gayacuycajta wiyarä. Cayno niycämuran: «Gabriel chay runata tantiyachiy ricashan imapaj cashantapis.»
17Chaura payga ñaupäman witimuran. Noganami manchariywan ñaupanman gongurpacur umpurä urcöpis pampaman töpanancama. Chaymi pay nimaran: «Runa, suyñur ricashayquicunaga canga ushanan junajcunachömi.»
18Chayno niycämaptillanmi nogaga chiyacäcur pampaman tunirä. Chaura pay yataycamar yapay jatarcachimaran.

19Nircur nimaran: «Sumaj willapäshayqui Dios rabyacurcur castiganan junajcunapaj. Ricashayquega caycan ushanan junajcunapämi.
20Chay ishcay wagrayoj carnita ricashayquega caycan Persiapawan Mediapa raynincuna imanöpis cananpämi.
21Chïbunami tincuycan Grecia nasyunman. Chay urcuncho caycaj wagranga caycan Greciapa rimir caj raynin cananpämi.
22Rimir caj wagran paquicäcuptin chuscu wagrancuna wiñamöga caycan chay nasyunta chuscoj raycuna mandananpämi. Ichanga chay guepa caj raycunaga manami rimir caj ray munayniyoj cashannönachu canga.
23Chay raycuna mandashan ushacaptin, jucha rurashancunapis mana awantaypäna captin, juc fiyu raymi mandaj cayman chayangapaj. Chayga cangapaj sabïdumi.
24Fiyupa munayniyojmi cangapaj, ichanga manami quiquinpa munayninwanchu. Mana riguiypaj illajpitami imatapis illgächenga. Ima rurashancunapis paypaga llapanmi alli llojshipanga. Munayniyoj runacunatapis illgächengami. Dios acrashan runacunatapis aypallatami wañuchenga.
25Sabïdu cashpanmi llullapar pï-maytapis engañanga. Chayno ruraycorga fiyupami munayniyoj-tuconga. Aypalla runatami payman yäracur goyaycajcunata illajpita wañuchenga. Llapan raycunapita mas Munayniyojwanpis pillyaytami munangapaj. Chaymi ichanga wañuyta tarengapaj.
26«Ayca junajpis imano cananpäpis suyñur ricashayquega rasunpami canga. Ichanga gam ama pitapis willapaychu. Cananpita unayllataga chay ricashayquicuna llapanpis rasunpami canga.»
27Chaura, noga Danielga mayarä callpäpis mana cajtanöna. Chaynöpami gueshyarä achca junaj. Gueshyaycashäpita jatarcorga nasyuncho mandaj mandamashancunata ruraycarä. Chay suyñuynëcho ricashäpämi ichanga fiyupa llaquicur yarpachacuycarä tantiyayta mana camäpacur.