Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DANIELA

DANIELA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Belesasa ese aria badana ta ia karaia, bona iena lohia taudia 1000 ia boiria, vadaeni uaina idia inua hebou.
2Uaina idia inua noho neganai, Belesasa ese hereva ia siaia, iena tamana, Nebukanesa, Ierusalema dekenai ia noho Dubu Helaga dekena amo ia mailaia golo bona siliva kapusi do idia mailaia, badina Belesasa ia ura iena lohia bona iena adavana bona iena hahine taudia ibounai ese unai kapusi dekenai uaina idia inua gwauraia.
3Vadaeni unai golo bona siliva kapusi idia mailaia, bona unai kapusi dekena amo uaina idia inua.
4Uaina idia inua noho neganai, edia dirava, golo bona siliva bona auri labora bona auri bona au bona nadi dekenai idia karaia gaudia idia hanamoa noho.
5Unai neganai tau ta ena imana kwakikwaki idia hedinaraia haraga, bona ruma ena haba dekenai revareva idia torea. Unai gabu dekenai ruma ena lamepa ena diari be bada, vadaeni unai imana bona toretore be Belesasa ese ia itaia namonamo.
6Ia itaia neganai, iena vairana ena toana be ia idau, labora bamona ia lao, bona ia gari dainai iena aena idia mareremarere.
7Vadaeni king ese ia boiboi badabada, ia hereva, meamea taudia, bona aonega taudia, bona hoa karaia taudia do idia mailaia. Idia ginidae neganai Belesasa ia hereva henidia, ia gwau, “Inai toretore duahia diba bona ena anina ia gwauraia diba tauna be dabua kakakakana do ia karaia, bona iena aiona dekenai golo seini do lau atoa, bona inai basileia ena dagi namba 3 do lau henia.”
8Vadaeni king ena aonega taudia ibounai idia mai, to unai toretore bona iena anina be idia hamaoroa diba lasi.
9Belesasa ia gari dikadika, bona iena vairana ena kopina ia labora momokani, bona iena lohia taudia idia daradara bada herea.
10Unai neganai kwini ese aria rumana dekenai ia raka vareai, badina be king bona iena lohia taudia edia hereva idia habadaia regena ia kamonai dainai. Vadaeni kwini ia gwau, “Egu lohia e, oi noho hanaihanai! Oi gari lasi, bona oiemu vairana ena toana oi haidaua lasi.
11Oiemu basileia dekenai tau ta ia noho, dirava helagadia edia lauma ia noho ia dekenai. Oiemu tamana ia king neganai, inai tau ese aonega namo herea ia hedinaraia. Unai dainai ia be aonega bada taudia bona hoa karaia taudia, bona meamea taudia ibounai edia lohia, oiemu tamana ese ia halaoa.
12“Inai tau ena aonega be idau, bona nihi edia anina hedinaraia ia diba momo, bona hunia gaudia bona hereva aukadia ia gwauraia diba. Namona be hereva oi siaia, inai tau, Daniela, oiemu tamana ese iena ladana ia atoa Belitisasa, do ia mai. Inai Daniela ese inai hereva ena anina oi dekenai do ia hamaoroa.”
13Vadaeni Daniela idia hakaua lao king ena vairanai. Belesasa ia hereva henia, ia gwau, “Oi be Daniela, a, abia mauri tauna ta? Lauegu tamana ese Iuda dekena amo oi ia mailaia, ani?
14“Lau kamonai dirava edia lauma ia noho oi dekenai, bona oiemu aonega bona diba be ia bada herea momokani.
15“Meamea taudia bona aonega taudia ibounai idia mailaia vadaeni, inai toretore duahia gwauraia, to inai hereva ena anina be idia hedinaraia diba lasi.
16“Lau kamonai vadaeni oi be hereva aukadia ena anina, hunia gaudia, oi davaria diba. Vadaeni bema iena anina oi gwauraia neganai, lau ese dabua kakakaka be oi dekenai do lau henia, bona oiemu aiona dekenai golo seini do lau atoa, bona inai basileia ena dagi namba 3 do lau henia oi dekenai.”
17Daniela ia haere, “Oiemu harihari gaudia be lau ura lasi, idau tauna ta dekenai oi henia. To inai toretore do lau duahia, bona inai hereva ena anina do lau hedinaraia oi dekenai.
18“King e, Ataiai Momokani Dirava ese oiemu tamana Nebukanesa ia abia isi, ia be king badana, mai ena siahu bada danu. Hairai bona mataurai danu Dirava ese ia henia ia dekenai.

19“Unai mataurai ia henia dainai bese bona gado ibounai taudia ese oiemu tamana dekenai idia gari henia, bona iena vairana dekenai idia heudeheude. Bema ia ura tau ta ia alaia, be ia alaia, bema ia ura tau ta ia mauri noho, be ia ese dala ia karaia. Iena ura hegeregere ia ese tau ta ia abia isi, o tau ta ia atoa diho.
20“To ia hekokoroku bona ia lalo auka dainai, bona lalo auka karadia ia karaia dainai, iena terona dekena amo Dirava ese ia kokia, bona mataurai gabuna dekena amo ia atoa diho.
21Oiemu tamana ena lalona be Dirava ese boromakau ena lalona bamona ia halaoa. Vadaeni taunimanima ese edia noho gabuna dekena amo idia lulua. Iena noho be uda doniki bamona, boromakau bamona rei ia ania. Ia be murimuri dekenai ia mahuta, bona iena tauanina be hanuaboi ena ranu dekenai ia paripari. To gabeai iena lalona ia kehoa, ia diba momokani, Siahu Ibounai Dirava ese basileia ibounai ia biagudia, bona ia ura henia tauna dekenai king ena dagi ia henia.
22“To oi, iena natuna, oi be inai gau ibounai oi diba, to oi sibona oi atoa diho lasi.
23Guba ena Lohiabada ena hereva oi utua momokani, badina iena Dubu Helaga gaudia bona kapusi namodia oi kokia, oi mailaia. Oi bona oiemu lohia taudia, oiemu adavana bona oiemu hahine taudia ese inai kapusi dekenai uaina umui inua, bona golo bona siliva bona auri labora bona auri bona au bona nadi diravadia umui hanamoa, to idia be gau ta idia itaia diba lasi, bona idia be gau ta idia diba lasi danu. To oi ese oiemu mauri ia biagua Diravana bona oiemu dala ibounai ia naria Diravana be oi matauraia lasi.
24“Inai dainai Dirava ese inai imana kwakikwaki ia siaia, bona inai hereva ia torea.
25Ia torea herevadia be inai: {MENE, MENE, TEKELE, PARASINI}.
26“Unai hereva edia anina be inai: {MENE} (Namba): Oiemu basileia ena nega be Dirava ese ia duahia vadaeni, bona ia hadokoa gwauraia.
27“{TEKELE} (Metau): Oiemu kara be metau ena sikele dekenai Dirava ese ia tohoa vadaeni, bona ia itaia, oiemu kara ena namo be hegeregere lasi.
28“{PARASINI} (Haria): Oiemu basileia ia haria vadaeni, bona Mede bona Parasa taudia dekenai ia henia.”
29Unai neganai Belesasa ese oda ia atoa, vadaeni dabua kakakaka be Daniela dekenai idia atoa, bona iena aiona dekenai golo seini idia atoa. Iena basileia ena dagi namba 3 king ese ia henia Daniela dekenai.
30Unai hanuaboi dekenai, Belesasa, Babulonia ena king, be idia alaia mase.
31Vadaeni Mede ena bese tauna ladana Dariuse ese king dagi ia abia. Unai neganai Dariuse ena mauri lagani be 62.