Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DANIELA

DANIELA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iena ura be inai bamona dainai, Dariuse ese lohia taudia 120 ia abia hidi, basileia ena gaukara idia gunalaia gwauraia.
2Vadaeni ia ese Daniela bona ma tau rua ia abia hidi, inai tau toi ese unai lohia taudia do idia biagudia gwauraia. Unai dala dekena amo king ese basileia do ia naria namonamo diba.
3King ia itaia, Daniela ena gaukara ibounai be ia namo herea momokani. Unai dainai Dariuse ese ia laloa Daniela do ia atoa, basileia ena gaukara ibounai do ia biagua karaia.
4Unai neganai unai lohia taudia edia biaguna rua bona lohia taudia ibounai ese Daniela ena gaukara dekenai kerere idia tahua, to idia davaria lasi, badina iena gaukara ibounai be ia maoro sibona. Daniela dekenai gageva karana ta o kerere karana ta be lasi.
5Ta ta dekenai idia herevahereva, ma idia gwau, “Daniela samania gauna ta do ita davaria diba lasi, to sedira iena guriguri karana dekenai sibona dekena amo do ita davaria diba.”
6Unai dainai idia lao king dekenai, idia gwau, “King Dariuse e, oi noho hanaihanai be namo.
7Ai inai, oiemu gavamani ena gaukara taudia ibounai, gavana taudia bona durua taudia, bona lohia taudia badadia bona maragidia, be laloa tamona ai abia, ai ura oi ese taravatu ta oi karaia, bona oi ha-aukaia momokani. Inai bamona: Dina 30 lalonai be tau ta ese gau ta do ia noia lasi dirava ta dekenai, o tau ta dekenai, to oi dekenai sibona do ia noia. Bema tau ta ese inai hereva ia utua, be do idia negea laiona ena guri dekenai.
8“Unai dainai, aiemai king e, namona be inai taravatu oi atoa, bona oiemu ladana oi torea inai taravatu pepa dekenai. Vadaeni Mede bona Parasa edia taravatu hegeregerena be do idia haidaua diba lasi.”
9Vadaeni Dariuse ese iena ladana ia torea unai taravatu pepa dekenai.
10Unai hereva Daniela ia diba neganai, ia lao iena ruma dekenai. Ataiai daihutuna ta dekenai be uindo toi idia noho Ierusalema itaia lao ena kahana dekenai. Nega ibounai ia karaia bamona, unai uindo dekenai ia tui diho dina ta nega toi, bona Dirava dekenai ia guriguri henia.
11Vadaeni unai taudia ese Daniela idia itaia, Dirava ia guriguri henia noho.
12Vadaeni Daniela samania totona idia lao king dekenai. Idia gwau, “King badana e, taravatu ta oi torea vadaeni, dina 30 lalonai bema tau ta ese idau dirava o idau tauna ta dekenai ia noinoi, to oi Dariuse dekenai be ia noia lasi neganai, be laiona ena guri dekenai do idia negea.” Dariuse ia haere, “Io, Mede bona Parasa edia taravatu hegeregerena, taravatu lau torea vadaeni, haidaua diba lasi.”
13Idia ese king idia hamaoroa, idia gwau, “Iuda dekena amo abia mauri tauna ta ena ladana Daniela ese oiemu hereva ia matauraia lasi, bona ia badinaia lasi. Nega ibounai dina ta lalonai nega toi ia guriguri.”
14Inai hereva be king ia kamonai neganai, iena lalona ia hisihisi bada, bona dala ia tahua, ia ura Daniela ia hamauria totona. Iena lalona ia hekwarahi ela bona dina ia diho.
15Unai dainai unai taudia idia lao lou king dekenai, idia gwau, “King badana e, oi diba Mede bona Parasa edia taravatu hegeregerena, king ia torea taravatuna be haidaua diba lasi.”
16Vadaeni king ese oda ia atoa, bona idia lao, Daniela idia abia, laiona idia noho gurina dekenai idia negea. Daniela dekenai king ese ia hereva, ia gwau, “Namona be oiemu Dirava, nega ibounai oi tomadiho henia Diravana ese do ia hamauria oi.”
17Nadi ta idia mailaia, unai guri ena iduara idia koua. King ese sibona ena koua toana ia atoa, bona ia lokaia, bona iena opesa taudia edia koua toana danu ia atoa, unai dainai tau ta ese Daniela ia hamauria diba lasi.
18Vadaeni king ia giroa lou iena ruma badana dekenai, bona unai hanuaboi lalonai ia aniani sisina lasi, bona taunimanima ese edia ivilikou idia gadaralaia lasi, bona moale kara ta idia karaia lasi. King ia mahuta sisina lasi.

19Daba ia rere neganai, king ia lao haraga guri dekenai.
20Guri kahirakahira ia lao neganai, mai lalohisihisi bada danu ia boiboi, ia gwau, “Daniela e, mauri Diravana ena hesiai tauna e! Oiemu Dirava, iena hesiai oi karaia namonamo Diravana ese laiona dekena amo oi ia hamauria, a?”
21Daniela ia haere, ia gwau, “Egu king, oi mauri hanaihanai!
22Dirava ese iena aneru ia siaia mai, laiona edia uduna ia koua, bona idia hadikaia lasi lau. Inai bamona ia karaia, badina ia diba lau be kerere lasi, bona oi danu lau hadikaia lasi, egu king e.”
23King Dariuse ia moale bada herea, bona oda hereva ia gwauraia Daniela do idia veria daekau. Vadaeni Daniela idia veria daekau, bona idia itaia, Daniela ese dika sisina ia davaria lasi, badina Dirava ia abidadama henia dainai.
24Vadaeni king ese oda hereva ia gwauraia, Daniela idia samania taudia mai adavadia bona mai natudia do idia mailaia, laiona ena guri lalonai do idia negea. Unai guri lalonai idia moru diho noho, bona tano idia do davaria lasi neganai, laiona ese unai taudia idia koridia, bona edia turiana ibounai idia hamakohia.
25Unai neganai king Dariuse ese hereva ia torea, ia siaia bese ibounai, bona tanobada dekenai idia noho gado ibounai taudia dekenai, ia gwau: “Emui maino do ia bada lao.
26Hereva lau gwauraia inai, lauegu basileia dekenai noho taudia ibounai ese Daniela ena Dirava do umui matauraia bona gari henia. “Ia be mauri ena Dirava, bona do ia noho hanaihanai. Iena basileia do idia hamorua lasi ela bona hanaihanai, bona iena siahu be do ia ore diba lasi.
27Taunimanima ia hamauria, bona mase dekena amo idia ia veria mauri. Hoa gaudia bona toa karadia ia karaia, tanobada dekenai bona guba dekenai danu. Laiona edia dagedage dekena amo, ia ese Daniela ia hamauria.”
28Dariuse bona Kurese be Parasa ena basileia dekenai idia king noho neganai, Daniela ena kwalimu ia bada lao.