Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - DANIEL

DANIEL 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Huan quema Tlanahuatijquetl Belsasar yohuiyaya ica eyi xihuitl tlanahuatis, na, niDaniel, nijpixqui seyoc temictli quentzi quen nopa catli achtihuiya.
2Huan quema nitemiquiyaya, niquitac huan niitztoya ipan nopa tequicali ipan altepetl Susa catli mocahua ipan nopa estado Elam. Huan niijcatoya iteno nopa atentli Ulai.
3Huan niajcotlachixqui huan niquitac se oquich borrego catli itztoya iteno nopa atentli. Huan nopa oquich borrego quipixqui ome icuacua catli huehueyac, pero se icuacua pejqui moscaltía teipa huan ya nopa catli mochijqui catli más huehueyac.
4Huan niquitac para nopa oquich borrego tlatonpojhuiyaya ica icuacua campa temo tonati, huan ica norte huan ica sur pampa quihuilanasnequiyaya tlalme ipa nochi ni lados. Huan niyon se amo hueliyaya ihuaya motlalis, niyon amo hueliyaya momanahuis quema quiajsiyaya pampa eliyaya nelía chicahuac huan nochi quintlaniyaya. Huan quichijqui san catli ya quinequiyaya huan mochijqui nelía hueyi itlanahuatilis.
5“Huan noja nimoilhuiyaya tlen niquitztoya quema nimomacac cuenta para hualayaya se oquich chivo campa temo tonati. Huan nelchicahuac hualayaya hasta iicxihua amo ajsiyaya tlalchi. Huan ni oquich chivo san quipiyayaya setzi hueyi cuacuajtli tlatlajco iixteyol.
6Huan quema ajsito campa nopa oquich borrego catli quipiyayaya ome icuacua catli niquitztoya nechca nopa hueyatl, motlalo para quihuilanas ica nochi icualancayo huan ica nochi ifuerza.
7Huan quitlapanili nopa ome icuacua nopa oquich borrego pampa amo quipixqui fuerza para ihuaya mohuilanas, niyon amo aqui hueliyaya quimanahuis tlen nopa oquich chivo catli tetic hualajqui. Huan nopa chivo quitlanqui nopa oquich borrego huan quitlahuiso huan ipan moquejquetzqui.
8Huan nopa chivo nelía mohueyimatqui huan mocuili noja más fuerza. Huan quema mochijtoya neltetic, postejqui icuacua catli hueyi huan nopona campa tlatzquitoya, quisqui seyoc nahui cuacuajtli catli tlanextiyaya najcac pampa ipan nochi inacastla quinequiyaya tlahuilanati.
9“Huan ipan se nopa cuacuajtli quisqui seyoc cuacuajtli catli quentzi tziquitetzi catli moscalti huan ontlachixtoya para tlahuilanati ica sur, huan campa hualquisa tonati huan campa Israel, nopa Tlali Yejyectzi.
10Huan ichicahualis quiajsic ilhuicac huan yaya ininhuaya motlali itequihuajcahua Toteco huan quintlahuiso sequin tequihuajme huan sitlalime tlen ilhuicac para tlatzintla huan ipan moquejquetzqui.
11Huan mohueyichijqui hasta ica motlali nopa Tlayacanquetl ipan nopa Tlali Yejyectzi. Huan yaya catli itztoc nopa cuacuajtli ayacmo quincahuili imasehualhua Toteco ma quimacaca Toteco nopa tlacajcahualistli catli monequi mojmostla. Huan quichijqui amo tlapajpactli nopa tiopan calijtic campa quihueyichihuaj.
12Huan mosisiniyaya yaya catli itztoc nopa cuacuajtli, huan Toteco quicajqui imasehualhua imaco. Nojquiya quicahuili ma quiquetza nopa tlacajcahualistli catli quitencahuayayaj mojmostla. Huan ne tlacatl catli eliyaya ne cuacuajtli quicuesijcaitac catli melahuac, huan quichijqui san catli yaya quinequiyaya, huan nochi catli quichijqui quisqui cuali para ya.
13“Teipa nijcajqui se itequihua Toteco quitlatzintoquiliyaya seyoc itequihua: ‘¿Quesqui tonali huejcahuas ni tlamantli catli ya ni quiixnextía? ¿Quesqui tonali moquetztos nopa tlacajcahualistli catli quimacaj mojmostla? ¿Quema tlamis para quichihuas nopa fiero tlajtlacoli catli quichihuas amo tlapajpactli nopa tiopa campa quihueyichihuaj Toteco? ¿Quesqui tonali ipan quinquejquetztos imasehualhua Toteco?’
14Huan ne se tequihua quinanquili: ‘Quiquetzase nopa tlacajcahualistli catli monequi temacase se ica ijnaloc huan se ica tiotlac hasta oncas 2 mil 300 tlacajcahualistli catli amo quimacase. Teipa quena, quipajpacase nopa tlaixpamitl huan sempa quiiyocatlalise para Toteco.’
15“Huan quema na, niDaniel, nijtlachiliyaya ni tlamantli huan nijnequiyaya nijmachilis tlaque quiijtosnequi, monexti noixpa se catli nesiyaya quen se tlacatl.
16Huan nijcajqui itoscac se tlacatl catli hualayaya tlen campa nopa hueyatl Ulai, huan quiijto: ‘Gabriel, xiquilhui ne tlacatl catli quiitac.’
17“Huan Gabriel nechnechcahui campa nimoquetzayaya. Huan nelía nimomajmati, huan nimotlancuaquetzqui huan nimohuijtzonqui tlalchi, pero yaya nechilhui: ‘Ta titlacatl, xijmachili huan ximomaca cuenta para nochi catli tiquitac quiixnextía tlamantli catli panos teipa quema hualas itlamiya tonali.’
18“Huan quema nechcamanalhuiyaya, tlahuel nicochqui campa nitilintoya tlalchi, pero yaya nechitzqui, huan quichijqui ma nimoquetza.

19Huan nechilhui: ‘Niitztoc nica para nimitzilhuis catli panos teipa ipan itlamiya tonali quema oncas hueyi tlaijiyohuilistli pampa Toteco Dios tenextilis icualancayo. Catli tiquitac quiixnextía tlamantli catli panos teipa nechca quema tlamis tonali.
20Nopa oquich borrego catli tiquitac ica ome icuacua quinixnextía nopa tlanahuatiani tlen tlali Media huan Persia.
21Huan nopa oquich chivo pachontic, yaya quiixnextía itlanahuatilis tlali Grecia ehuani. Huan ihueyi cuacua catli quipixqui tlatlajco iixteyolhua quiijtosnequi iniachtihui tlanahuatijca.
22Huan nopa nahui cuacuajtli catli quisque quema iachtihui cuacua postejqui, quinequi quiijtos para ipan ni tlali motlananase nahui tlanahuatiani ipan nahui tlanahuatijcayotl, pero amo quipiyase chicahualistli quen nopa achtihui quipixqui.
23“ ‘Huan teipa quema ya tlantiyas inintlanahuatijcayo nopa tlanahuatiani tlen tlali Grecia huan inijuanti quichijtose catli pano fiero, motlananas se tlanahuatijquetl catli ixcualantoc huan nelía tlalnamiqui para tlacajcayahuas.
24Yaya mochihuas nelía hueyi huan quipiyas miyac chicahualistli, pero nopa chicahualistli amo elis ya ichicahualis. Quinsosolos tlalme campa hueli hasta amo tleno mocahuas. Huan tlatlanis ipan nochi catli yaya quinequi quichihuas. Quintlamiltis huejhueyi masehualme huan nojquiya quinmictise miyaqui tlen nopa tlatzejtzeloltique masehualme catli iaxcahua Toteco.
25Pampa nopa tlanahuatijquetl itztos se tlacajcayajquetl, cuali quimatis quenicatza tlacajcayahuas huan quintlanis miyac masehualme catli ipan motemachijtose. Yaya tlahuel mocualitas huan mohueyimatis hasta pehuas quihuilanas nopa Tlanahuatijquetl Catli Más Hueyi Que Nochi Tlanahuatiani. Pero nopona Toteco quitlahuisos masque niyon se tlanahuatijquetl ipan tlaltipactli amo huelqui quitlanis.
26Ya nimitzilhuijtoc catli tiquitac huan quesqui tiotlac huan ijnaloc amo oncas se tlacajcahualistli, huan nochi ya ni melahuac, pero ama amo aqui xiquilhui catli tiquitztoc. Xicajocui ipan moyolo pampa noja polihui miyac tonali para panos.’
27“Huan teipa na, niDaniel, nijmatqui para nechtlamiquixtili nochi nofuerza, huan nimococohuayaya para se ome tonali. Teipa nimotlananqui huan noja nijpalehuiyaya nopa tlanahuatijquetl ipan itequi ipan nopa tlali. Pero tlahuel nimotequipachoyaya ica nopa temictli catli nijpixqui pampa amo nihuelqui nijmachilía.