Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DANIELA

DANIELA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehoiakimi be Iuda basileia ena king lagani ihatoina lalonai, Babulonia ena king Nebukanesa be Ierusalema dekenai ia lao, ia tuari henia. Vadaeni iena tuari taudia ese Ierusalema idia koua hagegea momokani.
2Bona Dirava ese Iehoiakimi, Iuda ena king, be Nebukanesa ena imana dekenai ia henia, bona Dubu Helaga ena kapusi helaga gaudia danu Nebukanesa ese ia abia. Nebukanesa ese unai kapusi ia abia lao Babulonia tano dekenai, iena dirava ena kohu haboua ruma dekenai ia atoa.
3Vadaeni king Nebukanesa ese iena hesiai tauna badana, Asipenasa ia hamaoroa, ia gwau, “Unai abia mauri Israela taudia haida do oi abia hidi. Idia be uhau taudia, Iuda ena king ena iduhu dekena amo taudia.
4Edia kopina be do ia namo, bona edia tauanina, bona edia toana be do idia dika lasi momokani. Idia be diba momo taudia, bona aonega davaria haraga diba taudia, vadaeni king ena ruma badana dekenai do idia gaukara.” Ma king Nebukanesa ese Asipenasa ia hamaoroa ia ese Babulonia gado be unai uhau dekenai do ia hadibaia.
5King ese unai uhau taudia do idia ania gaudia ia gwauraia. Ia gwau king ese ia ania gaudia be do idia ania, bona king ia inua uaina danu do idia inua. Lagani toi lalonai, gaukara dalana do idia hadibadia, unai murinai king ena gaukara do idia karaia.
6Hesiai tauna badana ese ia abia hidi taudia haida be inai: Daniela, bona Hananaia, bona Misaela, bona Asaraia. Idia ibounai be Iuda ena iduhu taudia.
7Hesiai tauna badana ese idia ta ta dekenai ladana matamata ia henia, ladana inai, Belitisasa, Sataraka, Misaka bona Abetenigo.
8To Daniela ese ia laloa inai king ena aniani bona uaina be do ia ania bona inua lasi. Unai dainai ia ese Asipenasa, hesiai tauna badana, ia noia, maoro do ia henia, aniani idauna do idia ania totona.
9Dirava ese lalo namo ia henia Asipenasa dekenai, vadaeni ia ese Daniela dekenai ia bogahisihisi henia.
10To Asipenasa ese Daniela ia hereva henia, ia gwau, “Lau be king dekenai lau gari noho. Unai aniani be ia ese ia gwauraia, bema ia ese ia itaia oiemu tauanina ia namo lasi, to unai uhau haida edia tauanina be namo herea, ia ese lauegu kwarana do ia utua oho momokani.”
11Asipenasa ese tau ta ladana Melisa ia abia hidi, Daniela, Hananaia, Misaela bona Asaraia do ia naridia. Daniela be unai tau dekenai ia lao, ia hereva henia,
12ia gwau, “Mani emu kara, dina 10 lalonai oi ese ai do oi tohoa, uma ena aniani do ai ania, bona ranu sibona do ai inua.
13Gabeai aiemai kopina do oi itaia, bona king ese ia gwauraia aniani idia ania taudia edia kopina danu do oi itaia. Vadaeni do oi abia hidi, edena orea ena toana be namo. Unai murinai oiemu ura hegeregerena do oi karaia.”
14Vadaeni Asipenasa ese unai dala ia abia dae, dina 10 lalonai unai taudia ia tohoa.
15Unai dina 10 idia ore neganai, Asipenasa ia itaia, edia toana ese king ena aniani idia ania taudia edia toana idia hereaia. Edia kopina idia namo herea, bona edia goada idia herea danu.
16Unai dainai hesiai tauna Melisa ese king ia gwauraia aniani, vamu bona uaina, ia rakatania, bona uma ena aniani ia henia noho idia dekenai.
17Dirava ese unai taudia 4 dekenai aonega namona ia henia, bona aonega davaria dalana danu idia diba momokani. Ma Daniela dekenai Dirava ese aonega ia henia, vadaeni mata hanai bona nihi edia anina ia gwauraia diba.
18King ia gwauraia hegeregerena, lagani toi idia ore neganai, Asipenasa ese unai uhau taudia ibounai ia hakaua lao king ena vairanai.

19King ese idia ibounai danu ia herevahereva, bona ia davaria Daniela, bona Hananaia, bona Misaela, bona Asaraia edia aonega ese unai taudia ibounai edia aonega ia hereaia. Unai dainai king durua gaukara be idia ese idia abia.
20Henanadai ibounai ia henia, bona aonega gaudia ibounai king ese ia nanadaia neganai, be ia davaria inai uhau taudia 4 be unai basileia lalonai meamea taudia ibounai bona hoa karaia taudia ibounai edia aonega be nega 10 dekenai idia hereaia momokani.
21Daniela be unai gaukara dekenai ia noho, ela bona king ena dagi be Kurese ese ia abia Babulonia dekenai.