Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DANIELA

DANIELA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai tau ma ia hereva, ia gwau, “Dariuse, Mede besena tauna, ia king lagani ginigunana lalonai lau ese durua bona hagoadaia totona iena badinai lau gini noho.”
2Unai tau ma ia hereva, ia gwau, “Hereva momokani lau hadibaia inai: King toi ma ese Parasa do idia biagua, gabeai namba 4 do ia toreisi, iena kohu be do ia bada herea momokani. Iena kohu bona siahu idia bada herea momokani neganai, iena boiboi dainai bese momo herea ese ia do idia durua, vadaeni do idia lao, Helene dekenai do idia tuari karaia.
3“Unai neganai king goadana ta do ia toreisi. Iena siahu do ia bada herea momokani, bona iena ura hegeregere do ia karaia.
4To iena siahu ia bada momokani neganai, iena basileia do ia parara, bona do idia haria kahana 4 dekenai, to iena natuna ese iena gabu do idia abia lasi. Iena gabu be haida ese do idia abia, to edia siahu be iena siahu danu do idia hegeregere lasi.
5“Inai murinai Aigupito ena king be do ia goada. To iena tuari lohia ta ese king ena siahu do ia hereaia, vadaeni ia ese sibona ena basileia do ia biagua bona habadaia.
6Lagani haida idia ore neganai, Aigupito ena king ese iena natuna kekeni do ia henia Suria ena king dekenai, do idia headava, basileia hagoadaia totona. To unai basileia hagoadaia karana do ia noho daudau lasi. Unai hahine, bona iena tau, bona iena natuna, bona edia hesiai taudia do idia alaia ore.
7Unai neganai unai hahine ena varavara ta be Aigupito king dagi do ia abia, do ia toreisi, Suria ena king ena tuari magu goadana dekenai do ia vareai, do ia tuari henia, bona do ia kwalimu, Suria besena do idia lusi.
8Ia ese Suria edia dirava ena kaivakuku gaudia, bona golo bona siliva gau namodia do ia abia lao Aigupito dekenai. Unuseni do ia noho lagani haida, bona ia ese Suria ena king do ia tuari henia lasi.
9Vadaeni Suria ena king do ia lao, Aigupito ena king ena tano dekenai do ia tuari henia, to tuari ia auka dainai, do ia giroa lou iena tano dekenai.
10“ To Suria king ena natuna tau do idia toreisi, do idia hegaegae tuari totona, tuari orea bada herea do idia haboua. Do idia toreisi, bona abata badana bamona do idia lao Aigupito king ena tuari maguna dekenai do idia vareai.
11Aigupito ena king be mai badu dikadika danu do ia lao, Suria ena king do ia tuari henia. Suria king ena tuari oreana be bada herea, to Aigupito ena king be do ia kwalimu.
12Ia kwalimu bona tuari taudia momo ia hamasedia dainai, do ia hekokoroku dikadika, to do ia kwalimu noho lasi.
13“Badina be Suria ena king do ia toreisi lou, bona orea bada herea momokani ma do ia haboua, guna oreana be ia maragi. Bona lagani haida idia ore murinai, unai orea matamata mai edia tuari gaudia danu tuari totona do idia lao.
14Unai neganai orea momo do idia toreisi, Aigupito ena king do idia tuari henia. Unai neganai oi Daniela, oiemu bese dekena amo dagedage taudia haida mata hanai ta idia itaia dainai do idia toreisi, Aigupito ena king do idia tuari henia, to do idia kwalimu lasi.
15Unai dainai Suria ena king do ia lao, Aigupito ena king do ia tuari henia, bona ia ese hanua goada hereana ta do ia halusia, bona unai gabu do ia abia. Aigupito tuari taudia do idia gini goada diba lasi, mai edia goada taudia danu edia goada do ia hegeregere lasi.
16Unai dainai unai Suria tuari taudia be edia ura hegeregere do idia karaia, unai tano taudia ese idia koudia diba lasi. Hairai bada herea tanona danu do idia abia, bona unai tano do idia biagua momokani.
17“Suria ena king ese iena basileia ibounai ena tuari taudia do ia haboua, unai Aigupito basileia ibounai do ia abia gwauraia. Aigupito tano do ia hadikaia gwauraia, Suria ena king ese lohia ena kekeni ta headava totona do ia henia Aigupito ena king dekenai. To unai dala ia karaia gauna be ena anina do ia davaria lasi.
18Unai murinai motumotu kahana basileia be Suria king ese do ia tuari henidia, bona haida dekenai do ia kwalimu. To idau bese ena lohia tauna ta do ia mai, do ia tuari henia, bona ia ese Suria ena lohia ena hekokoroku karadia do ia hadokoa. Do ia halusia, bona do ia hahemaraia momokani.

19Unai Suria ena king be iena tano dekenai do ia giroa lou gwauraia, to tuari dekenai haida ese do idia halusia. Iena dokona ia ginidae unai.
20“Iena gabu ia abia tauna do ia toreisi, bona iena basileia hagoadaia totona takisi moni momo do ia gogoa. To nega daudau lasi, unai king do idia alaia, to unai be tuari dekenai do ia mase lasi.
21“Tau dikana ta do ia toreisi, Suria king ena gabu dekenai, king ena dagi do ia abia henaoa. Ia be mai lalona ania karadia dekenai unai dagi do ia abia.
22Ia ese tuari orea momo dekenai do ia tuari henidia, bona abata bamona do ia haoredia momokani, gwauhamata taravatuna ena lohia ta danu do ia hadikaia momokani.
23Inai king ese iena gwauhamata be do ia badinaia lasi, bona basileia haida do ia koidia. Iena goada be do ia bada herea, to iena basileia be do ia bada lasi.
24“Tano kahana ta, kohu momo gabuna, bona maino ia noho gabuna dekenai do ia vareai kava, bona ia ese iena sene taudia idia karaia diba lasi karadia do ia karaia. Inai king ese, tuari dekenai ia abia kohu be iena orea taudia dekenai do ia haria. Palani do ia karaia, gabu goadadia haida do ia tuari henidia totona. To iena kwalimu be nega daudau lasi.
25“Vadaeni inai king ese tuari orea bada herea do ia haboua, bona mai ena hereva goada danu do ia lao, Aigupito ena king do ia tuari henia. Aigupito ena king danu do ia toreisi, orea bada herea, bona mai goada danu Suria taudia do ia tuari henia. To iena Aigupito taudia haida ese ia hadikaia totona do idia haboua dainai, do ia gini goada diba lasi.
26Sibona ena orea taudia, ia danu idia aniani hebou taudia ese edia sisiba dikadia dekena amo Aigupito king do idia hadikaia momokani. Iena tuari taudia momo herea do idia mase, bona iena tuari orea do idia haorea.
27“Unai neganai unai king ruaosi, Aigupito ena, bona Suria ena, be aniani pata tamona dekenai do idia helai hebou, to ta ta hadikaia totona do idia hereva koikoi gwauraia. To edia koikoi ena anina be do ia vara lasi, badina be dokona be dohore, Dirava ena ura hegeregere.
28Vadaeni Suria ena king ese tuari dekenai ia abia kohu momo herea ia gogoa, bona iena tano dekenai ia giroa lou. Bona unai neganai ia ura bada Dirava ena taudia korikori edia guriguri karana do ia haorea momokani. Vadaeni unai iena ura karadia do ia karaia, bona unai murinai iena tano dekenai do ia giroa lou.
29“Nega gabeai Suria ena king do ia lao, Aigupito king dekenai do ia tuari henia lou, to inai neganai, guna ia kwalimu bamona do ia karaia lou lasi.
30Roma taudia be edia kada badadia dekenai do idia mai, Suria ena king do idia tuari henia gwauraia, vadaeni do ia gari. Unai neganai, mai badu dikadika danu do ia giroa lou, Dirava ena taudia korikori edia guriguri karadia do ia hadikaia toho. Dirava ena guriguri kara idia rakatania taudia edia sisiba herevadia, be unai king ese do ia kamonai henia.
31“Iena tuari taudia haida do idia toreisi, Dubu Helaga ena helaga bada gabuna do idia hadikaia. Dina ibounai idia karaia boubou gauna do idia hadokoa, bona Hadikaia Dika Rohoroho Gauna do idia haginia.
32Lalona ania karadia dainai, haida ese edia guriguri karana do idia rakatania, bona idia ese unai king ena ura do idia karaia, to edia Dirava idia diba taudia be do idia goada, bona unai king ena ura do idia negea, mai goada danu.
33“Unai neganai gunalaia taudia mai edia aonega ese do idia toreisi, taunimanima momo do idia durua, bona laloa kehoa do idia henidia. To tuari taudia ese nega sisina lalonai, inai aonega taudia haida kaia dekenai do idia alaia mase, ma haida be lahi dekenai do idia gabua mase. Ma unai tuari taudia ese unai aonega taudia haida edia kohu do idia henaoa, bona dibura ruma lalonai do idia koua.
34Unai tuari taudia ese unai ala-ala idia karaia noho neganai, tau haida ese unai aonega taudia do idia durua. To haida ese do idia durudia koikoi, bona sibodia edia namo mo idia tahua dainai, edia orea lalonai do idia vareai kava.
35Unai gunalaia aonega taudia haida idia mase dainai, edia taudia ese sibodia edia kara do idia laloa bona tohoa, bona taunimanima momo ese edia lalona do idia giroa. Inai bamona kara do ia vara noho ela bona dokona negana ia ginidae, negana unai Dirava ese ia gwauraia vadaeni.
36“Unai Suria king ese iena ura hegeregere do ia karaia. Sibona do ia habadaia dikadika, do ia gwau ia ese dirava ibounai ia hereaia. Ia ese dirava ibounai edia Dirava dekenai danu do ia hereva dika momo. Unai bamona ia karaia lao diba, ela bona unai nega, Dirava ese ia gwauraia vadaeni negana. Badina be Dirava ese ia gwauraia gaudia be do idia vara.

37Unai king ese iena sene taudia edia dirava bona hahine idia ura henia diravana be do ia laloa lasi. Io, dirava ibounai do ia negea, badina ia laloa ia ese dirava ibounai ia hereaia.
38Unai dirava do ia laloa lasi, to tuari gima kohorona ia naria dirava dekenai do ia tomadiho henia. Golo bona siliva, bona nadi namodia, bona gau namo herea, be ia ese iena sene taudia idia guriguri henia lasi dirava dekenai do ia henia.
39Idau dirava idia guriguri henia taudia be do ia gaukaralaia, iena tuari kohorona do idia hagoadaia. Ia idia durua taudia dekenai be dagi badana do ia henidia. Bona edia gaukara namo ena davana, tano, be do ia henidia.
40“Dokona neganai Aigupito ena king ese Suria do ia tuari henia, vadaeni Suria kahana ena king ese mai siahu danu unai tuari do ia haloua, guba bada ia toa bamona. Unai tuari dekenai be kariota bona hosi bona kada momo herea do ia gaukaralaia.
41Suria ena king danu be Hairai Bada Herea tanona dekenai do ia lao, bona taunimanima momo herea do ia alaia mase. To Edoma taudia bona Moaba taudia bona Amono bese taudia edia tano dekenai idia do noho taudia be iena imana dekena amo do idia mauri.
42“Tuari dekena amo tano momo do ia abia, bona Aigupito taudia danu be iena siahu dekena amo do idia heau mauri lasi.
43Aigupito dekenai ia noho golo bona siliva gaudia bona mai davana bada gaudia do ia abia lao. Libia tano bona Etiopia tano danu do ia halusia.
44“Unai neganai dina ia daekau kahana dekena amo bona mirigini kahana dekena amo hereva ia mai dainai, gari badana do ia abia, vadaeni mai badu dikadika danu do ia raka lao lou, taunimanima momo do ia hadikaia bona hamasea ore gwauraia.
45Vadaeni davara badana ena kone, bona ororo helagana, Dubu Helaga ia noho gabuna edia huanai, unai Suria king ese iena palai ruma namo herea do ia haginia. Unai neganai iena mase negana do ia ginidae, bona tau ta ese do ia durua lasi.”