Text copied!
CopyCompare
Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - Daniel

Daniel 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kronologiskt inträffar synerna i kapitel 7 och 8 långt före händelserna i kapitel 5 där Belshassars fest beskrivs. Att Daniel hade haft dessa syner drygt tio år innan den händelsen hjälpte honom att tyda skriften på väggen. Från och med kapitel 8 och fram till slutet av boken är texten skriven på hebreiska. Mittensektionen, mellan 2:4 och 7:28, är skriven på arameiska. Synerna i kapitel 2, 7 och 8 har flera beröringspunkter där samma riken beskrivs. Växlingen tillbaka till hebreiska, här i kapitel 8, indikerar att synen här riktar sig speciellt till det judiska folket. Från att ha handlat om övergripande världshändelser, beskrivs nu mer i detalj hur stormakterna kommer att påverka Israel och templet, se Dan 8:9, 11. I kung Belshassars tredje regeringsår över Babylon, omkring 551-550 f.Kr. såg jag, Daniel, ännu en syn efter den jag först hade sett två år tidigare, se Dan 7:1.
2I denna syn såg jag mig själv i den befästa staden Susa, i provinsen Elam. Jag såg mig själv stå vid vattendraget Ulaj. Susa ligger 38 mil öster om Babylon, och 20 mil norr om Persiska viken. På Daniels tid var det en jämförelsevis obetydlig liten stad, men den skulle bli Persiens huvudstad. Även platsen för synen förstärker den profetiska exaktheten i budskapet. Det är här den persiske kungen Xerxes I, som regerade 486-465 f.Kr., kommer att bygga ett stort palats ett århundrade senare. Det är i detta kungliga palats som händelserna i Esters bok så småningom kommer att utspela sig, se Est 1:2. Här var Nehemja kung Artashastas munskänk 446 f.Kr., se Neh 1:1, 11. I sin tjänst i Babylon hade Daniel säkert besökt Susa några gånger. Enligt den judiska historikern Josefus var Daniel fysiskt på plats i Susa när han såg denna syn, men att han bara några dagar senare är i tjänst hos kungen talar för att han inte var så långt borta från Babylon, se Dan 8:25. Ulaj var en 250 meter bred grävd kanal nordöst om staden.
3Daniel får nu se en syn med en bagge och en bock. En ängel förklarar lite senare synen för Daniel. Baggen med två horn symboliserar det medo-persiska riket, se Dan 8:20. En passande bild. Den grekiske historikern Ammianus Marcellinus beskriver hur den persiska befälhavaren bar en bagges huvud i guld när han ledde armén. Jag lyfte min blick och såg en bagge med två horn stå vid kanalen. Den hade två långa horn som representerar Medien och Persien. Ett horn var längre (högre) än det andra, och det längsta växte fram sist. Perserna blev med tiden den dominerande nationen i denna allians. Denna detalj överensstämmer också med bilden av björnen som ”reste sig på ena sidan”, se Dan 7:5.
4Jag såg hur baggen stångade mot väst (havet, dvs Medelhavet), norrut och söderut. Medo-Persien utvidgade sitt rike i dessa tre riktningar, men inte österut. Inget vilddjur annat rike kunde stå emot den och ingen kunde rädda något ur dess våld. Den gjorde vad den ville och blev mäktig (agerade arrogant).
5Ängeln identifierar också bocken i klartext, det är det grekiska riket, se Dan 8:21. Medan jag såg detta (reflekterade över det jag sett och försökte förstå), fick jag se en geta-bock Grekland komma västerifrån och utmana baggen. Den rörde sig snabbt över hela jorden utan att ens röra vid marken. Bocken hade ett framträdande horn i pannan Alexander den store.
6Den kom mot baggen med de två hornen, den som jag sett stå vid vattendraget kanalen Ulaj, och rusade emot honom i våldsam vrede (i hettan av sin kraft).
7Jag såg i min syn hur bocken kom fram till baggen i förbittring och bröt av hans två horn. Baggen hade inte kraft att stå emot honom. Bocken kastade baggen på marken och trampade ner honom. Ingen kunde befria baggen från bockens våld (hans hand).
8Denna seger gjorde att geten tog baggens plats. Bocken blev ännu större (agerade ännu mer arrogant), men när den stod på höjden av sin makt bröts det stora hornet av. Fyra andra horn växte fram i dess ställe, mot himlens fyra väderstreck. De fyra framträdande hornen refererar till Alexander den stores efterträdare. Efter hans död 323 f.Kr. delades riket under en tjugoårsperiod med många stridigheter bland fyra av hans generaler. Kassandros, tog Makedonien och Grekland; Lysimachos, tog Trakien och mindre Asien; Seleukos, tog Syrien och området åt öster; och Ptolemaios, tog Egypten och Israel.
9Från ett av dem de fyra hornen sköt det ut ett nytt litet horn. Detta horn identifieras med Antiochos IV Epifanes som var kung i seleukidriket 175-164 f.Kr. Det växte och blev mycket stort, mot söder, mot öster och till det ”vackra landet” Israel. Termen ”det vackra landet”, ordagrant ”ornamentet” eller ”det utsmyckade landet”, används om Israel. Även om det är ett vackert och naturskönt land så är anledningen till titeln att Gud har utvalt detta land, se även Dan 11:16, 41; Jer 3:19. Detta horn är ett annat horn än det som refereras till i Dan 7:8.
10Det lilla hornet växte ända upp till himlens härskara Guds änglar, se 1 Kung 22:19, och kastade några ur hären och några av stjärnorna ner till jorden, och trampade på dem. Denna kung, det lilla hornet som väl stämmer in på Antiochos IV Epifanes förföljde Guds folk, vanhelgade templet och försökte förgöra den judiska tron. Himlens härskara och stjärnorna syftar troligtvis på det judiska folket, termerna verkar användas så i Dan 8:24; 12:3. På väg hem från ett fälttåg i Egypten plundrar Antiochos templet i Jerusalem och dödar 80 000 judiska män, kvinnor och barn i en massaker. I december 167 f.Kr. vanhelgar han templet genom att sätta upp ett Zeusaltare i templet och offra griskött. Dessa händelser i den mellantestamentliga perioden finns nedskrivna i Mackabeerböckerna, se t.ex. 2 Mack 5:11-14, 1 Mack 1:54.
11Ja, det lilla hornet växte (blev ännu mer arrogant) mot härskarornas furste Gud. Det upphävde det dagliga offren till honom morgon- och kvällsoffret i templet, se 2 Mos 29:38-41; 5 Mos 28:3-8 och platsen där hans helgedom stod revs ner.
12En ondskefull krigsliknande operation fördes mot det dagliga offret. Den första delen av vers 12 är svåröversatt. Ordagrant är det fyra ord där det första är ”och en här/militär”. Det andra kan betyda ”vara mot” eller ”överlämna”. Det tredje ordet är ”det dagliga” och det sista är i eller på ”synd”. Det ”dagliga” syftar mest troligen på det dagliga offret i templet i Jerusalem som ska upphöra. Orsaken är en militär offensiv. Ordet ”synd” används även om uppror mot Gud så betydelsen kan också vara att på grund av Israels avfall och överträdelse tillåter Gud det dagliga offret att upphöra. Sanningen kastades ned på marken, och hornet var framgångsrikt i allt det gjorde under en begränsad tid. Under de fruktansvärda åren 167-164 f.Kr. var det judiska folket under Antiochos tyranni.
13Daniel får nu i synen höra en himmelsk konversation mellan två änglar. Uttrycket ”en av de heliga” används i Dan 4:13, 23 om änglar i himlen. Sedan hörde jag en av de heliga tala, och en annan av de heliga en annan ängel fråga den som talade: ”Hur länge ska dessa hädelser i synen pågå - de dagliga offren upphöra, överträdelsen (avfallet) som kommer ödelägga helgedomen och härskaran som trampas ned?”
14Konversationen mellan änglarna var till för Daniels skull Han svarade mig: ”Under 2 300 kvällar och morgnar, sedan ska helgedomen bli upprättad (renad).” Versen avslutas med att templet ska helgas på nytt. Denna händelse skedde tydligast i historien den 14:e december 164 f.Kr. när Judas Maccabeus renade och återinvigde templet, se 1 Mack 4:52. På Jesu tid och än i dag firas Chanukka för att högtidlighålla minnet av denna händelse, se Joh 10:22-23. De 2 300 kvällarna och morgnarna syftar på tiden innan denna händelse. Den kan tolkas på två sätt. Antingen är det hela dagar eller antal offer. Om det är 2 300 dagar motsvarar det drygt 6 år. Räknar man två offer per dag, så motsvarar 2 300 offer 1 150 dagar, vilket är drygt 3 år. Det är ingen tvekan om att Antiochos åsyftas i denna profetia och både 6 år och 3 år före 164 skedde stora händelser. År 170 f.Kr. mördades en överstepräst och i december 167 f.Kr. vanhelgades templet. Som det ofta är med Bibelns profetior finns det ett dubbelt uppfyllande. Det gäller även denna profetia. I vers 26 får Daniel förklarat att detta gäller ”en avlägsen framtid”. Jesus refererar också till att detta är något som ska hända i framtiden, se Matt 24:15. En kommande händelse då Antikrist försöker ta Guds plats av tillbedjan i templet, se även 2 Tess 2:4; Upp 13:14-15.
15Medan jag, Daniel, såg synen försökte jag att förstå den. Plötsligt fick jag se en som såg ut som en man (mäktig hjälte) stå framför mig.
16Sedan hörde jag en människas röst över Ulaj mellan flodbankarna som ropade: ”Gabriel en Guds ängel, hans namn betyder ”gudsman” eller ”Guds krigare”, förklara synen för honom.” I Dan 12:6-7 finns en liknande beskrivning där en himmelsk varelse svävar över flodvattnet, förutom att där är det över floden Tigris. Denna vers är första gången en ängel nämns vid namn i Bibeln. Ängeln Gabriel kommer även till Sakarias, Johannes döparens pappa, och Maria, se Luk 1:19, 26. Mikael, som kallas en ärkeängel, är den enda andra ängeln som namnges i Bibeln, se Dan 10:13, 21; 12:1; Jud 1:9; Upp 12:7.
17Så han ängeln Gabriel kom till platsen där jag stod. När han kom nära blev jag förskräckt och föll ned på mitt ansikte, men han sade till mig: ”Förstå, du människa, att fullbordan för synen gäller den sista tiden.”
18Medan Gabriel talade med mig föll jag ned i vanmakt (tappade jag medvetandet), med mitt ansikte mot marken. Jämför Johannes liknande upplevelse i Upp 1:7. Samma ord används också om Jonas djupa sömn i stormen, se Jona 1:5. Men Gabriel rörde vid mig och reste mig upp igen där jag tidigare stått.

19Sedan sade han ängeln Gabriel: ”Nu ska jag förklara (uppenbara) för dig vad som ska ske under vredens sista tid, för den den här synen handlar om den sista tiden.
20Baggen som du såg vid floden Ulaj, se vers 3, den med de två långa hornen, är representerar Mediens och Persiens kungar.
21Bocken är representerar Greklands (Javans) kung, och det stora hornet mellan ögonen symboliserar den första kungen Alexander den store.
22Hornet som bröts av och de fyra andra som växte fram i dess ställe Dan 8:8 betyder att fyra riken ska uppstå ur hans folk, men de ska inte ha hans den första kungen, Alexander den stores styrka.
23Mot slutet av deras riken, när överträdelserna (synderna, upproret) har fyllt sitt mått, ska en skamlös (fräck, okänslig) och listig (klurig) kung uppstå. Ordet skamlös är ordagrant en person med ett ’starkt ansikte’ vilket antyder att han inte visar några känslor och inte har medlidande. I 5 Mos 28:50 används samma ord för en hård nation som inte har respekt för de gamla eller förbarmande över den unga generationen. Ordet för ’listig’ är ’förstå gåtor’ och kan beskriva hur han är någon som skapar intriger och är skicklig i att dölja sina intentioner. Det kan också tolkas som att han är en duktig politiker som kan lösa svåra politiska konflikter. En annan tolkning är att det handlar om inblandning av ockult verksamhet.
24Hans styrka ska bli stor, men det är inte hans egen. Antyder demoniskt inflytande, se även Upp 13:2; 2 Tess 2:9. Han ska orsaka fruktansvärd förödelse. Han ska lyckas i allt han tar sig för. Han ska förgöra många mäktiga folk och det heliga folket.
25Genom sin kunskap (finurlighet) ska han lyckas med sitt svek (bedrägeri, ha svek i sin hand). Han ska ha en arrogant attityd (bli stor i sitt eget sinne). Utan förvarning (med fred, i stillhet) ska han förgöra många. Betydelsen kan vara ”med lätthet” eller ”genom en falsk fred” eller när allt är stilla och fridfullt. Han ska till och med sätta sig upp mot furstarnas Furste och krossas, men inte av människohand.
26Synen du sett om de 2 300 kvällarna och morgnarna stämmer. Denna detalj verkar särskiljas. Men försegla den så den blir bevarad för den syftar på en avlägsen framtid.”
27Jag, Daniel, blev helt utmattad. Synen påverkade honom både psykiskt och fysiskt. Jag var sjuk i flera dagar oförmögen att ta mig ur sängen. Sedan när jag återfått krafterna stod jag upp och återgick till min tjänst hos kungen i Belshassars regim i Babylon. Jag var skräckslagen (förundrad, handfallen) över synen, och ingen kunde förklara den. Daniel hade sett kungar men inga namn och exakta tider.