Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Daahili Aloho

Daahili Aloho 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dogu aloho mo dagu ahina hai lodo, au gu ulu gi lodo dagu hadagee. Au e hagabudu agu mee hagakala mono ‘myrrh’. Au e gai agu mee maangala laagau mo di inu agu waini mono milugu. Nia ahina Miami mo di inuinu, goolua ala e hagadau aaloho, gaa dae loo gi di gulu madagoaa gu libaliba i di gulu aloho!
2Dogu madagoaa nogo kii, dogu manawa la nogo ala hua. Au guu midi bolo dogu aloho e dugidugi dogu bontai. Taane Haga ulu ina adu au, go dogu aloho, go dagu mwuroi. Dogu libogo la guu tiu i nia magalillili, gei nia ngaahulu dogu libogo la gu huungina i nia madaua honihoni.
3Au gu liagi ogu goloo gi daha, gei au belee hai labelaa ogu goloo eiaha? Ogu wae la guu tono, gei au belee haga dogolia labelaa nia maa eimaha?
4Dogu aloho ne kumi di bontai, gei au gu malali huli bolo mee gu hoohoo mai loo.
5Au gu togomaalia ga haga ulu mai a mee gi lodo. Ogu lima la guu hunu gi nia ‘myrrh’, ogu madaalima la guu hunu gi nia wai ‘myrrh’ i dogu madagoaa dela e kumi di bontai.
6Au ga huge adu di bontai gi dogu aloho, gei mee guu hana. Au gu hiihai huoloo bolo au ga hagalongo gi di lee o maa! Au gu halahala a mee, gei digi gida. Au gu gahigahi a mee gei dono hui ai.
7Digau hagaloohi di waahale gu gidee ginaadou au, digaula gu hagamamaawa au gu hagahuaidu au. Digau hagaloohi di ngudu di abaaba gu hahaahi dagu mee gahu golomada.
8Goodou go nia ahina o Jerusalem, hagababa mai gi di au bolo di madagoaa ma ga gidee goodou dogu aloho, gei goodou ga hagi anga gi mee bolo au gu bagege huoloo i dogu aloho.
9Kooe go di ahina dela e kaedahi e humalia, e hai behee, do aloho le e hai gee mo digau ala i golo? Ma di aha dela e humalia iei mee gii hai di madau hagababa adu gi di goe?
10Dogu aloho le e madanga ge maaloo. Go mee hua e kaedahi i lodo digau e madangaholu mana.
11Ono hadumada e maahina be nia baalanga mmee, gei guu mmili gi malali. Nia ngaahulu o maa e beabeau ge luuli gadoo be di manu mamaangi ‘raven’.
12Nia golomada o maa e mmaadanga gadoo be nia mwuroi i baahi tama monowai mmidi, e mmaadanga gadoo be nia mwuroi gu gaugau gi nia milugu gaa noho laa i baahi tama monowai.
13Nia gauwae o maa e mmaadanga gadoo be dahi hadagee gu deeoo akai mono laagau hagakala mee. Di gili ono malaungudu le e hai gadoo be nia madaladala gu hagatiu gi nia wai ‘myrrh’.
14Nia lima o maa gu haganoho haga humalia. Nia madaalima o maa e ulu nia buulei guu wanga ginai nia hadu hagalabagau dono gili. Tuaidina o maa e malallali gadoo be di ‘ivory’ guu wanga ginai nia ‘sapphire’.
15Nia gadawae o maa e hai gadoo be nia duludulu ‘alabaster’ ne hagatau gi hongo di hagamau ne hai gi nia goolo. Tuaidina o maa e maaloo gadoo be nia Gonduu Lebanon ala e tomo ai nia laagau ‘cedar’ lloo ehaa nonua.
16Di ngudu o maa e kala ma gaa hongi. Nia mee huogodoo i di gili o maa e haga manawa tenetene au. Goodou go nia ahina o Jerusalem, deenei di hagadilinga o maa, go dogu aloho.