Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - येरमीया

येरमीया 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभु यावेमी “आबी, गे आं भेडा आन कली एर ओंथ ब्रपाइक्‍ब गोठला” देंत। इजीकीएल १४:-; येरमीया १०:२१; जकरिया ११:५
2मोपतीके परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभुमी आ मुर आन कली योव़ब गोठला आन पर्बम “गेपुकीम आं बगाल आन कली फ्राइतीनी। मिनु मेको आन कली खेरतीनी। मेको आन कली मकोव़नी। मोपतीके गो इन मरिम्‍शो पशो आ पर्बम कोव़नुङ। इन कली सजाइ गेनुङ” दे परमप्रभु यावेमी देंत।
3परमप्रभु यावेमी “गो आं लीशो बगाल नेल्‍ल आन कली इन खेरशो रागी रे खुप्‍शा लेश्‍शा, आन बगालम चाक्‍नुङमी। मिनु मेकोपुकी मेकेर सोशा बोशा शुश दुम्‍नीम।
4गो मेको आन कली योव़ब गोठलापुकी वोइक्‍नुङमी। मिनु मेको आन कली योव़नीम। मेना भेडा महिंनीम। सुर्ता मपाइनीम। मेको आन दाते ङा का यो मजाम्‍नीम” दे परमप्रभु यावेमी देंत। येरमीया ३:१५
5परमप्रभु यावेम “गो दाऊद आ मुर रे ठीक पाइब राशी का वा‍पाइक्‍नुङ। मेको नाक्‍त थमा पा जाक्‍ना जाक्‍न बाक्‍ब। पिप कामी आ जोक्‍तीक तुइक्‍तीकेम सासन पाइब। मिनु मेकोमी आ रागीमी ठीक निसाफ नु ठीक गेय पाइब। जकरिया ३:८; यसैया ३२:१
6मेकोम सासन पवा ना यहूदा श्‍येत रे प्रोंइचा पुंइसीब। मिनु इस्राएल मारेइ मदुम्‍थु बाक्‍ब। मेको आ नेंम मेकोपुकी तुइक्‍चा पुंइसीनीमी। मेको आ नें ‘परमप्रभु यावे आंइ कली ठीक पाइब बाक्‍ब’ देंनीम” देंत। ब्‍यवस्‍था ३३:२८; येरमीया ३३:१६; यसैया ४५:२४
7मिनु परमप्रभु यावेमी “परमप्रभु यावे ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो नु मुर आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा एक चाक्‍शो मदेंतीक नाक्‍ती थमा पा जाक्‍नीम।
8तन्‍न मार देंनीम देंशा हना, मेकोपुकीमी ‘परमप्रभु यावे ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो नु इस्राएली आन चच युइ आन कली उत्तर ङा रागी नु तेको तेको रागी रे चाक्‍शो’ देंनीम। मारदे हना मेको आन रागीम बाक्‍चा ताइनीम” देंत। येरमीया १६:१४-१५
9परमप्रभु यावेम आ लोव़ पाइब आन पर्बम लोव़ पशो बाक्‍ब। मेको नेंशा आं थुं जिक्‍त। आं रुश नेल्‍ल ख्रिंख्रि पाइनीम। गो दुक्‍शो मुर खोदेंशो दुम्‍ती। गो अङगुर शांबु शुश तूशा दुक्‍शो खोदेंशो दुम्‍ती। गो परमप्रभु यावे आ पर्बम नु आ लोव़ आ पर्बम मोदेंशो दुम्‍ती।
10मारदे हना एको रागी तेल्‍लेम पतीकेम ब्रीशो बाक्‍ब। सराप रतीके, रागीम रोंका पाइब। मुर मबाक्‍तीके बस्‍तु योव़तीके सोव़तेक्‍म। परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आन पतीके काइ मरिम्‍शो बाक्‍ब। आन सक्ति दूली पा चलेनीम। येरमीया १२:४
11परमप्रभु यावेमी “आं लोव़ पाइब नु चढ़ेब नेल्‍ल आं कली ममानेब दुम्‍तेक्‍म। मेकोपुकीमी आं खिंमी यो आं अरेशो लोव़ मटीनीम। येरमीया ५:३१
12मोपतीके मेको आन लां छिङछिङ दुम्‍शा ग्रेक्‍ब दुम्‍ब। मिनु मेकोपुकी मेकेर गाक्‍मानु, ग्रेक्‍शा गोल्‍नीम। मारदे हना गो मेको आन कली सजाइ ततीक बर्सम ठेयब श्‍‍येत गेनुङ। येरमीया १३:१६; बजन संग्रह ३५:६
13गो सामरीया ङा आं लोव़ पाइब आन दातेमी ग्रांग्रा दिशो गेय ताता। मेकोपुकीमी बाल देवता आ नेंम नोले दुम्‍ब लोव़ पाम्‍तेक्‍म। मिनु आं मुर इस्राएली आन कली हेंथे लां खोइक्‍पाइक्‍तेक्‍म। ब्‍यवस्‍था १८:२०-२२; यसैया १:१०; इजीकीएल १३:२३
14तन्‍न यरूसलेम ङा आं लोव़ पाइब आन दातेम सामरीया क्‍येङा यो ग्रांग्रा दिचा ङा गेय ताता। मेकोपुकीम तेल्‍लेम पशा जोल ला पाइनीम। मरिम्‍शो पाइब आन कली बोल्‍यो सेल्‍नी‍म। मोपतीके सुइ मुर परमप्रभु यावे आ अरेशो मटितीक रे मलेत्‍नीम। मेको नेल्‍ल आं कली सोदोम खोदेंशो नु यरूसलेम ङा मुरपुकी चहिं गोमोररा खोदेंशो दुम्‍तेक्‍म” दे परमप्रभु यावेमी देंत।
15मोपतीके मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेम आ लोव़ पाइब आन पर्बम “गो मेको आन कली कशो थोव़क उम्‍नुङमी। मिनु तूचा कली बीस ब्‍वाइश्‍‍शो ब्‍वाक्‍कु तूचा गेनुङमी। मारदे हना यरूसलेम ङा परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब रेन रागी नेल्‍लेम परमप्रभु यावे कली थमा मसुइश्‍शो बाक्‍नीम” देंत। येरमीया ९:१५
16मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेम “गेपुकी आं लोव़ पाइब आन लोव़ मनेनीन। मेकोपुकीमी जोल लोव़ पा इन कली हेंथे गाक्‍पाइक्‍नीम। परमप्रभु यावे आ लोव़ ममाइ, तन्‍न आन थुंम मिम्‍शो लोव़ नु आन ङोमु तशो ना ङा लोव़ शेंनीम। आन खकटा थुं कली खोइश्‍शा गाक्‍ब आन कली ‘गे ठेयब श्‍येत मताइनीनी’ देंनीम। येरमीया ६:१३-१४; येरमीया १४:१४
17मेकोपुकीम आं लोव़ मदाक्‍ब आन कली गेना हना यो ‘परमप्रभु यावे इन कली थुं नाइश्‍शा बाक्‍तीक दुम्‍ब’ देंनीम। मिनु मेकोपुकीम मटिथु आन थुं ङा मिम्‍शोम गाक्‍ब आन कली ‘इन कली मारेइ हिंचा ङा श्‍येत मदुम्‍ब’ देंनीम।
18तन्‍न सु परमप्रभु यावे आ लोव़ नेंचा नु रुप्‍चा कली मेको आ अर्ती गेतीकेम बाक्‍म ङा? सुम मेको आ लोव़ शेंचा कली नोफा दाइश्‍शा नेंशो बाक्‍म ङा?

19कोव़ङीन परमप्रभु यावे आ गाइश्‍शो फश गिवार खोदेंशो पा बोक्‍ब। परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ मटीब आन पियामी फश गिवार जुक्‍ब।
20परमप्रभु यावे आ गाइश्‍शो मलेप्‍ब। आ मिम्‍शो नेल्‍ल पने थुमा नोले ला लेप्‍ब। नोले ङा नाक्‍ती एको लोव़ रिम्‍शो पा रुप्‍नीनी।
21मेको आं लोव़ पाइब आन कली गो मसोइक्‍तुमी। मो हना यो मेकोपुकी आन लोव़ कुरशा दोरशा लाम्‍तेक्‍म। गो मेकोपुकी नु लोव़ मपङ। मो हना यो मेकोपुकीमी लोव़ पाम्‍तेक्‍म। येरमीया १४:१४
22मेकोपुकी आं अर्ती गेतीकेमी बाक्‍शो हना, मेकोपुकीमी आं मुर आन कली आं लोव़ नेंचा ङा पा देंम वा। मिनु मेको आन कली आन मरिम्‍शो लां नु आन मरिम्‍शो गेय रे लेत्‍तेक्‍म वा” देंत।
23परमप्रभु यावेम “मार, गो नेक्‍था ङा ला परमप्रभु यावे नङा ङा? ङोन ङा चहिं परमप्रभु मनङा ङा?
24मिनु मुर आं ङोंइती रे ख्रुइश्‍शा बाक्‍ने चाप्‍नीमी ङा? मिनु गो मेको आन कली तने मचाप्‍नुङमी ङा? मार, सरीङ नु रागी निम्‍फा कली गो प्रिंने मचाप्‍नुङा ङा?” दे परमप्रभु यावेमी देंत। बजन संग्रह १३९:७-१६
25मिनु मेकोमी “गो आं नेंमी जोल पाइब आन लोव़ नेंता। गो ङोमु ताता। गो ङोमु ताता।
26गेना सम्‍म मोदेंशो दुम्‍बा? मेको आं लोव़ पाइब आन थुं गेना आं गे लेप्‍बा? मेको जोल पाइब आंम थुं ङा दूली लोव़ पाइबपुकी गेना आं गे लेत्‍नीमी।
27मेकोपुकीमी आन ङोमु आन पर्बम लोव़ पा आं नें प्रेंपाइक्‍चा माल्‍नीम। आन किकी पिपी खोदेंशो पा आं नें आ पा ङा बाल आ नें ठेयब सेल्‍शा, आन ङोमु ङा लोव़ शेंमुम्‍तेक्‍म। न्‍यायाधीस ३:७
28सुइ आं लोव़ पाइबम ङोमु ताप्‍तु हना, आ ङोमु शोव़ङल। तन्‍न सुइ नु आं लोव़ बाक्‍त हना, मेकोमी थमा पा आं लोव़ शेंदल। पराल नु चेरब मगारनीस” देंत।
29परमप्रभु यावेमी “मार, आं लोव़ मी खोदेंशो मबाक्‍बा ङा? मेको सेरथे फुल्‍लु कली प्रोल्‍ब घन खोदेंशो मबाक्‍बा ङा?” दे परमप्रभु यावेमी देंत। हिब्रू ४:१२
30मिनु परमप्रभु यावेमी “कोव़ङीन, गो मेको आन कली देंशो लोव़ खोदेंशो पा, मेकोपुकीमी अरु आन कली देंशो आं लोव़ आंम के सेल्‍शा, खुइ पा शेंनीम। मोदेंशो पा आं लोव़ पाइब आन कली काइ मदाक्‍नुङ।
31कोव़ङीन, मेकोपुकीमी आंम थुं ङा लोव़ पशा ‘परमप्रभु यावे आ लोव़ बाक्‍ब’ देंनीम। गो मोदेंशो लोव़ पाइब आन कली काइ मदाक्‍नुङ।
32कोव़ङीन, मेकोपुकी जोल पा ङोमु ङा लोव़ पाइब बाक्‍नीम। गो मोदेंशो पा आं लोव़ पाइब आन कली काइ मदाक्‍नुङ। मेको आन जोल शेंतीकेमी आं मुर आन कली हेंथे लां खोइक्‍पाइक्‍नीम। मेकोपुकी काइ महिंब बाक्‍नीम। गो मेको आन कली मसोइक्‍तुमी। गो मेको आन कली मयोव़ङुमी। मोपतीके मेको आन लोव़ मुर आन कली शोर गाक्‍शो बाक्‍ब” दे परमप्रभु यावेमी देंत। येरमीया १४:१४
33मिनु मुर का, आं लोव़ पाइब का कि चढ़ेब काम इ कली “परमप्रभु यावे आ देंशो श्‍येत लोव़ मार बाक्‍बा?” दे इ कली हिल्‍लो पाप्‍तु हना, गे मेको कली “मेको श्‍येत गे बाक्‍नीनी” देनो। मिनु परमप्रभु यावेमी “गो इन कली ताइक्‍नन्‍नी, देंत, माइक्‍मी” देंत। २राजा ९:५५; यसैया १३:१
34परमप्रभु यावेम “तेकोइ आं लोव़ पाइब, तेकोइ चढ़ेब नु अरु सुइमी ‘एको परमप्रभु यावे आ देंशो श्‍येत बाक्‍ब’ देंतेक्‍म हना, गो मेको आन कली नु मेको आन खिं ङा मुर आन कली सजाइ गेनुङमी” देंत, दे माइक्‍मी।
35मिनु इन दातेम अर्को कली “परमप्रभु यावेम मार लोव़ पवा? दे हिल्‍लो पचा माल्‍नीनी।
36तन्‍न गे लेंशा ‘परमप्रभु यावे आ देंशो श्‍येत लोव़ बाक्‍ब’ मदेनीन। मारदे हना मुर नेल्‍ल आन पशो लोव़ श्‍येत दुम्‍ब। मोपा गेपुकीम ब्रोंइ‍शा बाक्‍ब परमप्रभु, मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावे, इं परमप्रभु आ लोव़ दूली सेल्‍नीनी।

37मिनु गे आं लोव़ पाइब नेल्‍ल आन कली ‘परमप्रभु यावेम इन कली मार, लोव़ लेत्‍ता? परमप्रभु यावेम मार लोव़ पवा?’ दे हिल्‍लो पचा माल्‍नेवे।
38तन्‍न गेपुकीमी ‘एको परमप्रभु यावे आ देंशो श्‍येत ङा लोव़ बाक्‍ब’ देंनीनी। मोपतीके परमप्रभु यावेमी ‘मारदे हना गे परमप्रभु यावे आ देंशो श्‍येत ङा लोव़ बाक्‍ब’ देंतीनी। तन्‍न गो इन कली ‘एको परमप्रभु यावे आ देंशो श्‍येत बाक्‍ब, मदेनीन’ देंती।
39मोपतीके गो थमा पा इन कली क्‍युक्‍शा, आं ङोंइती रे ताइक्‍नुङ। इन कली नु इन किकी पिपी आन कली गेशो सहर पोक्‍शा ताइक्‍नुङ।
40मिनु गो इन कली गेना हना यो शिशी मपथु, गेना हना यो मुने दोक्‍पाइक्‍नन्‍नी। मेको गेना यो मप्रेंसीब” दे परमप्रभु यावेमी देंत। येरमीया २०:११