Text copied!
CopyCompare
Gilaki John - یوحنا

یوحنا 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1از اون به بعد عیسی جلیلِ میأن گردستی، نخوأستی یهودیه میأن بِیسه، چونکی حاکمأنه یهود خوأستیدی اونه بوکوشید.
2وختی عیده خیمه‌یأن کی ایتأ از یهودیأنه عید بو، نزدیکه بوسته،
3عیسی برأرأن اونه بوگفتیدی: «اَیه ترکه کون و به یهودیه بوشو، تا تی هوادارأن کارأیی کی کونی، بیدینید.
4چونکی هر کی خوأیه شنأخته ببه، خلوتی کار نوکونه. تو کی اَ کارأنه کونی، دنیایه نیشأن بدَن.»
5چونکی حتی اونه برأرأنم اونه ایمأن نأورده بید.
6پس عیسی اوشأنه بوگفته: «می وخت هنوز فَنرسه، امّا شیمی‌ره هر وختی مناسبه.
7دنیا نتأنه از شومأن متنفر ببه، امّا از من نفرت دأره، چونکی من شهادت دهم کی اونه کارأن، بده.
8شومأن خودتأن به عید بیشید. من الأن نأیم، چونکی می وخت هنوز فَنرسه.»
9اَنه بوگفته و جلیلِ میأن بِیسه.
10امّا بعد از اونکی اونه برأرأن به عید بوشوییدی، خودشم بوشو، امّا نه آشکارا بلکی خلوتی.
11پس حاکمأنه یهود، عیده موقع اونه دونبال بیدی و وَورسه‌ییدی: «او مرد کویه ایسه؟»
12درباره‌یه اون مردمه میأن همهمه زیاد بو. تعدادی گفتیدی: «مردِ خوبی ایسه» و تعداده دیگرم گفتیدی: «نه، بلکی مردمه گمراهه کونه.»
13چون از حاکمأنه یهود ترس دأشتیدی، هیچکس درباره‌یه اون آشکارا حرف نزه‌یی.
14چون نیمی از عید بوگذشته بو، عیسی به صحنِ معبد بَمو و شروع به تعلیم بوکوده.
15یهودیأن تعجب بوکودیدی و وَورسه‌ییدی: «اَ مرد کی درسه الهی نخوأنده، چوطو تأنه اَنقدر معلومات بدأره؟»
16عیسی در اوشأنه جواب بوگفته: «می تعالیم از من نی‌یه، بلکی از کسی ایسه کی مره اوسه کوده.
17اگر کسی براستی بخوأیه کی اونه اراده‌یه انجام بده، فهمه کی اَ تعالیم از خدایه، یا اَن کی من از خودم گم.
18اونی کی از خودش گه، به دونبال اَنه کی خودشه جلال بده، امّا اونی کی خوأیه کسی‌یه کی اونه اوسه کوده جلال بده، راستگه و در اون هیچ ناراستی‌یی ننَه.

19آیا موسی شریعته شمره فنده؟ امّا هیچ‌کدام از شومأن به اون عمل نوکونیدی. پس چره خوأییدی مره بوکوشید؟»
20مردم جواب بدَییدی: «تره دیوبزه، کی‌یه کی تی کوشتنه دونبال ببه؟»
21عیسی در جوابه اوشأن بوگفته: «من ایتأ معجزه بوکودم و شومأن همه‌تأ از اون ماته بوستیدی.
22موسی حکمه ختنه‌یه شمره فده - البته اَن نه از طرفه موسی بو، بلکی از طرفه پئرأنه قوم بو - و طبقِ اَ حکم، شومأن شیمی پسرأنه در روزِ شَبّات ختنه کونیدی.
23پس اگر انسان در روزِ شَبّات ختنه به تا موسی شریعت نشکفه، چره عصبانی بیدی از اَنکی تمامه بدنه انسانی‌یه در روزِ شَبّات سلامتی ببخشم؟
24سرسری داوری نوکونید، بلکی به حق داوری بوکونید.»
25پس بعضی از اهالی‌یه اورشلیم بوگفتیدی: «آیا اَن هونی نی‌یه کی قصد دأریدی اونه بوکوشید؟
26بیدینید چوطو آشکارا حرف زنه و اونه هیچی نیگیدی! آیا امکان دأره کی حاکمأنه قوم اَ حقیقته بفهمستیدی کی اون هو مسیحه؟
27اَمأن دأنیم کی اَ مرد از کویه بَمو، وختی کی مسیح ظهور بوکونه، کسی نأنه کی از کویه اَیه.»
28اون وخت عیسی موقعه تعلیم معبده میأنی، با صدایه بلند بوگفته: «مره شنأسیدی و دأنیدی کی کویه‌شینم، امّا من از طرفه خودم نَموم؛ اونی کی مره اوسه کوده، حقِ و شومأن اونه نشنأسیدی.
29امّا من اونه شنأسم، چونکی من از اونم و اون مره اوسه کوده.»
30پس خوأستیدی کی اونه گرفتاره کونید، امّا هیچکی اونه دست درازه نوکوده، چونکی اونه وخت فَنرسه بو.
31به هر حال خیلی از مردم اونه ایمأن بأوردیدی. اوشأن گفتیدی کی: «آیا وختی مسیح بأیه، از اَ مرد بیشتر معجزه کونه؟»
32امّا فَریسیأنه گوش فَرسه کی مردم درباره‌یه عیسی اَجور همهمه کونیدی. پس سرأنه کاهنأن و فَریسیأن، قراولأنه معبده اوسه کودیدی تا اونه گرفتاره کونید.
33اون وخت عیسی بوگفته: «زمانه کمی شیمی اَمره ایسَم، از اَن به بعد او کسی ورجه شم کی مره اوسه کوده.
34می دونبال گردیدی، امّا پیدا نوکونیدی، و جایی کی من شم، شومأن نتأنیدی بأیید.»
35پس یهودیأن همدیگره گفتیدی کی: «اَ مرد کویه شه کی اَمأن نتأنیم اونه پیدا بوکونیم؟ نوکونه خوأیه بشه یهودیأنی ورجه کی بین یونانیأن پراکنده‌ییدی و یونانیأنه تعلیم بده.
36اونه منظور چی بو کی بوگفته ‹می دونبال گردیدی، امّا نتأنیدی پیدا بوکونید و جایی کی من ایسم، شومأن نتأنیدی بأیید؟›»

37روزِ آخر کی روزِ بزرگه عید بو، عیسی بِیسه و با صدایه بلند بوگفته: «هر کی تشنه‌یه، می ورجه بأیه و آب بوخوره.
38هر کی به من ایمأن بأوره، هوطو کی کیتابه مقدّس گه، از اونه وجود چشمه‌یأنه آبه زنده جاری به.»
39اَ حرفه درباره‌یه روح بوگفته کی کسأنی کی به اون ایمأن بأورید، او روحه پیدا کونیدی. چونکی روح هنوز عطا نوبوسته بو، و عیسی هنوز جلال پیدا نوکوده بو.
40بعضی از مردم با ایشنَوستنه اَ حرفأن گفتیدی کی: «راستی، راستی کی اَ مرد هو پیامبره موعوده.»
41دیگرأن گفتیدی کی: «اون مسیحه!» امّا گروهی دیگر وَورسه‌ییدی: «مگر مسیح از جلیل ظهور کونه؟
42مگر کیتابه مقدّس نوگفته کی مسیح از نسله داووده و از بیت‌لِحِم، دِهی کی داوود در اون زندگی کودی، ظهور کونه؟»
43پس بخاطره عیسی مردمه میأنی اختلاف دکفته.
44تعدادی خوأستیدی کی اونه گرفتاره کونید، امّا هیچکی اونه دست درازه نوکوده.
45پس قراولأنه معبد وأگردستیدی سرأنه کاهنأن و فَریسیأنه ورجه. فَریسیأن و سرأنه کاهنأن از اوشأن وَورسه‌ییدی: «چره اونه نأوردیدی؟»
46قراولأن جواب بدَییدی: «تا الأن مثله اَ مرد کسی حرف نزه.»
47پس فَریسیأن بوگفتیدی: «مگر شومأنم فریب بوخوردیدی؟
48آیا از حاکمأن یا فَریسیأن کسی ایسه کی اونه ایمأن بأورده بی؟
49البته کی نه! امّا اَ مردمه نادان کی از شریعت چیزی نأنیدی، ملعونیدی.»
50نیقودیموس کی پیشتر عیسی ورجه بوشو بو و ایتأ از فَریسیأن بو، بوگفته:
51«آیا اَمی شریعت کسی‌یه محکوم کونه، بدونه اَنکی اوّل اونه حرفه بیشنَوه و بدأنه کی چی بوکوده؟»
52در جواب بوگفتیدی: «مگر تونم جلیلی‌یی؟ تحقیق بوکون و بیدین کی هیچ پیامبری از جلیل وینیریزه!»
53بعد از اون، هر کی خودشه خانه بوشو.