Text copied!
CopyCompare
Gilaki John - یوحنا

یوحنا 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1سوّمین روز قانایه جلیلِ میأن عروسی بو و عیسی مارم اویه ایسه بو.
2عیسی و اونه شاگردأنم به عروسی دعوت بوبوسته بید.
3وختی کی شراب تمامه بوسته، عیسی مار، عیسایه بوگفته: «اَشأن دِ شراب نأریدی.»
4عیسی اونه بوگفته: «بانو، مره چی به اَ کارأن؟ می وخت هنوز فَنرسه.»
5اونه مار پیشخدمتأنه بوگفته: «هر چی شمره گه، بوکونید.»
6اویه شیش‌تأ خمره‌یه سنگی نَهه بو کی برای رسمه تطهیره یهودیأن به کار اَمویی و هر کدام ظرفیته دو یا سه‌تأ پیمانه‌یه دأشتی.
7عیسی خدمتکارأنه بوگفته: «اَ خمره‌یأنه از آب پُره کونید.» پس اوشأنه لبالب پُره کودیدی.
8بعداً اوشأنه بوگفته: «الأن ایپچه از اون اوسَنید و صاحبه مجلسه‌ره ببرید.» اوشأنم هوطو بوکودیدی.
9صاحبه مجلس نأنستی کی اونه از کویه بأوردیدی، ولی خدمتکارأنی کی اونه اوسَده بید، دأنستیدی. اون وخت آبی کی شراب بوبوسته بو بیچیشته، داماده دوخوأده
10و اونه بوگفته: «همه اوّل شرابه نابه اَوریدی و پذیرایی کونیدی و وختی مهمانأن مسته بیدی، بعداً شرابه ارزانتره اَوریدی؛ امّا تو شرابه نابه تا اَ لحظه بدأشتی!»
11اَطویی عیسی خو اوّلین معجزه‌یه قانایه جلیلِ میأن انجام بده و خو جلاله نیشأن بده و اونه شاگردأن به اون ایمأن بأوردیدی.
12بعد از اون، خو مار و خو برأرأن و شاگردأنه اَمره به کَفَرناحوم بوشو و چند روزی‌یه در اویه بِیسه‌ییدی.
13چونکی یهودیأنه عیده پِسَخ نزدیک بو، عیسی به اورشلیم بوشو.
14معبده صحنِ میأنی بیده کی تعدادی به فروختنه گاو و گوسفند و کبوتر مشغولیدی و صرافأنم به کاسبی نیشته بید.
15پس، از طناب شلاق چأکوده اوشأنه با همه‌یه گاوأن و گوسفندأن از معبد بیرونه کوده و صرافأنه سکه‌یأنه، زمینه رو فوکوده و اوشأنه میزأنه وأگردأنه
16و کبوتر فروشأنه بوگفته: «اَشأنه از اَیه بیرون ببرید و می پئره خانه‌یه به محلِ کاسبی تبدیل نوکونید!»
17اون وخت اونه شاگردأن به یاد بأوردیدی کی بینیویشته بوبوسته بو: «غیرتی کی تی خانه وستی دأرم، مره سوزنه.»
18پس یهودیأن بخاطره اَ کارأن اونه بوگفتیدی: «چی معجزه‌یی اَمَره نیشأن دیهی کی بدأنیم تو اجازه‌یه اَ کارأنه دأری؟»

19عیسی در جوابه اوشأن بوگفته: «شومأن اَ معبده خرابه کونید من سه روزِ اونه دوباره چأکونم.»
20یهودیأن اونه بوگفتیدی: «اَ معبده ساختن چهل و شیش سال طول بکشه، و الأن تو خوأیی سه روزِ اونه چأکونی؟»
21ولی معبدی کی عیسی از اون حرف زه‌یی، خودشه بدن بو.
22پس وختی کی از مُرده‌یأن ویریشته، اونه شاگردأن اَ گفته‌یه به یاد بأوردیدی و به کیتابه مقدّس و اونه حرفأن ایمأن بأوردیدی.
23وختی کی عیسی عیده پِسَخِ‌ره اورشلیمه میأن ایسه بو، خیلی‌یأن بخاطره معجزاتی کی انجام بده بو، به اونه نام ایمأن بأوردیدی.
24امّا عیسی به اوشأنه ایمأن اعتماد نأشتی، چونکی همه‌یه شنأختی
25و لازم نوبو کسی درباره‌یه انسان چیزی اونه بگه، چونکی خودش دأنستی کی انسانه دورونی چی نَهه!