Text copied!
CopyCompare
Gilaki John - یوحنا

یوحنا 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1اون وخت پیلاتُس دستور بده عیسایه شلاق بزنید.
2و سربازأن، تاجی از خار ببافتیدی و اونه سر بنَه‌ییدی و لیباسی ارغوانی رنگ اونه دوکودیدی.
3و اونه ورجه اَموییدی و گفتیدی: «سلام بر تو، ای پادشایه یهود.» و اونه سیلی زه‌ییدی.
4بعد از اون، پیلاتُس ایبارِ دیگر بیرون بَمو و یهودیأنه بوگفته: «من اونه شیمی ورجه بیرون اَورم تا بدأنید کی هیچ دلیلی اونه محکوم کودنه‌ره پیدا نوکودم.»
5پس عیسی، تاجه خار و لیباسه ارغوانی اَمره، بیرون بَمو. پیلاتُس اوشأنه بوگفته: «اَنه، او شخص!»
6وختی سرأنه کاهنأن و قراولأنه معبد اونه بیده‌ییدی فریاد بزه‌ییدی و بوگفتیدی: «مصلوبه کون! مصلوبه کون!» پیلاتُس اوشأنه بوگفته: «شومأن خودتأن اونه ببرید و مصلوبه کونید، چون من هیچ دلیلی اونه محکوم کودنه‌ره پیدا نوکودم.»
7یهودیأن در جوابه اون بوگفتیدی: «اَمأن شریعتی دأریم کی طبقِ اون، اَ شخص بأید بیمیره، چونکی ادعا کونه خدا پسره!»
8وختی پیلاتُس اَنه بیشنَوسته، بیشتر بترسه.
9بازم به کاخ وأگردسته و از عیسی وَورسه: «تو از کویه بَمویی؟» امّا عیسی اونه جوابی نده.
10پس پیلاتُس اونه بوگفته: «مره هیچی نیگی؟ آیا نأنی کی قدرت دأرم تره آزاده کونم و قدرت دأرم کی تره مصلوبه کونم؟»
11عیسی بوگفته: «هیچ قدرتی بر من نأشتی، مگر اینکه از بوجور، فیگیفته بی ولی گناهه اونی کی مره به تو تسلیم بوکوده از تو بیشتره.»
12بعد از اون، پیلاتُس سعی بوکوده کی اونه آزاده کونه، امّا یهودیأن فریاد زه‌ییدی و گفتیدی: «اگر اَ مردَ آزاده کونی، قیصرِ دوست نی‌یی! هر کی ادعایه پادشاهی کونه، به ضده قیصر حرف زنه.»
13وختی پیلاتُس اَ حرفأنه بیشنَوسته، عیسایه بیرون بأورده و خودش بر مسنده داوری بینیشته، در محلی کی به «سنگه فرش» معروف بو و به زبانه عبرانیأن «جَبّاتا» گفتیدی.
14او روز، روزِ «تهیه» عیده پِسَخ بو و ظهر نزدیک بو. پیلاتُس یهودیأنه بوگفته: «اَنه شیمی پادشاه!»
15اوشأن فریاد بزه‌ییدی: «اونه از میأن اوسَن! اونه از میأن اوسَن. اونه مصلوبه کون!» پیلاتُس بوگفته: «آیا شیمی پادشایه مصلوبه کونم؟» سرأنه کاهنأن جواب بدَییدی: «اَمأن پادشاهی جز قیصر نأریم.»
16سر آخر پیلاتُس عیسایه به اوشأن بیسپرده تا اونه مصلوبه کونید. اون وخت عیسایه بیگیفتیدی و ببردیدی.
17عیسی صلیب به دوش بیرون بوشو، به سمته محلی به نامِ جمجمه کی به زبانه عبرانیأن جُلجُتا خوأنده به.
18اویه اونه به صلیب بکشه‌ییدی. اونه اَمره دو نفر دیگرم، اونه دو طرف مصلوبه کودیدی و عیسی اوشأنه میأن قرار دأشتی.

19به دستوره پیلاتُس ایتأ نیویشته اونه صلیبه جور نصب بوکودیدی، کی اونه رو بینیویشته بوبوسته بو: «عیسایه ناصری، پادشایه یهود.»
20خیلی از یهودیأن او نیویشته‌یه بخوأندیدی، چون جایی کی عیسایه به صلیب بکشه‌ییدی، نزدیک به شهر بو و او نیویشته به زبانه عبرانیأن و لاتینی و یونانی بو.
21پس سرأنه کاهنأنه یهود پیلاتُسَ بوگفتیدی: «نینیویس، ‹پادشاه یهود›، بلکی بینیویس اَ مرد بوگفته کی من پادشاه یهودم.»
22پیلاتُس جواب بده: «اونچی بینیویشتم، بینیویشتم.»
23وختی سربازأن عیسایه به صلیب بکشه‌ییدی، اونه لیباسأنه اوسَدیدی و به چهارتأ قسمت تقسیم بوکودیدی. هر کدام ایتأ تیکه اوسَدیدی. اونه لیباسه زیرَ هم فیگیفتید. امّا او لیباس درز نأشتی، بلکی یکسره از بوجور به بیزیر ببافته بوبوسته بو.
24پس همدیگره بوگفتیدی: «اَنه تیکه تیکه نوکونیم، بلکی قرعه تَوَدیم و بیدینیم کی‌شین به.» اَطویی پیشگویی‌یه کیتابه مقدّس ثابته به کی: «می لیباسأنه خوشأنه میأن تقسیم کونیدی و می لیباسأنه‌ره قرعه تَوَدیدی.» پس سربازأن هوطو بوکودیدی.
25عیسی صلیبه نزدیکی اونه مار و اونه خألأ و مریم کْلوپاسِ زن و مریمِ مَجْدَلیّه ایسه بید.
26وختی عیسی خو مار و او شاگردی‌یه کی دوست دأشتی و اونه کنار ایسه بو، بیده، خو ماره بوگفته: «بانو، اَنه، تی پسر!»
27بعد از اَن او شاگرده بوگفته: «اَنه، تی مار!» از او ساعت، او شاگرد، عیسی ماره خودشه خانه ببرده.
28اون وخت عیسی دأنستی کی همه چیز به انجام برسه؛ بوگفته: «تشنه‌یم!» به اَ خاطر بوگفته تا پیشگویی‌یه کیتابه مقدّس ثابت ببه.
29در اویه ظرفی نَهه بو پُر از شرابه ترشیده. پس اسفنجی‌یه به او شراب بزه‌ییدی و بنَه‌ییدی ایتأ شاخه سر و اونه دهأنِ ورجه ببردیدی.
30وختی عیسی شرابه بیچیشته، بوگفته: «به انجام برسه.» بعد از اون، خو سره خمه کوده و خو روحه تسلیم بوکوده.
31او روز، روزِ «تهیه» بو، و روزِ بعد، شَبّاتِ بزرگ. از اویه کی حاکمأنه یهود نخوأستیدی کی جسدأن، تا روزِ بعد صلیبه رو بمأنه، از پیلاتُس بخوأستیدی کی او سه نفره ساقِ پایه بشکنید و اوشأنه جسدأنه از صلیب بیزیر بأورید.
32پس سربازأن بَموییدی و اوّلین نفره ساقِ پا و اویتأ ساقِ پایه کی عیسی اَمره به صلیب بکشه بید، بشکنه‌ییدی.
33امّا وختی به عیسی فَرسه‌ییدی، بیده‌ییدی کی بمَرده، اونه ساقأنه نشکنه‌ییدی.
34امّا ایتأ از سربازأن نیزه‌یه اونه پهلویه بزه و هو لحظه از اونه بدن خون و آب جاری بوبوسته.
35اونی کی اَنه بیده شهادت دهه، تا شومأنم ایمأن بأورید. اونه شهادت راسته و اون دأنه کی حقیقته گفتن دره.
36اَشأن رخ بده تا پیشگویی‌یه کیتابه مقدّس ثابت ببه کی: «هیچ‌کدام از اونه استخوأنأن نشکفه.»

37و قسمتی دیگرم از کیتابه مقدّس کی گه: «اونی‌یه کی به اون نیزه بزه‌ییدی، تماشا کونیدی.»
38اون وخت یوسف، اهله رامه، از پیلاتُس اجازه بخوأسته کی عیسی جسده فیگیره. یوسف از پیروأن عیسی بو، امّا مخفیأنه. چونکی از حاکمأنه یهود ترسه‌یی. پیلاتُس اونه اجازه بده. پس بَمو و عیسی جسده فیگیفته.
39نیقودیموسم کی قبلاً شبأنه عیسی ورجه بوشو بو، بَمو و خو اَمره عطری از مُر و عود کی حدوده سی و پنج کیلو بو، بأورده.
40پس اوشأن عیسی جسده فیگیفتیدی و اونه به رسمه دفنه یهودیأن عطریاته اَمره کفنه میأن بپیچَنیدی.
41نزدیکه او جایی کی عیسی مصلوبه بوسته، باغی بو کی او باغه میأن مقبره‌یی تازه وجود دأشتی کی هنوز مُرده‌یی در اون ننَه بید.
42پس چونکی روزِ «تهیه» یهودیأن بو و او مقبره‌یم نزدیک بو، عیسی جسده در اویه بنَه‌ییدی.