Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Xage

Xage 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kike solofereden xi mɔxɔɲɛn nun kedende lɔxɔni, Alatala yi falan ti Nabi Xage xɔn, a naxa,
2“Falan ti Selatili a dii xɛmɛn Sorobabeli Yuda yamana kanna nun Yehosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe saraxarali kuntigin nun yamaan birin xa, i naxa,
3‘Banxini ito yi nɔrɔxi kii naxan yi a singeni, nde luxi ɛ yɛ naxan a to na waxatini? A fa di to? Sese mi a ra ɛ yɛɛ ra yi ba?’
4Nayi, Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, ‘Sorobabeli, i wɛkilɛ! Yehosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe, saraxarali kuntigina, i wɛkilɛ! Ɛ tan yamanan muxune birin, ɛ wɛkilɛ!’ Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna fala ni ito ra, a naxa, ‘Ɛ wali! Amasɔtɔ n luma nɛn ɛ xɔn.
5Hali ɛ mi gaxu bayo n layirin nan tongoxi ɛ xa, ɛ benbane to mini Misiran yamanani. N ma Nii Sariɲanxi mɔn ɛ tagi.’
6Bayo Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, ‘Benun waxatidi, n mɔn bɔxɔ xɔnna nun kore xɔnni maxama nɛn, e nun baane nun xareyana.’
7Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa, ‘N siyane birin yimaxama nɛn. Siyane kunfaxi naxan xɔn, na yi fa, n yi banxini ito rafe binyen na.’
8Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna falan ni ito ra, a naxa, ‘N tan nan gbee gbetin nun xɛmaan na.’
9Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa, ‘Dɔnxɛ ra banxini ito binyen gboma ayi nɛn dangu a singen na.’ Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna falan ni ito ra, a naxa, ‘N bɔɲɛ xunbenla fima yireni ito nin.’ ”
10Dariyusi a mangayaan ɲɛɛ firinden kike solomanaaninden xi mɔxɔɲɛn nun naaninde lɔxɔni, Alatala yi falan ti Nabi Xage xa:
11Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, “Sariyana nde maxɔdin saraxaraline ma.
12Xa sube dungina nde kankanxi muxuna nde a domaan lenben na naxan bata rasariɲan saraxabadeni, na xanbi ra, na doma lenben yi sa din donsena nde ra, buruna hanma sabina hanma manpana hanma turena hanma donse yo donse, na fan nasariɲanxin nan na ra ba?” Saraxaraline yi a yabi, e naxa, “A mi sariɲanxi.”
13Xage yi e maxɔdin, a naxa, “Nayi, xa muxuna nde a yiin din binbin na, a sariɲanna yi kala, a yi a yiin din na donse sifana nde ra, na fan sariɲanna kalaxin nan na ra ba?” Saraxaraline yi a yabi, e naxa, “Na fan mi fa sariɲan.”
14Nayi, Xage mɔn yi falan tongo, a naxa, “Awa, Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, ‘Yamani ito nun siyani ito fan na kii nin n tan yɛɛ ra yi. E kɛwanle birin na kii nin. E naxan yo bama n xa saraxan na, a mi sariɲan.’ ”
15“ ‘Ɛ miri na ma, naxan fa ɛ sɔtɔma, fɔlɔ to ma siga yɛɛn na. Benun ɛ xa Alatala Batu Banxin ti gɛmɛne dɔxɔ fɔlɔ e bode ɲɔɛ ra waxatin naxan yi,
16ɛ yi luxi ikii nin: Xa muxuna nde siga ligaseen yɛ mɔxɔɲɛn tongodeni sagan kui, a sa a yɛ fu nan liin na. Xa a siga manpa ige sɛgɛ seen yɛ tonge suulun sɛgɛdeni, a sa a yɛ mɔxɔɲɛ nan liin na.’
17Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, ‘N bata yi ɛ wali xɔnne birin kala xɔrinxɔrinna nun funɛn nun balabalan kɛsɛne ra, koni ɛ mi ɛ xun xɛtɛ n ma.
18Nayi, ɛ miri a ma ki faɲi, naxan fama ligadeni, fɔlɔ to ma siga yɛɛn na, keli ɲɛɛn kike solomanaaninden xi mɔxɔɲɛn nun naaninden ma, Alatala Batu Banxin bɛtɛn saxi lɔxɔn naxan yi. Ɛ miri na ma ki faɲi.

19Sansina nde mɔn sagan kui ba? Benun to, manpa binle nun xɔdɛ binle nun girenada binle mi yi bogixi mumɛ. Koni to dangu xanbini, n barakan sama nɛn ɛ fe yi.’ ”
20Alatala mɔn yi falan ti Xage xa kiken xi mɔxɔɲɛn nun naaninde lɔxɔni, a naxa,
21“Sa a fala Yuda yamana kanna Sorobabeli xa, a n kore xɔnna nun bɔxɔ xɔnni maxama nɛn,
22n yi mangane ba, n yi siyane sɛnbɛn kala. N wontorone kalama nɛn e nun naxanye e ragima. Soone nun soo ragine birama nɛn, e birin yi faxa e ngaxakedenmane silanfanna ra.”
23Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna falan ni ito ra, a naxa, “Selatili a dii xɛmɛn Sorobabeli, n ma walikɛna, na lɔxɔni, n na i tongoma nɛn, n yi i findi n ma taxamaseri yiisolirasoon na, bayo n bata i sugandi.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna falan nan na ra.