Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 12

Rom 12:7-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Ma kitail pwaisanki doadoahk en papah, eri, kitail uhdahn pahn papah. Ma sounpadahk, eri, kitail uhdahn pahn padahk.
8Ma kitail pwaisanki doadoahk en kakehlaka loal en meteikan, eri, kitail uhdahn pahn wia. Mehmen me kin kisekisehki meteikan mehkot me ah, e uhdahn pahn wia ni sapan. Mehmen me mie eh manaman en kaun, e uhdahn pahn doadoahk laud. Mehmen me kin kadek ong meteikan, e uhdahn pahn perenki kapwaida.
9Eri, amwail limpoak en uhdahn mehlel. Kumwail tatki me suwed kan, oh tengeteng ni me mwahu kan.
10Kumwail limpoakpene nin duwen limpoak en souleng; oh kumwail wahupene nanpwungamwail.
11Kumwail pwerisekiong amwail doadoahk, oh dehr pohnkahke. Kumwail poadidiong papah Kaun-o sang nan kapehdamwail unsek.
12Amwail koapworopwor en kaparankumwailda; kumwail kanengamahiong amwail apwal akan; kumwail poadidiong kapakap ahnsou koaros.
13Kumwail kisekisehki riamwail souleng semwehmwe kan amwail dipwisou kan; oh kumwail kasamwo mehn keiru kan.
14Peki rehn Koht en ketin kupwuramwahwih irail kan me kin kalokei kumwail; ei kumwail peki pwe en ketin kupwuramwahwihirailda, oh dehr kerieirailla.
15Kumwail iang peren rehn me kin pereperen kan, oh pil iang sengiseng rehn me kin sengiseng kan.
16Kumwail kesempwalki aramas koaros. Kumwail dehr aklapalap; ahpw kumwail kompoakepahniki aramas tikitik kan. Kumwail dehr pil akloalokong.
17Ma emen pahn wiahiong kumwail me suwed, kumwail dehr dupungkihong me suwed. Kumwail nantihong kapwaiada soahng mwahu kan me aramas koaros kin pwungki.

Read Rom 12Rom 12
Compare Rom 12:7-17Rom 12:7-17