Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom

Rom 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sang Pohl ladun Krais Sises oh wahnpoaron me Koht ketin piladahr oh malipeier pwe en kalohkiseli sapwellime Rongamwahu.
2Rongamwahu me Koht ketin inoukihongehr sapwellime soukohp ako mahsie pwe re en padahkihong aramas, oh me ntingdier nan Pwuhk Sarawi.
3Rongamwahu wet iei duwen Sapwellime Iehros, atail Kaun Sises Krais, me nin duwen eh wia aramas, e kisehn kadaudok en Depit,
4oh nin duwen eh Koht, e sansal me iei ih Sapwellimen Koht Iehros pwehki Koht ketin kaiasahkihda sang mehla sapwellime roson lapalap.
5Eri, Koht ketikihong ie kalahngan wet sang rehn Krais oh pil pwehki Krais, I en wiahla wahnpoaron men, pwe I en kahluwadohng wehi kan koaros nan mouren pwoson oh peik.
6Met pil iangahki kumwail kan me mihmi Rom; Koht pil ketin malipeikumwailehr pwe kumwail en wiahla sapwellimen Sises Krais.
7Eri, ihme I ntingkiwohng kumwail mehn Rom, me Koht kin ketin loalloale oh pil malipe pwe kumwail en wiahla sapwellime: Samatail Koht oh atail Kaun Sises Krais en ketikihong kumwail kalahngan oh popohl.
8Mwohn mehkoaros I kin kapingkihong ei Koht rehn Sises Krais pwehki kumwail koaros; pwehki amwail pwoson eh kalohkselier wasa koaros nin sampah.
9Eri, Koht me I kin papah sang nan mohngiongi unsek ni ei kin lohkiseli Rongamwahu duwen Sapwellime Iehros, iei ih me sounkadehde mehlel en ei koasoiet. Koht ketin mwahngih me I kin tamataman kumwail
10ahnsou koaros nan ei kapakap akan. I kin peki rehn Koht en ketin kupwurkalahngan, kamangaiong ie I en kak pas rehmwail ahnsou wet.
11Pwe I kin anahne mehlel I en pwarowohng rehmwail, pwe I en kak kihong kumwail kapai ehu ong pali ngehn mehn kakehlakai kumwail.
12Eri, met wehwehki me kitail pahn sawaspene, amwail pwoson en sewese ie, oh ei pwoson en sewesei kumwail.
13Eri, riei ko, I men kumwail en ese me ahnsou tohto I kin kaukaunop I en pas rehmwail, ahpw mie mehkot me kin kalap kerempwa ie I en pwarowei rehmwail. I men ei doadoahk en wahnpoaron en pil wa mwahu rehmwail duwehte rehn mehn liki teikan.
14Pwehki mie ei pwukoa ong aramas akan koaros, ong me marainlahr oh pil ong me rotorot akan, ong me loalokong oh me lampwon kan.
15Ihme kahrehda I pil inengieng lohki Rongamwahu ong kumwail me kin koukousoan Rom.
16I uhdahn koapworopworki mehlel Rongamwahwo; pwe ih manaman en Koht me kin komourala koaros me kin pwoson, mehn Suhs mahs, oh pil mehn liki kan.
17Pwehki Rongamwahwo kin kasalehda duwen Koht eh kin ketin kupwurehda pwe aramas en pwungla reh; eri, met pwehki ar pwoson sang nin tapi lel ni imwi. Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih, “Me pwungla rehn Koht pwehki pwoson pahn mourla.”
18Eri, engieng en Koht kin sansalda sang nanleng pwehki soangen dihp oh pil soangen suwed koaros en aramas akan, me arail wiewia suwed kan kin keremwpwehsang aramas akan en esehla me mehlelo.

19Koht kin ketin kaloke irail, pwehki soahng kan me re kak esehki duwen Koht eh sansal ong irail, pwe pein Koht ketin kasalehiong irail.
20Sang ni ahnsou me Koht ketin kapikada sampah, aramas kak dehdehki me ih uhdahn Koht mehlel oh sapwellime manaman me poatopoat. Mepwukat me sansal mwahu sang ni wiepen nin lime kan. Kahrehda aramas pwukat sohte kak peikidki ar wiewia kan!
21Eri, re ese duwen Koht, ahpw re sohte kin wauneki nin duwen me konehng, re pil sohte kin kapingkalahngohng. Ahpw re kin audaudkihla lamalam mwahl me sohte katepe; solahr kisin marain kis nan mohngiongirail, e diren rotorot.
22Re kin kose me re me loalokong, ahpw pweipwei kei irail.
23Re sohte kin kaudokiong Koht me uhdahn soutuk, ahpw re kin kaudokiong dikedik en eni kan me wiawihda ni mwomwen aramas me kak sohrala, de ni mwomwen menpihr, de mahn kerep, de mahn limwahdek.
24Pwehki soangen aramas pweipwei pwukat, Koht ketin mweidohng irail en kin wia soangen wiewia kasaut kan me mohngiongirail kan kin inengieng; irail eri kin wiewia soahng kasaut kan nanpwungarail.
25Re kin kawiliankihda likamw mehlel en Koht. Re sohte kin pwongih oh papah Koht, Sounkapikada mehkoaros, me aramas akan en kin kapinga kohkohlahte; ahpw re kin pwongih oh papah wiepen nin lime kan.
26Pwehki ar kin wia soahng pwukat, Koht ketin mweidiraillahng nan ineng kanamenek kei. Lih akan solahr inengieng ohl, ahpw re kin pein kalel nanpwungarail.
27Pil duwehte ohl akan, re kin pwilikihdi arail inengieng lih, re ahpw kin pein kalel nanpwungarail. Ohl akan kin wiapene soahng kanamenek kan nanpwungarail; oh ni imwilah re pahn ale kalokaparail me konehng arail wiewia suwed kan.
28Pwehki aramas akan ar kahngalahr medemedewe duwen mehlel en Koht, e ahpw ketin mweidohng arail madamadau kan en sapwungala, ihme re kin wiahkihda soahng kan me sohte konehng.
29Re kin direkihla soangen suwed oh mwersuwed koaros, oh pil noahrok oh sempoak. Re kin diren peirin, kamaramas, pei, widing, oh lamalam oh ineng en kuwehla meteikan. Re kin pilipilen pahn mweli,
30oh kinehda likamw suwed ong meteikan; re kailongki Koht, re kin kahng kopwungloal, re kin aklapalap oh pohnmwahso. Re kin medemedewe re en kalaudehla ar wiewia suwed kan. Re sohte kin peikiong ar pahpa oh nohno.
31Sohte ar mehn pepehm; inou soupwei, oh re sohte kin poakohng de kadekohng meteikan.
32Re ese me sapwellimen Koht kosonned mahsanih me aramas akan me kin momour nan soangen mour wet uhdahn pahn mehla. Eri soh, pwe re wiewiahte soahng pwukat, oh pil kin pwungki irail kan me kin iang wia soahng pwukat.