Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom

Rom 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eri, riei ko, ia uwen ei ngoangki sang nan mohngiongi unsek pwe riei mehn Suhs akan en mourla! Ia uwen ei ngidingid oh kin kapakapkin irail rehn Koht!
2Pwe I kak kadehde duwen arail inenen poadidiong Koht, ahpw sohte kekeid ni pwungen marain mehlel.
3Pwe irail sohte ese ahl me aramas kin pwungkihla rehn Koht, re ahpw kin songosong weweidki pein arail elen pwungla reh; eri, re ahpw sohte kin mweidohng Koht en pein ketin kapwungirailla mwohn silangi.
4Pwe Krais ketido oh kaimwisekala Kosonnedo, pwe aramas koaros me pwoson en pwungla rehn Koht.
5Eri, iet me Moses ntingihedi duwen pwunglahn aramas rehn Koht sang ni arail pahn kapwaiada Kosonnedo: “Aramas emen me kin kapwaiada audepen Kosonnedo pahn mourkihla Kosonnedo.”
6A iet me kitail kin wadek duwen atail pahn pwungla rehn Koht sang ni pwoson: “Ke dehr pein lemeleme, Ihs me pahn kohdalahng nanleng?” (met pahn wehwehki pwe en kahrehdihdo Krais).
7“Ke dehr pil nda, Ihs me pahn kohdihla pahn sampah?” (met wehwehki pwe en wahdahdo Krais sang mehla).
8Eri, iet me e mahsanih: “Mahsen en Koht kin mihmi limwahmw, ni ewomw oh pil nan omw mohngiong”—eri, met wehwehki mahsen en pwoson me kitail kin padahngkihwei.
9Pwe ma ke pahn kadehdehki ni ewomwen me Sises iei Kaun, oh pwoson nan kapehdomw me Koht ketin kaiasada sang mehla, eri, ke pahn mourla.
10Pwe atail pwoson kin tepisang nan kapehditail, oh ihme kitail kin pwungkihla rehn Koht; atail kadehde kin tepisang ni ewetail, oh ihme kitail kin mourkihla.
11Pwe Pwuhk Sarawi mahsanih, “Mehmen me kin pwoson ih sohte pahn sarohdi.”
12Eri, mahsen wet oarepene aramas koaros, pwe sohte wekpesnng ehu mie nanpwungen mehn Suhs akan oh mehn liki kan. Koht, iei ih metehmen me pil Kaunen aramas akan koaros, me kin ketin kupwuramwahwih aramas koaros me kin likweriong ih.
13Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Koaros me kin likweriong mwaren Kaun-o pahn mourla.”
14A ia duwen arail pahn kak likweriong, ma re sohte pwoson? Oh ia duwen arail pahn kak pwoson, ma re sohte rong mahsenpe? Oh ia duwen arail kak rong, ma mahsenpe sohte pahn wiawihong irail?
15Oh ia duwen mahsenpe pahn kak wiawihong irail, ma sohte meninkeder pahn pekederlahng irail? Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Meid lingan oh kaselel atail udiahl meninkeder kan ni ar kin wa kohdo rongamwahu!”
16Ahpw kaidehn irail koaros me ale Rongamwahwo. Pein Aiseia mahsanih, “Maing ei Kaun, ihs me kamehlele at padahk?”
17Eri, pwoson kin pwilsang ni rong mahsen en Koht, oh rong mahsen en Koht kin pwilsang ni padahk duwen Krais.
18Ahpw I pahn idek: Mehlel pwoat me re saikinte rong mahseno? Soh! Pwe re rongehr—pwe Pwuhk Sarawi pil mahsanih, “Ngilarail kan lelpesengier wasa koaros nin sampah, arail padahk kan kipedier sampah pwon.”

19I pil pahn pwurehng idek: Ia duwen aramas en Israel kan, re sohte wehwehki met? Eri, pein Moses me tepin sapeng: “I pahn kaluwakahkin kumwail aramas akan me sohte uhdahn arail wehi, I pahn kalingeringerihkin kumwail tohn wehi pweipwei ehu.”
20Oh Aiseia inenen eimah ni eh mahsanih, “Irail akan me sohte kin rapahkin ie, re diariedahr, I sansaldahr mwohn irail kan me sohte kin rapahkin ie.”
21A duwen mehn Israel kan e pil mahsanih, “I kapawehr limei kat rahn ehu pwon pwe I en kasamwoh aramas sapeik oh kahngohdi kan.”