Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Oseas

Oseas 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ej nin yi na chintxumun tan chitz'aque'n junt tir yi e' xonl Efraín scyuch' yi e' aj Samaria, ilenin na lajluchax yi chiya'pl tu yi quil tzinwutz. Na cyakil e', e' len cu'n la'j, e' len cu'n alk'om na na cho'c xe'ak ca'l tan alak'. Ej nin na chimajlen chime'bi'l yi e' wunak yi na chixon lakak be'.
2Qui na cho'c tan xtxumle'n yi qui na el yi quil te'j inc'u'l. Nin qui na cho'c tan xtxumle'n yi ite'n nin quila'tz tz'ocpon tan chitz'amle'n cu'n. Na yi e'chk takle'n cachi' yi na chiban ilen nin at tzinwutz.
3”Chin junt len nin cyajtza'kl yi e' intanum nin chin la'j nin e'. Poro ntin stze'e'n tu' na chiban yi rey scyuch' yi e' mas wi'tz ajcaw scye'j.
4Poro cyakil cu'n e', e' len cu'n jopol wutzaj. Na ni'cu'n cyajtza'kl tu yi k'ak' yi na lamcan tul jun ẍchujil pam, qui na tzaj yi na oc yi bnol pam tan xyulk'e'n yi k'ot.
5Na yi bixewe'n chirey, ja cho'c yi e' bajxom tan tocse'n a' twi', tan poyse'n wutz, nin qui nin pujx tan tal prow rey yi mbi na tzan banle'n te'j, nin ja tak' nin k'ab scyetz yi e' yi na chixbajtzi' cyen te'j.
6Ntin na chitzan tan xtxumle'n yi ẍe'n chiban tan poyse'n wutz yi chireyil. Ni'cu'n cyajtza'kl tu yi k'ak' yi at tul jun ẍchujil pam, yi na cu' mol tane'n lak'bal. Poro yi na ul skil, iẍnin na lamcane't.
7Yi cyajtza'kl chin cachi' nin, ni'cu'n tu yi jun k'ak'a'tz yi qui na tzaj cunin tul yi ẍchujil pam. Nin yi na je' chitu'n, na je' tinc'uj junt tir. Ni'cu'n tzun tane'n cyajtza'kl na qui na tzaj cunin, na ilenin na chijoy puntil tan cyelse'n cu'n yi chireyil. Tircu'n yi chireyil ja chiquim len cya'n. Poro lastum cya'l nink jun scyeri e' reya'tz jak oc tan jakle'n ẍch'eybil tetz swetz,” chij Kataj.
8“Lastum yi e' xonl Efraín ja cu' chiyujul quib scyuch' yi e' awer nak. Ni'cu'n tzun quitane'ntz chi tane'n jun waj yi qui' nje' sukchij, yi jalaj ntzi' xlaj sk'ajnak.
9Na yi e' awer nak ja chixcye' tan xite'n cu'n chichamil, poro lastum e' qui na el chitxum tetz. Ja wi't skojax chiwi' tane'n poro qui na chinachon te'j yi ja cu' xitu'n chitxamil.
10Tan tu' yi ja cyocsaj quib nim tu cyajtza'kl, i'tz jun techl yi at chipaltil. Lajluch cu'n yi at quil. Ja chitij wi'nin q'uixc'uj, poro tan paj chinimel qui nin ncho'c tan injoyle'n, wech in Jehová, in chiRyosil.
11Ni'cu'n yi e' xonl Efraín tu jun plomẍ yi q'uixpnak, yi qui't na pujx ta'n yi mbi na tzan tan banle'n. Qui'ct cyajtza'kl, na na cho'c tan jakle'n ẍch'eybil cyetz scyetz yi e' aj Egipto. Nin ncha'tz jalcunin na chiben scye'j yi e' aj Asiria tan jakle'n ẍch'eybil cyetz scyetz.
12Poro yil cho'c tan joyle'n yi ẍch'eybil cyetza'tz, mben tzun inc'oxol yi inlebtz squibaj, nin ẍchitx'amxok wa'n, nin ẍche' incawse' tan paj yi cyajtza'kl yi chin junt len nin.
13”¡Lastum e' na ja chincyaj cyen quilol! Tz'ul chan yi sotze'n ẍchiwutz, na ocnake' tan contri'n swe'j. Yi wetz ntin na waj no'c tan chicolche'n, poro yi e' cyetz ntin inyolche'n cya'n, nin ntin la'jil na cyal.
14Te yi ate' yabi'ẍ wi chisoc, na chiẍch'intzaj swetz, poro nk'e'tz tetz cu'n cyalma'. Na cho'c tan lo'onse'n chiwankil tan jakle'n tu' chiwa', tu quic'a' scyetz yi e'chk chiryosil yi banij cuntu' quitane'n. E' te'n tzun na chicu' tk'ab yi chiya'bl nin na chipo'tzaj quib squibil quib, na e' len cu'n contr swe'j.
15In nno'cnakin tan chichusle'n te yi balaj, nin ja wak' ẍchamil chik'ab, poro ilenin ja bnix e'chk takle'n cya'n, yi chin junt len nin tzinwutz.
16Na ja cho'c tan lok'e'n chiwutz e'chk ryos yi banij cuntu' quitane'n. Ni'cu'n tzun e' tu jun c'oxbil flech yi jetx' na c'oxon. Ntin na cho'c tan tz'olche'n inyol, nin tan yi xtxolbila'tz ẍchilo'onk yi chibajxom tan spar, nin ẍchitze'enk yi e' aj Egipto scye'j.