Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Oseas

Oseas 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tenẍchan yi na chijilon yi e' xonl Efraín ẍchixo'l cmon yi na bajij jun txumu'n, cyakil yi e' mas k'u'j Israel, ja quibit chiyol, na at chik'ej. Poro yi e' xonl Efraín ja chiquim tane'n jalu', nin ja el chik'ej tan paj yi cyoque'n tan lok'e'n wutz yi jun ryos yi na bi'aj Baal.
2Ej nin ilen nin na chitzane't tan juchle'n quil, na na cho'c tan banle'n e'chk chiryosil yi sakal cu'n. Mbi cuntunin e'chk teblalil na chiban cu'n. Nin yi na bnix cya'n na cyal: “Kak'e' katx'ixwatz swutz karyosile'j,” nin cyakil yi e' wunak na cho'c tan stz'uble'n yi e'chk teblal ne'ẍ wacẍa'tz tan chic'u'laje'n.
3Cha'stzun te ẍchixitok yi e' aj Israel chi na ban sbak' jalchan yi tu na tzaj cuntu' yi na je'ul k'ej. Nka ẍchixitok chi tane'n k'ab che'w yi jalcunin na xit yi na je'ul k'ej. Nka chelpon xit chi na ban stz'isil triw yi na el chit tan cyek'ek'. Ej nin ẍchixitok chi na ban sib yi tu na tzaj cuntu' tul cyek'ek'.
4Ej nin je na tal Kataj Ryose'j: “Yi in wetz in iRyosil jetz yi atix tzaj jak' ca'wl Egipto. Ntin cu'n in iRyosil, na ntin cu'n in, in colpinl itetz.
5Ej nin no'cnakin tan iq'uicy'le'n te yi atix le ama'l yi tz'inunin tu', yi chin skej nin.
6”Poro yi jale'n wi'nin icosech, yi qui nin ncxcye'wok tan bajse'n, ja tzun itocsaj itibtz nim tu itajtza'kl, nin ja ne'l te ic'u'l.
7Cha'stzun te nocpon chi jun león tane'n yi na tzan tan ich'iwe'n xlaj be'. Ej nin nocpon chi jun leopardo yi nternin na wutz cyen tzite'j tan ibajse'n te yi na cxonwok tbe'.
8Nocpon tan ibiyle'n cu'n chi na ban jun tij oso yi na tzan tan joyle'n yi tal ne'ẍ tal yi ja tx'akxij. Nin nocpon tan katzle'n cu'n italma', nin cxbajkwok wa'n tane'n chi na ban jun león tan bajse'n yi ẍchib. Nocpon tan ikatzle'n cu'n chi na ban jun smaron txuc yi at we'j te'j.
9Axwok aj Israel, nocpon tan ixite'n cu'n, nin cya'l jun xcyek tan inmakle'n.
10¿Na' tzun ate't yi e' ireyila'tz yi ilen nin ja cho'c tan iclaxe'n klo'? ¿Nin na' ate't yi e' wi'tz ajcaw yi ja ijakwok swetz? Cya'l jun at jalu'.
11Ja chi'ch inc'u'l tzite'j yi wak'ol ireyil. Nin na chi'che't inc'u'l yi cyele'n wa'n.
12”Tz'iba'nt cyakil yi itajtza'kl cachi' wa'n, nin tz'iba'nt cyakil itil wa'n.
13Ni'cu'n axwok tu jun ni' yi ja opon tiempil tan tule'n itz'ok, poro qui na pujx ta'n yi mbi'tz tajwe'n tan bnol tan tule'n wuskil.
14Qui't tzun no'ctz tan cyelse'n liwr tk'ab yi julil alma'. Nin quil no'ctz tan chicolpe'n tk'ab quimichil. Lo'k tz'ul ẍchamil yi quimichil. Lo'k tz'ul ẍchamil yi julil alma' tan chixite'n cu'n. Juncu'n quil tz'elepon ink'ajab scye'j, nin quil tx'ixpuj yi wajtza'kla'tz.
15Yi nink chiwutzin yi e' aj Israel chi na ban jun wi' buch, chucu'l tzun chicontr tan majle'n cyakil chime'bi'l, chi na ban yi jun cyek'ek' yi cho'n na saj tele'n tzi'n, tan stz'e'se'n cyakil yi a' yi na itz'ij le chitanum. Na chu'l chicontr tan majle'n len cyakil chime'bi'l yi wi'nin jamel.
16Yi e' aj Samaria ẍchitije' q'uixc'uj, tan paj yi ja chipaj inca'wl yi in wetz, yi in chiRyosil. Cha'stzun te ẍchiquimok tan spar nin yi chinitxajil chijepon jo'li'n wutz c'ub, nin yi e' ch'on wi', katzij cu'n sbne' chic'u'l.