Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Oseas

Oseas 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I bin jalu' e'u' aj Israel, quil chitzatzinu'. Quil chitz'itpunu' tan yi tzatzi'n te yi jun balaj chicosechu' chi na chiban yi e' mas tnum. Na ni'cu'n yi xtxolbila's tu jun wi'tz bnol tetz yi na tzatzin te yi pwok yi na stz'am scye'j yi e' tuch', na yi e'u' cyeru' ja cyaj cyen quilolu' chiRyosilu' tan xome'n iwi' scye'j yi e' mas ryos yi banij cuntu'. Qui tzun chitzatzinu'-tz tan yi balaj chicosechu' na ya'stzun ẍchojo'nil chiya'plu'.
2Poro qui't jal junt balaj cosech cyanu', nin qui't jal balaj win cyanu'. Nin kol jal mu'ẍ win, quil tz'ak.
3Yi e'u' xonl k'ajtzun Efraín ẍchipakxoku' junt tir Egipto tane'n tan paj cyajtza'klu', nin yi e'u' yil choponu' pres Asiria ntin sbajk cumir cyanu' yi xan ẍchiwutzu'. Qui't chinaje'u' mas tiemp tul yi ama'le'j yi xansa'nt tan Ryos tetz i'.
4Qui't baj ta'al uva cyanu' tan tak'le'n k'ej Ryos. Nin qui't cho'cu' tan toye'n chitx'ixwatzu' junt tir. Nin cyakil yi chiwa'u' yi sjaloktz, i'tz yi e'chk takle'n yi xan kol chibajsaju'. Nin tz'ocpon il c'ol scye'j yi e' yil baj yi jun jilwutz cumira'tz cya'n. Nin qui't jal ama'l tan cyoyilu' yi pama'tz swutz Ryos.
5Qui't jal puntil cyanu' tan ticy'se'n e'chk k'ej yi tajwe'n tan tak'le'n k'ej Kataj Ryos.
6Chelponu' ojk swutz yi chin il yi sbajok. Yi e' aj Egipto scyak'e' ama'l scyeru' tan chinajewe'nu' ẍchixo'l, poro qui't chu'lu' junt tir tzone'j, na ẍchimukxoku' le tnum Memfis cwent Egipto. Yi chiryosilu'a's yi sakal cu'n cyelblal, jopxok wutz tan xtze'. Nin sjalok la' tu tx'i'x tul cyakil ama'l yi na xcon cyanu' tan c'u'laje'n e'chk chiryosilu'a'tz.
7E'u' aj Israel, quibit tzaju', ja wi't kocopon txe' cyen yi tiemp tetz chicawsu', nin ja wi't kocopon txe' cyen yi tiemp yi ẍchichoje'u' yi quilu'. Tz'elpon chitxumu' tetz yi na tzan Ryos tan chicawse'nu' yil tz'ul yi tiempa'tz. Poro yi e' cyeru' ntin na chitzanu' tan talche'n swetz yi in jun elsanl stzi' Ryos yi yab, yi qui'c wajtza'kl. Nin na cyalu' yi xtxolbile'j, tan paj yi chin juntlen nin cyajtza'klu', nin tan paj yi chin wutzile'n nin yi ẍchi'chbe'n chic'u'lu' swe'j.
8Poro Ryos nchimbixban tan inxcone'n tetz elsanl stzi' i', nin tan inxcone'n chi jun aj ront, tan talche'n scyeru' yi tz'ul chicawsu' tan Kataj. Poro yi e' cyeru', yi e'u' xonl k'ajtzun Efraín qui na quibitu' inyol, nin na cu' pa'tx cyanu' tzinwutz, nicy't nin le ca'l Kataj, na chi'che't chic'u'lu' swe'j.
9Ja po'tij cunin cyajtza'klu', chi e' banake' yi e' aj Gabaa, poro tz'ul tx'akx cyakil yi quilu'a'tz tc'u'l Kataj, nin tz'ocpon i' tan chicawse'n cuninu' tan yi quilu'a'tz.
10E'u' aj Israel, je yol Kataje'j: “Axwok aj Israel, chumbalaj nin ban tetz wetz, yi ijale'n cunin wa'n. Ni'cu'n iban tzinwutz chi yi na jal jun ch'uyuj uva yi chin k'ant nin tan jun yi na xon tul jun ama'l yi chin skej nin kale qui'cle't a'. Na yi chibene'n wilol yi e' imam ite', chumbalaj nin e' ban tzinwutz. Ni'cu'n chi na kil yi bajx wutz yi wi' ibẍ yi chin k'ant nin. Poro lastum ja chin cyaj cyen itilol nin ja itak' itib tetz junt ryos yi na bi'aj Baal-peor, jun ryos yi banij cuntu', yi chin junt len nin. Yi ticy'e'n tiemp ni'cu'n mban itajtza'kl scyuch' iryosila'tz yi wi'nin na cxpek'wok scye'j.
11Ej nin tan paj yi jun ajtza'kla'tz, qui't jal chik'ej yi e' xonl Efraín. Na qui't lchijal ka'n. Cho'n ẍchibne' chi na tx'akxij jun ch'u'l yi na ben joylaj. Qui't chitz'ij mas chinitxa'. Qui't jal mas xna'n yi ch'on wi' ẍchixo'l. Quil cyekaj pwokil mas ni'.
12Ej nin yi nink chixcye' tan chich'uyse'n cobox cyal, chelepon inmajol scyetz. Qui't jal cyen jun chinitxajil. Lastum yi e' wunake'j, yil che' wil cyen.
13Na na wil yi mbi na chiban yi e' xonl Efraín scye'j chinitxajil, na na cho'c cya'n chi ik txuc tu', nin na cho'c tan chijatxle'n nin ẍchik'ab yi e' aj Baal tan chibiyle'n cu'n,” stzun Kataj Ryos bantz swetz.
14¡Ma jalu' Ta' tak'tzaj binu' chicaws yi e' wunake'j! ¡Qui'tk cyalaj yi e' xna'n jun cyal, nin qui'tk jal ta'al quim tan chich'uyse'n!
15Ej nin je na tal Kataj Ryose'j: “I'tz le ama'l Gilgal kale nxe'te't cyakil yi e'chk yab ajtza'kla'tz, nin cho'n nin xe'te'n yi ẍchi'chbe'n inc'u'ltz scye'j. Nocpon tzuntz tan chilaje'n len le weri inca'l. Qui't chimpek' scye'j, na cyakil yi chibajxom e' len cu'n pajol inca'wl.
16Ja wi't chilo'on yi e' xonl Efraín wa'n, na ni'cu'n e' tu jun wi' tze' yi ja wi't skej yi ta'kl, nin yi qui't na wutzin. Nin kol jal chinitxajil nocpon tan chibiyle'n cu'n,” stzun Kataj bantz.
17Yi jun jilwutz wunake'j qui na cyek ẍchi' yi inRyosil. Cha'stzun te chelpon laju'n ta'n, nin tu' chipa'ca'p tu' tulak e'chk tnum bene'n tzi'n wi munt.