Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Oseas

Oseas 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ni'cu'n yi tnum Israel tu jun wi' uva yi jalt nin tan saje'n wak'xuj e'chk k'ab tan e'chk wutz. Poro te yi jale'n mas chiriquil ja bnix mas patbil chitx'ixwatz cya'n, nin yi jale'n mas walor chitnumil, ja cho'c tan tak'le'n mas yubel yi e'chk telblal yi chiryosil.
2Cob wi' tane'n chitxumu'n yi e' wunaka'tz, cha'stzun te chitije' chicaws tan paj yi cyajtza'kla'tz. Na tz'ocpon Kataj tan xite'n cu'n yi e'chk patbil chitx'ixwatza'tz. Nin tz'ocpon tan trimpe'n cu'n yi e'chk telblal chiryosila'tz.
3Ej nin yi e' wunaka'tz scyale': “Qui'c ketz kareyil at jalu', tan paj yi qui na kek ẍchi' Ryos. Poro ik yi at jun kareyil, qui'c rmeril yi nink jal kuch'eye'n te'j”.
4Na yi e' reya'tz na chisuk wi'nin takle'n poro qui na che'l cu'n te'j. Nin ntin na chitzan cwe'se'n chibi' te e'chk trat yi qui'c na tak'. Yi pujle'n xtisya' yi na chiban, ni'cu'n tu jun wi' itzaj yi wenen.
5Wi'nin ẍchilucne' yi e' aj Samaria tan xo'w, wi'nin ẍchok'ok, na tz'elepon majij yi ne'ẍ wacẍ scyetz yi oro cu'n yi na xcon tetz chiryosil, le ama'l Bet-avén. Cha'stzun te wi'nin ẍchok'ok yi e' wunak scyuch' yi e' pale', na tz'elpon k'ej yi jun luwara'tz.
6Na yi ne'ẍ wacẍa'tz, mben ticy'le'n jale'n Asiria, nin stz'oylok scyetz yi wi'tz chireyil. Yil bajij yi xtxolbile'j, wi'nin ẍchitx'ixwok yi e' xonl k'ajtzun Efraín. Yi e' aj Israel ẍchitx'ixwok tan paj yi mbi sbajok te chiryosil yi banij cuntu' tane'n.
7Ncha'tz sotzok chireyil yi najlij le tnum Samaria. Xtx'akxok chi na ben jun xle'm tze' wi a'.
8Ej nin xitok yi e'chk ama'l yi xan, cwent yi e'chk ryosa'tz yi banij cuntu' quitane'n, kale na chibene't yi e' aj Israel tan juchle'n quil. Ẍch'uyok la' tu tx'i'x squibaj yi e'chk patbil chitx'ixwatza'tz, nin scyale' yi e' wunak: “Nilu'nk tzaj yi e'chk wutz tu e'chk ju'wtz skibaj,” che'ch sbne'. Na wi'nin ẍchixobok tetz yi caws Ryos yi tz'ul squibaj.
9Ej nin je na tal Kataj Ryose'j: “Txe'n nin cyaj quilol yi e' aj Israel yi cyajtza'kla'tz tan juchle'n quil. Jetz yi ate' tzaj le tnum Gabaa ¡iẍcuntunin e'-tz tan juchle'n quil! Cha'stzun te copon jun chin oyintzi' wa'n ẍchixo'l tul yi ite'n nin luwara'tz.
10Nocpon tan chicawse'n yil tz'opon yi tiempil. Na chu'l e'chk nación wa'n tan oyintzi' scye'j. Ya'stzun swuleje' tan chicawse'n tan yi quil yi chin wutzile'n nin,” chij Kataj bantz.
11“Ni'cu'n yi e' xonl Efraín tenẍchan chitane'n jun tal ne'ẍ wacẍ yi mans, nin yi tzatzin cu'n ocnak tan yak'pe'n yi triw. Ma jalu' tajwe'n tan je'n jun chin yucu' wa'n te chikul tan bene'n chikinol yi care't. Ncha'tz yi e' aj Judá mben chikinol yi ch'oc. Nin yi e' mas xonl Jacow chocpon tan kinle'n nin yi rastriy.
12Na walnak scyetz: Joywok puntil tan banle'n tane'n e'chk takle'n yi jicyuch te'j, bantz jale'n yi imbanl ita'n. Nuc'wok cu'n itajtza'kl, na ja ul tiemp tan ijoyol Kataj junt tir, na kol cxo'c c'ulutxum jak' ca'wl i', quil tz'ul icaws ta'n, ma na tz'ul cojol yi banl i' tzitibaj chitane'n jun balaj a'bal yi na ak'on ba'n tetz cosech.
13Poro yi ax itetz ntin e'chk ajtza'kl ploj na cxtzan tan xtxumle'n. Nin ntin e'chk takle'n ploj na ul tziwutz tan paj yi chin la'j nin axwok. ”Ma jalu', tan paj yi ntin na k'uke' ic'u'l te e'chk icare't tetz oyintzi', nin tan paj yi ntin na k'uke' ic'u'l scye yi e' isanlar,
14sbajok tzun jun chin oyintzi'-tz tzite'j, nin cyakil yi e'chk lmak itnumil copon woc'. Ni'cu'n sbajok tzite'j chi mbajij te yi tnum Bet-arbel tan yi rey Salmán, yi chin xo'wbil nin ban, na wi'nin xna'n e' lo'on scyuch' cyal.
15Ite'n nin xtxolbila'tz sbajok tzite'j yi axwok aj Betel, tan paj yi chin juchul il nin axwok. Squimok ireyil yi ntaxk ul skil.