Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 18

NUMERA 18:20-27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
20Lohiabada ese Arona ma ia hamaoroa, ia gwau, “Oi be Israela ena tano ta do oi biagua diba lasi, oiemu natuna, oiemu tubuna danu tano idia biagua diba lasi. Badina be lau Lohiabada sibona be oiemu ahuna namona.”
21Lohiabada ese ma Arona ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia edia gau be karoa 10 dekena amo, karoa ta be lau Lohiabada dekenai idia henia noho. Bona unai karoa ta be lau ese Levi taudia dekenai lau henia noho, edia gaukara ena davana, Palai Dubu lalonai lauegu hesiai gaukara idia karaia noho dainai.
22Hari ia lao, Israela taudia ese Palai Dubu kahirakahira do idia raka lasi, edia kara dika lalonai do idia mase garina.
23“Hari ia lao, Levi taudia sibona ese Palai Dubu do idia naria, bona bema Palai Dubu dekenai kerere ta ia vara, unai kerere be Levi taudia edia. Inai be noho hanaihanai taravatuna, Levi taudia edia tubudia, bona edia tubudia danu edia latanai. Levi taudia bona edia tubudia ese tano o kohu Israela lalonai do idia biagua lasi, ela bona nega ibounai.
24Badina be Israela taudia ese edia gau be karoa 10 dekena amo karoa ta be lau Lohiabada dekenai idia henia. Unai idia henia karoa ta be Levi taudia dekenai lau henia noho. Unai dainai lau ese Levi taudia lau hamaoroa vadaeni, idia ese Israela lalonai tano o kohu do idia biagua diba lasi.”
25Lohiabada ese Mose ia oda henia, ia gwau,
26Levi taudia do oi hamaoroa, inai bamona: “Umui ese Israela taudia edia gau edia karoa 10 amo karoa ta, Lohiabada ese umui dekenai ia henia gauna, umui abia neganai, umui ese unai kohu do umui haria karoa 10, bona karoa ta be Lohiabada dekenai do umui henia.
27“Inai umui henia gauna be emui boubou gauna, hegeregere biru tauna ese iena uiti matamata bona uaina matamata ena boubou ia henia bamona.

Read NUMERA 18NUMERA 18
Compare NUMERA 18:20-27NUMERA 18:20-27