Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Miqueas

Miqueas 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1¡Lastum in! Ni'cu'n in tu jun aj txoyinl yi qui'c nin jun tal wutz uva, nka jun tal wutz ibẍ na noj quen swutz, nin yi ya'stzun na el talma' te'j tan bajse'n. Ni'cu'n tzun wutane'n wetz, na qui na jal jun intanum wa'n yi ba'n tane'n swutz Ryos.
2Ej nin qui'c jun wunak bene'n tzi'n wi munt yi jicyuchk te'j tajtza'kl, nin yi cho'nk k'uklij c'u'l te Ryos, ma na e' len cu'n biyol nak. Ntin na chitzan tan joyle'n puntil tan cwe'se'n tramp ẍchiwutz te'n chixonl.
3Tircu'n e', chin tz'aknakt nin le chiwi' yi ẍe'n chiban tan banle'n e'chk yab ajtza'kl. Nin yi e' wi'tz ajcaw ntin na chitzan tan jakle'n pwok. Nin yi e' pujul xtisya' ntin xo'qui'n cya'n. Nin yi e' yi at ca'wl ẍchik'ab ntin na chiban yi cyetz cyajbil. Nin na po'tij cyakil yi chitanum tan yi e'chk ajtza'kla'tz.
4Yi e' yi mas balaj ẍchixo'l ni'cu'n e' tu jun wi' tx'i'x. Nin yi e' yi mas jicyuch te'j cyajtza'kl ẍchixo'l, ni'cu'n e' tu jun wi' la'. Poro tz'ul chan yi k'ejlal yil sticy'saj Kataj Ryos c'u'l scye'j. Yi jun k'ejlala'tz alijt cyen cya'n yi e' elsanl stzi' Ryos sajle'n tunintz. Ej nin yil tz'ul yi jun k'ejlala'tz, qui't lpujxtz cya'n yi mbil chiban te'n.
5Ba'nt cu'n bin yi quil k'uke' chic'u'lu' tan talche'n jun yol tetz jun chiwisinu', nka tetz jun mero cyamiwu', nin tu'k tetz quixkelu' yi junit e'u' tuch', na qui cunin batz ite'n nin chiyolu' xconk cya'n tan contri'n scye'ju'.
6Ej, nin yi e' nitxa' qui na cyak' mu'ẍ tal chik'ej chitaj, nin yi e' xun na chixcye' cu'n tan oyintzi' ẍchiwutz chitxu'. Nin yi e' ilibaj na choyintzin scye'j quilib, na cyakil wunak i'tz chixonlte'n yi chicontr.
7Ma yi in wetz, cho'n k'uklij inc'u'l te inRyosil. Cho'n ajlij inc'u'l te Ryos yi colpinl wetz, na yi i' tetz na tbit yi intzi' tu inkul.
8Ma jalu', yi e' cyeru' yi e'u' kacontr, qui bin chitzatzinu' tan yi il yi mmu'l skawutz, na qui'c na ban yi ko ja ke'l cu'n swutz, sjalok kak'ej junt tir. Qui'c na ban yi ko tul tz'o'tz na kaxone't, na tz'ocpon Kataj Ryos tan xtxeke'n kabe'.
9Bintzij na el katxum tetz yi ja kajuch kil swutz Kataj, poro list kutane'n tan tijle'n yi caws yi at tulbil tan i' skibaj. Yil tz'icy'pon yi cawsa'tz ka'n tz'ocpon tzun i'-tz tan tak'le'n chicaws yi e' kacontr. Tz'elpon xel cyakil yi e'chk takle'n yi nchiban kacontr ske'j. Nin na el xtxum i' tetz yi mbi tzuntz ja kajuch kil, nin puntil cu'n sbne' i' tan kacawe'n. Yi Kataj Ryos tz'ocpon tan c'ase'n yi kajtza'kl te e'chk balaj ajtza'kl, nin skile' yi tetz ẍchamil yil tz'oc tan chixite'n yi e' kacontr.
10Ncha'tz yi e' kacontr squile' yi xtxolbila'tz, nin ẍchitx'ixwok. Na yi e'a'tz na cyal sketz: “¿Na' atit cyent yi iRyosila'tz yi na ital?” che'ch na ban sketz. Poro wi'nin skatzatzink yil kil yil tz'oc Kataj Ryos tan chiyak'pe'n chi na ban yi xk'ol tbe'.
11Ma jalu', tz'ul chan yi tiemp yil tz'oc je'se'n junt tir yi e'chk tapijil yi tnum Jerusalén, nin mben ẍkansa'n yi e'chk mojomil yi tnum joylaj.
12Tz'ul chan yi k'ejlal yil chimol tzaj quib cyakil yi e' intanum tan cyule'n tan chinajewe'n Jerusalén. Cyakil yi e' yi najlche' cwent Asiria jalen Egipto, nin tircu'n yi e' yi najlche' naka'jil yi tzanla' Nilo jalen te yi tzanla' Eufrates chu'l len tzone'j Jerusalén. Cyakil yi e' yi najlche' stzi'ak mar nin yi e' yi najlche' txo'lak wutz chu'l len tzone'j Jerusalén tan chinajewe'n.
13Cyakil yi e'chk ama'l bene'n tzi'n wi munt xitok wa'n, poro tan chipaj te'n yi e' wunak, tan yi e'chk quil yi na chijuch.
14Ma jalu' Ta', che' colpe'u' yi e' tawunu', che' ẍch'eyaju' tan cyele'n tzaj colpuj tan yi xtx'amiju' na e' teru'. Na chichuc ate' cyen xo'l tze' tane'n. Poro at ama'l yi chumbalajte'n cunin kale atit wi'nin ch'im. Bajxokbinu' ẍchiwutz chi banaku' tentz, yi chibene'n tcy'alu' lakak balaj ama'l cwent Basán nin cwent Galaad.
15Ẍchaje'u' e'chk milawr scyetz chi banak yi cyele'n tzaj tanu' jak' chica'wl yi e' aj Egipto tentz.
16¡Ncha'tz yil quil yi e' wunak bene'n tzi'n yi e'chk milawra'tz, ẍchitx'ixwok na qui'c cyetz chiwalor tan makle'n! Wech na chin cham nin e' tane'n. ¡Qui'ct nin jun yol scyale', nin quil pujxij cya'n yi mbi na bajij scye'j!
17¡Lo'k chibajse'n puklaj chi na chiban lu'baj tu ẍulu' yi tu na chijut nintu' chiwankil wuxtx'otx'! ¡Wi'nink chilucnewe'n sban tan xo'w yil chocpon swutzu', na yi ilu' teru', ilu' Ryos!
18Qui'c nin junt Ryos che'nk chi ilu' Ta', na yi ilu' teru' na cuyu' ketz kapaj nin na el yi kapaj te c'u'lu' yi o' ketz yi coboxte'n o' ato' cyen te yi tanumu'. Wi'nin na ẍchaju' yi xtxaxl talma'u' sketz nin jalcunin na cutzaj xtxumu'nu', nin qui na ben tiemp tan yi ẍchi'chbe'n c'u'lu' skibaj.

19Tz'elk bin k'ajabu' junt tir ske'j, nink muk cu'nu' tircu'n yi kil. Jo'lninu' yi kil jalen xe mar.
20¡Qui'k stzajscunu' yi lok' ib yi at skaxo'l tuch'u', nin ilenink tz'ocu' tan kuch'eye'n chi yi suki'nt tanu' scyetz yi e' kamam Abraham tu kamam Jacow tentz!