Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Miqueas

Miqueas 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Je yi xtxolbile'j yi talnak Kajcaw chi tul wutzicy' tane'n tetz Miqueas yi aj Moreset. Yi jun wutzicy'a'tz na jop yi mbi sbajok te Samaria, nin yi mbi sbajok te Jerusalén. Ja xcon Miqueas tan Ryos tetz elsanl stzi' i' tul yi tiemp yi na chicawun tzaj yi rey Jotam, tu yi rey Acaz tu yi rey Ezequías squibaj yi e' aj Judá.
2Ma jalu', cyakil yi e'u' yi ate'u' bene'n tzi'n wi munt, quibit tzaju' yi xtxolbile'j. Cyakil yi e'u' yi najlche'u' le tnume'j, ba'n cho'cu' tan xtxumle'n, na yi Kataj Ryos jilonk tzaj xe yi tetz templo tcya'j, yi jun temploja'tz yi chin xan nin. Nin tz'ocpon i' tan talche'n tircu'n yi chipaltilu'.
3Quibit tzaju': Tz'elu'l i' le ama'l kale najle't, nin cu'ul wi munt. Syak'pe' e'chk wutz yil tz'icy'ak tibaj.
4Tz'elpon a' e'chk wutza'tz tzak' tkan, chi na ban xcab tan stz'a'al yi k'ak'. Nin copon cobsuj yi e'chk joco'j tan yi tkan, chi ik jun chin tzanla' yi me'lul nil tan jatxle'n cu'n yi e'chk ama'la'tz.
5Sbajok cyakil yi xtxolbila'tz scye'j yi e' xonl k'ajtzun Jacow, yi e' xonl Israel, tan paj yi chin tze'tzuj nin te'j cyalma'. ¿Poro na' nsaje't yi jun yab ajtza'kla'tz le iwutz itetz? Cho'n nsaj ẍchixo'l yi e' aj Samaria. ¿Ej nin na' atit cyent k'ajbil e'chk chiryosil yi e' xonl k'ajtzun Jacow le iwutz itetz yi banij cuntu' tane'n? Cho'n at le mero tnum Jerusalén.
6Tan paj yi ya'tz tane'n, je tzun tal Kataj Ryose'j: “Nocpon tan xite'n cu'n yi tnum Samaria. Jalt yi e'chk k'uchbe'n scyajk cyen. Tz'ocpon tetz jun ama'l kalel tz'awle't uva tu'. Tz'elpon inchitol yi e'chk c'ub yi xconak tan je'se'n chica'l. Jalt xe' e'chk ca'l slajluchaxk cyen.
7Cyakil yi e'chk chiryosil yi banij cuntu' tane'n xitok, nin tz'ocpon k'a'kl yi e'chk xmil yi na chimeje' cyen swutz. Na yi e' pale' ja chilok' e'chk tze'a'tz tu e'chk chiryosila'tz tan yi pwok yi nchicambaj scye'j yi e' wi'tz bnol tetz cwent chityoẍil. Nin mben yi e'chk teblala'tz c'a'y, nin xconk yi pwok cyak'un chicontr tan chichojle'n wi'tz bnol tetz tu',” stzun Kataj.
8Tan yi e'chk xtxolbila'tz, na chimbisun nin na nok'. Qui't xcon inxajab wa'n, nin qui't tz'oc be'ch wetz swe'j. Nok'ok chi na ok' jun xo'j lak'bal. Nin ẍchinchunank tan bis, chi yi chuna'n yi na bajij te'j jun alma'.
9Juncu'n ja wi't lo'on yi tnum Samaria, nin qui'ct rmeril tan bnixe'n junt tir. Nin ja ben lo'on yi jun ila'tz jalen Judá, nin ja opone'n Jerusalén, yi tnum kale najlche't yi e' intanum.
10Quil chibenu' joylaj tan xtxole'n yi mbi mbajij scye'ju' scyetz yi e' aj Gat bantz quil tz'el chik'ajab scye'ju'. Quil chichaju' scyetz yi wi'nin na chok'u', ma na chitole' cu'n quibu' tul puklaj tan yi bis o'kl yi ate' cun tu'.
11Ncha'tz e'u' aj Safir, chelpon laju'nu' le chitanumu'. Tx'anl cuntu' ẍchibne'u', nin chin tx'ixwil nin chiwutzu' sbne', yil che'l ticy'le'nu' cya'n chicontru'. Ej nin yi e' aj Zaanán, quil che'l tzaj solte'j yi chitnumil tan paj yi xo'w yi ate' cu'nt. Ej nin yi e' aj Bet-esel ẍchok'ok tan bis scye'ju'. Poro quil jal ẍch'eybil cyeru' ẍchixo'l tantu' yi naka'j ate'tu'.
12Ej nin yi e' yi najlche' Marot, nternin na tz'uyin chic'u'l, nin nternin na el cyalma' tan jale'nt tzatzin paz. Poro qui'c rmeril, na ncha'tz Jerusalén slo'onk tan Kataj Ryos.
13Ncha'tz e'u' aj Laquis, chin pajol ca'wl nin e'u', chi e' banake' yi e' xonl Israel. Nin tan chipaju' ja jal quil yi e' aj Sión, na ja chixom te cyajtza'klu'. Chocpon yi chicheju' cyanu' sju'ak e'chk chicare'tu' tan cyele'nu' ojk. Poro quil che'lu' liwr.
14Na yi e'u' aj Laquis tu yi e' cyeru' yi e'u' aj Moreset-gat, ẍchixconku' cyak'un yi e' xonl Israel chi jun oy tan mayse'n klo' chic'u'l yi chicontr. Nin yi e' wi'tz ajcaw tetz Israel cho'n k'uklij chic'u'l scye yi e' aj Aczib tan chiclaxe'n klo' ẍchik'ab chicontr, poro lastum, quinin lchixcye' te'j. Na k'ubaj c'u'lal tu' scyak'e' yi e' aj Acziba'tz scyetz.
15Ma axwok aj Maresa, je na tal Kajcaw yi kaRyosil tzitetze'j: “Tzinchake' nin jun c'oloj chin sanlar yi ẍchixcyek tzite'j, nin ẍchicambaje' itanum. Nin yi e' iwunakil yi at chik'ej tz'ocpon cyewal quib tul jun chin picy yi na bi'aj Tetz Adulam.
16Cha'stzun te axwok aj Sión, jukwok len tircu'n xi'il iwi' tan ẍchajle'n yi wi'nin na cxbisun scye initxa', yil chiben pres. Na nchiben ticy'le'n cyakil yi e' initxajil pres,” stzun Kataj.