Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Miqueas

Miqueas 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lastum yi e' ajcaw yi na baj cu'n ak'bal cya'n tan xtxumle'n yi mbi cu'n ẍchibne' tan cambe'n e'chk me'bi'l, nin na jal puntil cya'n, na at yi ca'wl ẍchik'ab.
2Na ko na el cyalma' te jalaj chin cojbil, na chixcye' tan majle'n. Nin ko na el cyalma' te ca'l junt, na chixcye' tan cambe'n. Na na cho'c tan chibuchle'n yi e' wunak tu chinajal, nin na chixcye' tan majle'n len chime'bi'l.
3Poro je na tal yi Kajcaw yi kaRyosile'j: “Ncha'tz in, na chintzan tan xtxumle'n yi mbi cu'n tzimbne' tan telse'n xel scye'j yi e' ajcawa'tz. Tz'opon jun chin caws wa'n squibaj, yi cya'l nin jun tz'elpon liwr tk'ab. Yil tz'opon yi cawsa'tz qui't tzun lcyocsaj quibtz nim tu cyajtza'kl. Na chin xo'wbil nin sbne' yi jun tiempa'tz.
4Tul yi jun tiempa'tz tircu'n yi e' wunak chocpon tan chixochle'n, nin je scyale'e'j: ‘Yi o' ketz ja ke'l cu'n swutz. Lastum yi katnumil yi i'tz tetz Ryos sajle'n, ma yi jalu' ja jal junt taw, nin cya'l jun xcyek cyen tan majle'ne'l tzaj. Na tircu'n yi e'chk kacojbil ja jatxlij ẍchik'ab yi e' kacontr,’ che'ch sbne'.”
5Cha'stzun te e'u' yi at ca'wl ẍchik'abu' jalu', qui't cho'cu' cyajlal yi e' tanum Ryos, nin qui't chixconu' tan jatxle'n e'chk ama'l cwent Israel.
6Je na cyal yi e' wunake'j: “Qui't na kaj kubit yi e'chk takle'n yi na cẍtzan tan xtxole'n ske'j. ¡Na yi e'chk ila'tz qui'c rmeril tan tule'n skawutz!”
7“¿Ko na tzun a'wij tan tule'n il skawutz ketz, yi o' ketz yi o' mero xonl k'ajtzun Jacow? Qui'c rmeril. ¿Ja ptzun icy' paj Kataj Ryos ske'j? ¿Ya'tz ptzun puntil na ban Katajtz ske'j ketz? Qui' lo'. ¿Qui pe' na tak' Kataj chibanl yi e' yi chin jicyuch nin te cyajtza'kl, chi kutane'n ketz?” che'ch na bantz.
8Ma jalu', yi e' cyeru' ja chibanu' cyajbilu' scye yi e' intanum, na na cho'cu' tan majle'n len yi e'chk balaj be'chok yi na chicambaj yi e' sanlar yi na chipakxij tan oyintzi'. Wech le wutz cyetz cyajtza'kl yi ja wi't che'l liwr yi na chu'l le chitanum. Poro qui', na list nin quitane'nu' tan majle'n len yi e'chk takle'n yi ja chicambaj le oyintzi'.
9Ncha'tz na cho'cu' tan chilaje'n len yi e' prow xma'lca'n scyuch' chinitxajil xe'ak chica'l kale ajle't chic'u'l. Nin tan yi xtxolbila'tz ja el chik'ej yi e' nitxa' cyanu' chi e' tu'k txuc.
10Cha'stzun te qui't lcha'tiju' tul yi ama'le'j tan ujle'n, ma na che'lku' tzone'j. Quil chixcye' cunu' mas. Na chin xo'wbil nin yi e'chk takle'n yi na chibanu' tul yi ama'le'j, yi qui'c nin mu'ẍ banl at cyanu'.
11Je na cyal yi e' yi na cyocsaj quib elsanl stzi' Ryose'j: “Skak'e' win tu xc'ala' scyeru',” che'ch. Nin jalcunin na xom nin chiwi'u'-tz scye'j, nin na k'uke' chic'u'lu' te chiyol, wech na la'jil tu' na cyal. Ma yi yol yi na wal wetz, yi i'tz yi mero bintzij, qui na cyaju' cyocsaju'.
12Je yol Kataje'j: Chicpon injutz'il junt tir yi e' xonl Jacow, yi e' xonl Israel. Chu'l injutz'il yi coboxa'tz yi ẍchiclaxok cyen. Chocpon injutz'il tul jun ntzi' pe'm, chi na cho'c jutz'i'n cobox awun, nka chi na chimolxij tan chiwane'n tul jun ama'l. Coboxe'n tal chixone'n ẍchiclaxok cyen, poro ẍchiẍch'ink chi ik jun c'oloj cunin e'.
13Sbajxok Kataj Ryos ẍchiwutz yi e'a'tz tan jakle'n chibe', nin ẍchixomok nin wutz coc i'. Nin cya'l jun xcyek tan chimakle'n, na chelu'l liwr lakak tnum kale ate't. Yi chiReyil yi Kataj Ryos sbajxok i' tan jakle'n yi be' ẍchiwutz.