Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces

Jueces 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I tzun ban te yi jun k'eja'tz, nintzun e' bitzin Débora tu Barac, yi cy'ajl Abinoam, itzun cyaltz:
2“Tircu'n o' kak'e' len kak'ajsbil swutz Kataj Ryos, na ate' yaj tzone'j Israel yi list quitane'n tan oyintzi', na jalucunin nchicujij yi tpone'n mantar scye'j tan chibene'n tan oyintzi'.
3E'u' jun c'oloj wi'tz rey, quibit tzaju' inyol. E'u' jun c'oloj wi'tz ajcaw, quibit tzaju' inyol. Na ẍchimbitzink nin tetz Kataj. Ẍchimbitzink nin tetz yi kaRyosil yi o' aj Israel.
4”Ilu' Wajcaw, yi tele'n tzaju' xo'l wutz cwent Seir, yi tele'n tzaju' swutzak e'chk ama'la'tz cwent Edom, ja jincan yi tcya'j nin ja chucan yi tx'otx' tan yi k'ancyok. Nin ja saj kojxuj jun chin a'bal tanu'.
5Ja chilucne' cyakil yi e'chk wutz. Ja lucne' yi wutz Sinaí tan xo'w, yi ticy'e'n tzaju' squibaj.
6Te yi tiemp yi at tzaj Samgar, yi cy'ajl Anat, nin te yi tiemp jalu' yi at Jael, qui nin nxcon yi nim be' cya'n yi e' aj pyaj. Ma na ja xcon e'chk k'ab be' yi chin tza'l nin tan cyewal quib ẍchik'ab alk'om.
7Ncha'tz tircu'n yi e'chk tal ne'ẍ tnum yi ate' kacwent yi o' Israel, chin tz'inunin tunin e' ban tan xo'w, na cya'l jun nak el tan ak'un tan paj yi xobe'n. Ya'stzun yi tiemp yi jale'n inwalor. Nin ja nimse' inc'u'l, yi in wetz, in Débora, jun scyeri e' xna'n yi at chik'ej skaxo'l yi o' xonl Israel.
8”Ej nin te yi cyoque'n yi e' katanum tan chilok'e'n e'chk chiryosil yi banijt, ilenin ja bajij e'chk il skaxo'l. Ej nin te yi jun tiempa'tz, qui nin jal jun makbil flech skaxo'l, qui nin jal jun spar skaxo'l, qui nin jal jun ma'cl tetz oyintzi' skaxo'l, skaxo'l ca'wunak mil kaxone'n.
9”Nin swak'e' chik'ej yi e' wi'tz kasanlar yi o' aj Israel. Na quinin nchicabej chic'u'l tan chibene'n tan oyintzi'. ¡Kacyakil cu'n bin kak'e' len kak'ajsbil tetz Kataj Ryos!
10”Ncha'tz e'u', yi na xcon buru' cyanu' tetz chixo'mbilu', yi e'u' yi na chic'ole'u' tibaj balaj xbu'k, cyak'e'u' k'ej Kataj Ryos. Ncha'tz e'u' cyeru', yi quikan cuntu' na chixonu' lakak be', cyak'e'u' k'ej Kataj Ryos.
11Nin yi e'u' yi na chimol cu'n quibu' kale ate't e'chk julil a', kale na chuc'a'e't cyawunu', ba'n chitxolu' yi ẍe'n cu'n ntx'acon Kataj Ryos. Ba'n chibitzinu'. Nimit chiwi'u' tan talche'n yi ẍe'n ntx'acon Kataj Ryos. Nimit chiwi'u' tan xtxole'n yi ẍe'n nchitx'acon yi e' katanum yi najlche' lakak aldey.
12”Ncha'tz in, yi in Débora ba'n tz'el inwatl nin ba'n chimbitzin. Ej nin ncha'tz ilu' teru' Barac, yi cy'ajl Abinoam, nimit c'u'lu' nin tcy'ajwe' ninu' yi e' pres yi ja chicu' tk'abu'.
13”Ma yi e' ketz kasanlar yi o' aj Israel, lajke'l chicwe'n pone'n tan oyintzi' scye'j yi e' yi chin cham nin e'. Na ja cyocsaj quib c'ulutxum jak inca'wl. Nin ja chiben yi e' sanlara'tz cwent Kataj tan oyintzi'.
14Ncha'tz ja chixom yi e' xonl k'ajtzun Efraín ske'j. Cho'n nchisaj le chi ama'lbe'n yi e' xonl Amelec. Ncha'tz ja chixom nin yi e' sanlar cwent Benjamín wutz chicoc. Ncha'tz e' cyajcawil yi e' aj Maquir, e' ultz tan kuch'eye'n. Nin yi e' cyajcawil yi e' aj Zabulón, scyuch' chigobernador, e' ultz.
15Ncha'tz yi e' wi'tz ajcaw cwent Isacar, e' ultz tan chixome'n nin ske'j. Nin e' octz tan ẍch'eye'n Barac. Chin lajke'l nin e' bene'n xomok wutz coc i', jalen yi chicwe'n pone'n te yi joco'j. ”Poro yi e' sanlar cwent yi e' xonl Rubén, qui nin chu'l tan kuch'eye'n.
16¿Mbi tzuntz nchicyaj cyen txo'lak chipe'mil cyawun? ¿I pe' tan quibite'n tu' yi e' pstor cne'r, te yi na chitzan tan chimolche'n cyawun? Qui', i'tz tan paj yi at jatxo'n ib ẍchixo'l. I'tz tan paj yi ja cabej chic'u'l tan kuch'eye'n.
17”Ncha'tz e' ban yi e' xonl Galaad. Ja chicyaje'n cyen xe'ak chimantial jalaj cy'en yi a' Jordán. Ncha'tz yi e' xonl Dan, ja chicyaj cyen tulak chibarc. Ncha'tz yi e' xonl Aser ja chicyaj cyen tzi mar tu'. Qui nin cyaj cyen quilol chi'ama'l.
18Ma chisanlar yi e' xonl Zabulón tu Neftalí, ja chic'ox quib cyera'tz tk'ab quimichil wi'ak e'chk ju'wtz, tan oyintzi' scye'j e' kacontr.

19”Cwe'n tzun chimolol quib yi e' rey cwent Canaán le tnum Tanaac. Ja chu'l tan oyintzi' ske'j tzi yi tal a' yi at nakajil Meguido. Ja chu'l tan oyintzi' ske'j, poro qui nin chicambaj yi kasakal tu e'chk kame'bi'l.
20Ncha'tz e'chk tx'uml yi at tcya'j, ja cho'c tan contri'n te Sísara.
21Na yi jun tal ne'ẍ a' Quisón, yi at nintz sajle'n, ja je' pul yi telemule'n jun chin tzanla'. Nin ja xcye' tan ticy'le'n nin tircu'n e' kacontra'tz skawutz cunin. ¡Na yi ilu' teru' Ta', ja ocu' tan yak'pe'n cu'n chikul yi e' kacontra'tz, yi chin cham nin e' tane'n!
22”Wi'nin woc'newe'n quikan yi e' chej. Chin lajke'l nin ja chisaj tan oyintzi' ske'j. ¡Chin xo'wbil nin e' ban tan ojke'l!
23Ma yi ángel, yi k'ajbil Kataj Ryos ja tal: ‘¡Sajken jun chin wutzile'n caws tibaj yi tnum Meroz, scyuch' yi e' wunak yi najlche'-tz!’ Na qui nin cho'c tan ẍch'eye'n Kataj, chi nchiban yi e' yi bintzi nin at chiwalor.
24”¡Ma na tak' tzaj Kataj banl tibaj yi xna'n Jael, yi txkel Heber yi quenita! ¡Nink tak' tzaj Kataj wi'nin banl i', nim te'nk cu'n sbne' yi tetz banl, ẍchiwutz yi e' xna'n yi najlche' xe ak chimantial!
25Na yi kacontra'tz Sísara, nin ben jakol a' tetz. Poro yi Jael qui nin ben tk'ol a', ma na lech mben tk'ol i' tetz. ¡Nin ben tk'ol Jael jun jilwutz lech yi nacnuj, yi chumbalaj nin, tul jun lak yi chin yube'n nin!
26Ej, nintzun ben Jael tan ticy'le'n tzaj jun tze', yi chin juyuch nin wi', nin je tcy'al tan yi max, nin tan yi sbal, nin je' tcy'al jun martiy yi chin al nin, nin ben pajlultz le wi' Sísara, nin cyenin ticy'e'n pone'n le jalajt.
27Wi'nin tolil tib Sísara wuxtx'otx' swutz Jael. Wi'nin tzun tolil tibtz tan quimichil. Ta'ste't nin quime't wuxtx'otx' swutz tkan Jael.
28”Ma yi xtxu' Sísara, wi'nin bisune'n tan paj yi cya'l na opon. Cyakil nin rat na el tzaj tan xk'uki'n le wentanu'. Nintzun na taltz: ‘¿Mbi tzuntz yi qui nin na ul chan yi wal tul yi tetz care't tetz oyintzi'? ¿Qui bi lo' yi qui nin na ul chan?’
29Itzun na tal cu'n i' scyuch' yi e' tetz mos:
30‘Yi jalcu'ne'j, na lo' chitzan tan jatxle'n cu'n ẍchiwutz, yi e'chk takle'n yi ja chicambaj tul oyintzi'. Jun nka cob xun esclaw ja ak'lij tetz jujun sanlar. Ma tetz Sísara tetz lo' i' sbne' e'chk balaj xbu'k, yi chin yubel cunin tan cwe'n skul i', na jun cu'n, i' ntx'acon te yi oyintzi',’ che'ch tzun na ban cu'ntz.
31”Kataj, nicy'nin tu'k tuleju' cyakil yi e' contru'. Ma na tak' tzaju' chik'ej yi e' yi na chipek' te'ju'. Nink jal chik'ej chi tane'n yi pak'puchal yi k'ej yi na txekun tcya'j,” che'ch tzun Débora tu Barac bantz le chibitz. Itzun yi baje'n wi' yi xtxolbile'j, nintzun jal jun chin tzatzin paztz lakak ama'l cwent Israel tetz ca'wunakt yob.