Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces

Jueces 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz, te yi qui'c jun rey at tan cawu'n yi e' aj Israel, at tzun jun xonl k'ajtzun Leví najlijtz joylajlen tul yi ama'l cwent Efraín. Nin tzun cyok'bej quibtz tu yi tetz mos, yi i'tz jun aj Belén, jun tnum cwent Judá.
2Yi xone'n tiemp nin tzun je' lajpuj wi' yi xna'na's te'j, nin tzun aj ojkujtz jalen Belén tan najewe'n te yi taj. Ma yi tele'n cyaj xaw tan yi xna'n te yi taj,
3nin tzun opon yi jun levitaja'tz tan joyle'n, nin tan cu'swutzil tetz yi xna'n tan pakxe'nt tzaj te'j. Cy'a'n tzun cob buru' ta'n, nin xomij jun yaj te'j yi mos i'. Tk'ol tzun yi xna'n ama'l tetz tan toque'n xe ca'l yi taj.
4Ncha'tz yi taj yi xna'n, wi'nin tzun stzatzine'ntz te yi jun levitaja'tz yi topone'n scyuch', nin tzun taltz tetz yi ba'n lcyaj scye'j. Nin tzun e' cyaj cyentz tuml yi mos tetz ox k'ej xe najbil taj yi xna'n, nin tzun ak'lij chiwa'-tz, tu quic'a', nin chiwitbiltz.
5Itzun te yi cyaji'n k'ej, chin jalchan cunin tele'n chiwatl tan cyaje'n klo'. Poro te yi aje'n tlen tu' ate't, nin tzun tal yi taj yi xna'n tetz yi ji': —Wan nin, qui'c na ban ko jun ntzi' piẍ tal pam lbajnin ita'n, te ntaxk cxa'j wok, bantz quil tzitij we'j, stzun yi taj yi xna'n bantz tetz.
6Chicabil tzun e' c'ole' cu'ntz tan wa'e'n, nin tan uc'a'e'n, nin tzun cu' wutz taj yi xna'n tetz yi ji', tan chicyaje'ntz tetz junt ak'bal, tan qui chitijol watl tbe'.
7Qui nin tzun klo' cujij, poro tampaj yi cu'nak nin wutz yi taj yi xna'n tetz, cha'stzun te e' cyaje'nt cyen tetz junt ak'baltz.
8Itzun yi je'mpone'n yi to'i'n k'ej, chin jalchan cunin tzun tele'n watl yi levitaja'tz, tan cyaje'n klo', poro nin cu' wutz junt tir yi ji' tetz tan wane'n nin te ntaxk cha'j, tan qui chimuc'ul we'j tbe'. Cha'stzun te e' cyaje'nt cyen tan wa'e'n jalen yi toque'n chaj k'ej.
9Ma yi wi't wane'n, cwe'n tzun wekolt tib tan taje'nt tu yi txkel nin tu yi mos. Talol tzun junt tir yi ji' tetz: —Ja wi't ben k'ej ita'n, nin oque'n tlen tu' atit akale'n. Ba'n tcu'n yi nink xcyajk wok cyen tzone'j, bantz itele'n jalchan cunin.
10Poro yi levita qui nin cujij tan chicyaje'n cyen tetz junt ak'bal, ma na aje'n nin e' bantz tu yi txkel, tuml yi cob buru' yi cy'a'n che' cya'n tan cyeke'n. Ma yi opone'n tlen tu' ate't le tnum yi na bi'aj Jebús, yi jalu' na bi'aj Jerusalén,
11nin tzun tal yi mos yi levita tetz: —¿Mbi na tal teru' ta'n kol kacyaj cyen tan watl le chitanum yi e' jebuseo? stzun bantz.
12—Quil kacyaj le jun tnum yi nk'e'tz scyetz yi e' katanum yi o' xonl Israel. Tajwe'n tan kopone'n jalen Gabaa.
13Tajwe'n kabuch kib tan kopone'n tan watl jalen Gabaa, nka Ramá, stzun yi levita bantz tetz yi mos.
14Ej bene'n nin tzun e' bantz, tal muyunt cuntu' cyopone'n le tnum Gabaa, yi chitanum yi e' xonl k'ajtzun Benjamín.
15Nin tzun cyaj cyen yi nim be' cya'n, tan cyopone'n le tnum Gabaa. Cho'n tzun cyopone'ntz tan c'olche'n tc'a'ybil na cya'l jun el k'ajab scye'j tan tak'le'n chiposar.
16Ej, nskenin oc lak'bal yi ticy'e'n cu'n jun wutzile'n yaj, yi cho'n xa'ke'n tan ak'un wi cojbil. I' jun xonl Efraín, yi cho'n najlijtz Gabaa, chi jun awernak, na yi e' aj Gabaa, e' len cu'n xonl k'ajtzun Benjamín.
17Ma yi bene'n tilol yi wutzile'n yi levita tu ca'p txkel yi cho'n jukl che' tc'a'ybil, nin tzun ben jakoltz scyetz: —¿Na' tzun ncxsaje't, nin na' ncxbene't? stzun i' banintz scyetz.
18—Ujle'n tu' nkicy'ak te'j tzone'j. Cho'n nkasaj le ama'l Belén cwent Judá, nin cho'n nkaben joylajlen yi ama'l cwent Efraín, kale atit kanajbil. Ja ka'tij cobox k'ej Belén, ma jalu' ja kapakx tzaj tan kopone'n le kanajbil, poro cya'l njal cu'nt kaposar tzone'j.

19Yi o' ketz, cy'a'n chiwa' yi e' tal kaburu' ka'n, nin cya'n pam tu a' kak'un bantz quil katij we'j. Qui'c jun tajwe'n sketz, stzun yi levitaja'tz banintz.
20Bene'n tzun tlol yi wutzile'n scyetz: —Quil cxbisun wok tan e'chk takle'na'tz. Yi wetz swak'e' yi tajwe'n tzitetz. Nin quil wak' ama'l tan ticy'e'n yi ak'bal ita'n tzone'j tc'a'ybil.
21Nin tzun e' ben tcy'al xe yi tetz ca'l nin oc i' tan chic'a'che'n yi e' buru'. Yi wi't xtx'ajol i' quikan yi e' txocum, kalena's tzun e' octz tan wa'n tu uc'a'e'n.
22Na chitzatzin cu'n, yi cyopone'n cobox yaj yi chin xa'bil nin cyajtza'kl, nin tzun baj chisutal te yi ca'l, nin oc chic'ojlol yi puert. I tzun cyal quen tetz yi wutzile'n, yi taw ca'l: —¡Elk tzaj yi jun yaj tanu' yi at tuch'u'! ¡Na kaj kawitbej kib tuch'! che'ch tzun bantz.
23Poro nin tzun cu' wutz yi wutzile'n taw yi ca'l scyetz, itzun taltz: —¡Ax wok jun c'oloj wamiw, quil tziban wok jun ajtza'kla'tz! Quil tziban jun itajtza'kla'tz yi chin xa'bil nin, na yi jun yaja'tz i' jun intxocum.
24At jun inme'l swuch', yi txe'n cu'n til wutz jun yaj. Ncha'tz at yi ca'b txkel yi intxocum. Chelopon wuk'pl tan tele'n chitx'ix ita'n, nin ba'n tziban itajbil scye'j. Poro quil tziban cyen jun yab ajtza'kl te yi yaje'j, stzun yi wutzile'n bantz scyetz.
25Poro qui nin ocopon yol wutzile'n te chiwi'. Ej tampaj yi qui nin ocopon yi yol wutzile'na'tz te chiwi', bene'n tzun yi levita tan ticy'le'n tzaj yi ca'b txkel nin el pitoltz ẍchik'ab yi e' malnaka'tz tbe'. Nin e' oc tan banle'n cyajbil te yi xna'na'tz te cyakil yi jun ak'bala'tz jalen yi tule'n skil. Kalena's tzun cyaje'n cyen quiloltz.
26Ule'n tlen tu' atit skil yi topone'n yi xna'na'tz xe ca'l yi wutzile'n yaj, kale atit yi chmil. Ej nin tzun cu' trimpujtz wuxtx'otx' nin junawes quime'n swutz cu'n yi puert.
27Ma yi tele'n watl yi chmil, nin yi je'n jakol yi puert tan taje'n, nin tzun noj quentz te yi ca'b txkel yi joklij wuxtx'otx' swutz cu'n yi puertil yi ca'l, nin ate'e'n yi k'ab tibaj yi tze' yi tijom tetz yi marquil yi puert.
28I tzun ben tlol yi chmil tetz: —Txicleje'n nin quin, stzun banintz tetz yi xna'n. Poro qui'c jun yol saj stza'wel yi xna'n, na quimnakt. Toque'n tzun yi yaj tan nuc'leje'n yi wankil yi alma'a'tz tibaj jun buru', nin tzun ajtz xe najbil.
29Ma yi topone'n, nin tzun oc yi yaj tan c'uple'n cu'n wankil yi xna'na'tz. Coblaj tzun piẍ tulejtz, nin tzun e' ben ẍchakum i' ta'n tan ẍchajle'n scyetz wunak lakak e'chk tnum cwent Israel.
30Nin tircu'n yi e' wunak yi mi'lon tetz ja cyal: —Jetz yi kele'n tzaj jak' ca'wl Egipto, qui'c cunin jun tir jajk kil jun xtxolbil chitane'n june'j. Tajwe'n katxumun te yi mbil skabne' tan banle'n tane'n.