Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces

Jueces 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ej i tzun bantz cwe'n pone'n Sansón le tnum yi na bi'aj Timnat, nintzun pek' i'-tz te jun xun filistey.
2Nin yi pakxe'n i' xe tetz ca'l nin xtxoltz scyetz yi e' taj xtxu'. I tzun tal scyetz: —Chibne'u' jun pawor, na klo' waj yil cho'cu' tan banle'n yi tajwe'n, na swu'mek tu jun xun filistey yi ja wil le tnum Timnat.
3—¿Mbi xac tzatz yil cẍben tan joyle'n awuxkel ẍchixo'l yi e' filisteya'tz yi apart chiryosil skawutz ketz? ¿Ko qui'ct nin tzun jun xun at ẍchixo'l yi e' ketz kawunakil, nka ẍchixo'l yi e' mas xonl Israel? —Yi jun xuna'tz ya'stzun yi na pe'k walma' te'j. Chijoye'u' puntil tan kumewe'n tuch' i', stzun i' bantz scyetz yi e' taj ẍtxu'.
4Poro yi e' taj Sansón qui nin na el chitxum tetz yi ya'tz tzun tajbil Kataj Ryos yi jun umle'na'tz. Na nternin na tzan Kataj tan joyle'n puntil tan chixite'n yi e' filistey, na te yi tiempa'tz na chicawun squibaj yi e' xonl Israel.
5Chibene'n tzun Sansón tu yi taj xtxu' tan joyle'n puntil tan nuc'le'n yi jun umle'na'tz jalen yi tnum Timnat. Te yi nsken wi't opon Sansón naka'jil yi tnum, kale atit jun ama'l yi at wi'nin wi' uva swutz, nin tzun el tzaj jun león yi ac'aje't tan bajse'n klo'.
6Cwe'n mule'n tzun yi porer Kataj te'j Sansón. Ej nin ntin tan tu' yi k'ab tu yi walor xcon ta'n tan biyle'n cu'n. Katzij cunin tulej yi jun leóna'tz. Chi ik jun tal ne'ẍ chiw tu', yi qui'c walor. Poro qui nin tal i' yi xtxolbila'tz scyetz yi e' taj xtxu'.
7Yi wi't baje'n yi xtxolbila'tz, nin tzun ben i'-tz tan yol tetz yi jun xuna'tz yi na pek' i' te'j.
8Yi tele'n coboxt k'ej nintzun pakxe'nt junt tir te yi xun tan cyumewe'n tuch', nin tzun icy'ak i' tan tilwe'n yi wankil yi león yi nsken cyen quim ta'n. Nin tzun til yi at jun soc wunak txuc yi cho'n ate' le c'u'l yi jun leóna'tz, nin at wi'nin cabil wunak txuc tul.
9Nin tzun ben i'-tz tan telsene'l tzaj yi cab, nin octz tan bajse'n. Ma yi chitx'amxe'n yi e' taj xtxu', nin tzun ben tk'ol mu'ẍ scyetz, poro qui ntal na' nsaje't tcy'al.
10Ma te yi mben yi taj Sansón tan yol tu yi taj xtxu' xun, nintzun oc Sansón tan nuc'le'n jun chin tzatzi'n scyuch' yi e' xicy, quib chicxtumbr te yi tiempa'tz.
11Poro tampaj yi wi'nin na chixob yi e' filistey tetz Sansón, nin tzun ben chimolol quib junaklaj xicy yi cyamiw len cu'n quib te yi tzatzi'na'tz.
12Ej itzun tal Sansón scyetz yi e' xicya'tz: —Swale' jun xtxolbil tzitetz yi tajwe'n tzital yi mbi na elepont yi ntaxk tzaj wi' yi juk k'ej tzatzi'ne'j. Kol chopon wok te'j yi mbi na elpont, swak'e' tzun jujun cmi'ẍ tzitetz yi lino cu'n. Ncha'tz swak'e' len tzitetz cobox be'chok yi chin yube'n nin.
13Ma na ko quil cxopon wok tan talche'n yi mbi na elepont, tajwe'n tzun yi tzijunalen cu'n tzitak' jun cmi'ẍ yi lino cu'n, swetz. Ncha'tz tajwe'n tan itk'ol len swetz jun be'chok yi chin yube'n nin, stzun Sansón bantz scyetz. —Al tzaj bin yi xtxolbila'tz sketz. List ato't tan tbite'n, che'ch tzun banintz tetz Sansón.
14Xe'te'n tzun Sansóntz tan xtxole'n. Je tzun taltze'j: “Te jun yi na wan, ja eltzaj cab. Te yi jun yi cham ja jal ẍchi'al.” Ma yi tele'n ox k'ej qui nin na el chitxum tetz yi mbi na elpont yi xtxolbila'tz.
15Itzun le junt k'ej, nin tzun cyaltz tetz yi txkel Sansón: —Joyaj puntil tan telsene'l tzaj tetz awuchmil yi mbi na elpont yi xtxolbil yi ntal i' sketz. Yi ko quil tzaban, tz'ocopon tzun ak'a'kltz ka'n tuml yi ataj scyuch' cyakil axonl. ¡Na i cu'n ntin tan majle'n len tu' yi be'ch ketz, mmitxoc wok o' te'j! che'ch tzun bantz.
16Ej, lajke'l nin tzun bene'n i' te Sansón. Wi'nin tzun tok'e'ntz yi topone'n te'j, itzun taltz tetz Sansón: —¡Yi aẍatz qui na cẍpek' swe'j! ¡Na chi'ch ac'u'l swe'j! Na ja awal jun xtxolbil scyetz yi e' intanum, nin qui nin mawal swetz yi mbi cu'n na elpont, stzun i' bantz. I tzun tal Sansóntz tetz: —Qui nin nwal scyetz intaj mbi na elepont yi xtxolbil, i ptzun tzatz wal nint, stzun Sansón bantz.
17Poro qui nin tane' yi txkel Sansón tan o'kl, ma na jepon cunin yi juk k'eja'tz ta'n tan o'kl, nin chin ch'inch'uj nin ban yi txkel tan jakle'n ite'n nin xtxolbila'tz tetz. Cha'stzun te le juki'n k'ej te yi tzatzi'n, tlol Sansón tetz yi txkel yi mbi na elepont yi xtxolbil yi ntal i'. Lajke'l nin tzun bene'n yi txkel Sansón tan talche'n scyetz yi e' tanum.
18Itzun le juki'n k'ej a'tz, tal muyunt cuntu', cyopone'n yi e' filistey tan talche'n yi xtxolbile'j tetz Sansón: “Qui'c nin jun takle'n yi chin chi' nin chi cabil wunak txuc. Nin cyal jun nimte'n cu'n ẍchamil swutz jun león,” che'ch. “Qui klo' mme'l itxum tetz yi qui'k ntal wuxkel tzitetz,” stzun Sansón bantz scyetz.

19Cwe'n mule'n tzun yi porer Kataj te'j Sansón. Cho'n tzun bene'ntz le jun tnum yi na bi'aj Ascalón. Ej nin cu' biyol junaklaj yaj le jun tnuma'tz. Ej nin yi be'chok yi cambaj i' scye'j, ya'stzun tak' i' scyetz yi e' yi cyal yi mbi na elepont yi xtxolbil yi tal i' scyetz. Wi'nin tzun ẍchi'che'n c'u'l Sansón yi pakxe'n xe ca'l taj xtxu'.
20Ma tetz txkel, nin ben ak'ij tetz jun scyeri e' tamiw Sansón.