Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hagge

Hagge 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He laittan laappuntta aginan laatamanne isiinintta gallassan GODAA qaalai hananabaa yootiya Hagge baggaara hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Salaatiyaala na7aa, Yihudaa haariya Zarubaabeelayyo, Yoxedeeqa na7aa, qeese ubbatu halaqaa Yaasuyyoonne omooduwaappe simmida asaayyo hagaadan yaagada yoota;
3‘Ha Beeta Maqidasiyaa bonchchoi kase ai malakko be7ida asaappe attidabi intte giddon de7ii? Hachchi intte a xeelliyo wode, waani uttidee? Intte aifiyan i bainnabaa milatees gidennee?
4“‘Gidikkonne, Zarubaabeelaa, ha77i minna! Taani GODAI hagaa odais. Yoxedeeqa na7au, qeese ubbatu halaqau Yaasuu, neenikka minna! Biittan de7iya asa ubbau, inttekka minnite! Minnidi oottite; aissi giikko, taani inttenaara de7ais. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais.
5Intte Gibxxeppe kiyiyo wode, taani inttenaara maacettido maachchaadan, ta Ayyaanai inttenaara de7iyo gishshau yayyoppite!
6“‘Qassikka taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais. Taani qantta wodiyan issitoo gujjada, salotanne sa7aa, abbaanne mela biittaakka qaattana.
7Kawotettata ubbaakka qaattana; qaattada kawotettatu ubban de7iya aqoi haa yaanaadan oottana. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI ha Beeta Maqidasiyaa bonchchuwan kunttana.
8Birai tabaa; worqqaikka tabaa.
9Koiroogaa bonchchuwaappe ha naa77antto Beeta Maqidasiyaa bonchchoi darana; taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI ha sohuwan sarotettaakka immana’ yaagada yoota” yaagiiddi yiis.
10Daariyoosi kawotido naa77antto laittan, uddufuntta aginan laatamanne oiddantto gallassan GODAA qaalai hananabaa yootiya Hagge baggaara hagaadan yaagiiddi yiis;
11“Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; ‘Higgee woigiyaakko eranau ane qeeseta hagaa oichcha:
12“Issi urai yarshshuwaassi geeshshi wottido ashuwaa ba afalaa xeeran xaaxi ekkidi efiishin, he afalaa xeerai oittaa, woikko woxiyaa, woikko woine eessaanne zaitiyaa, woikko hara ai qommo qumanne bochchikko, he boshettida qumai tumu geeshsha gidanau danddayii?” yaagada oichcha’ yaagees” yaagidi yiis. Oichchin qeeseti, “Gidanau danddayenna” yaagidi zaaridosona.
13Haggee qassikka, “Ahaa bochchidi tunida issi urai hageetuppe issi qommo qumaanne bochchikko, he qumai tumu tunanee?” yaagidi oichchiis. Oichchin qeeseti, “Ee tunana” yaagidi zaaridosona.
14Yaatin, Haggee zaarettidi, “GODAI hagaadan yaagees; ‘Ha asainne ha kawotettai ta sinttan hegaakka mala; eti oottiyo oosoinne eti shiishshiyo imotai ubbaikka hegaakka mala tuna’ yaagees” yaagiis.
15GODAI hagaadan yaagees; “Hachchippe doommidi, intte bollan gakkidabaa akeekite! GODAA Beeta Maqidasiyaa gimbbettaa doommanaappe kase,
16intte naa77u kunttaale kattaa ekkana giidi, kattaa wottosaa biideta; shin issi kunttaale xallaa demmideta. Qassi issi xeetu litiro woine eessaa ekkanau woiniyaa gum77iyo ollaakko biideta; shin intte mexi oitamu litiro xalla woine eessaa demmideta.
17Taani intte kushee oottido ooso ubbaa bollan melissiya carkkuwaa, kattaa harggiyaanne shachchaa yeddada xaissaas. SHin intte ha ubbankka taakko simmibeekketa” yaagees GODAI.
18“Hachchi gallassaappe, ha uddufuntta aginan laatamanne oiddantto gallassaappe doommidi, ane akeekite; qassi GODAA Beeta Maqidasiyaa baasoi baasettido gallassaappekka doommidi qoppite.

19Ha77i zerettau haniya katti intte gootaran xayikkonne, qassi woiniyaa turai, balasee, roomaaneenne wogaraikka hachchi gakkanaashin aifiyaa aifana xayikkonne, hachchippe doommada taani inttena anjjana” yaagees.
20He aginan laatamanne oiddantto gallassan GODAA qaalai naa77anttuwaa Haggekko hagaadan yaagiiddi yiis;
21“Yihudaa haariya Zarubaabeelayyo hagaadan yaagada yoota; ‘Taani salotanne sa7aa qaattana;
22kawotettatu araatata aatta yeggana; eta wolqqaa xaissana. Para gaareta eta laaggiyaageetuura aatta yeggana; paratinne paraasatikka mulee bantta giddon haiqettana.
23Ta ashkkarau, Salaatiyaala na7au Zarubaabeelaa, taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI nena he gallassi ekkana; ekkada taani nena ta maatafaa migido mala oottana. Aissi giikko, taani nena dooraas’ yaagada yoota” yaagiiddi yiis.