Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Hagai

Hagai 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long dispela yia tasol, long de namba 21 bilong namba 7 mun, God i givim tok gen long maus bilong profet Hagai.
2Em i tokim Hagai long tokim hetman Serubabel na hetpris Josua na ol manmeri olsem,
3“Bipo haus bilong mi i gutpela tumas, na ating sampela bilong yupela i bin lukim na i save tingim yet. Tasol nau yupela i lukim i olsem samting nating tasol, a?
4Maski, bel bilong yupela olgeta i no ken hevi. Yupela i mas kirap na mekim wok, long wanem, mi stap wantaim yupela.
5Bipo tru yupela i lusim Isip na i kam, na mi bin promis olsem mi bai i stap wantaim yupela oltaim. Nau tu spirit bilong mi i stap yet wantaim yupela, olsem na yupela i no ken pret.
6“Mi Bikpela, mi gat olgeta strong, mi tok olsem, i no longtaim na bai mi mekim ol samting i stap long skai na long graun na long solwara i guria moa yet.
7Bai mi mekim ol gavman bilong olgeta kantri tu i guria. Na ol manmeri bai i kisim planti mani samting bilong ol na bringim i kam long dispela ples, na pulimapim long haus bilong mi.
8Ol silva na gol i stap long olgeta kantri, em i bilong mi tasol.
9Dispela nupela haus bilong mi bai i kamap gutpela tru na bai i winim olpela haus bilong mi. Na long dispela ples bai mi givim bel isi na planti gutpela samting long ol manmeri bilong mi. Mi God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok pinis.”
10Long namba 2 yia bilong Darius i stap king, long de namba 24 bilong namba 9 mun bilong dispela yia, Bikpela I Gat Olgeta Strong i givim narapela tok long profet Hagai.
11Em i tok olsem, “Mi laik bai yu painimaut tingting bilong ol pris long dispela askim bilong mi.
12Sapos wanpela man i kisim liklik hap mit ol i bin mekim ofa long en, na em i putim insait long klos bilong en na i karim i go, na sapos klos bilong en i pas long bret o long kaikai ol i bin kukim o long wain o long wel bilong oliv o long arapela kain kaikai, orait dispela kaikai bai i kamap samting bilong mi yet na i tambu, o nogat?” Orait Hagai i go askim ol pris na ol i tok, “Nogat. Em i no inap.”
13Na Hagai i askim ol gen olsem, “Sapos wanpela man i putim han long bodi bilong man i dai pinis, orait yumi save, em yet bai i kamap doti long ai bilong God. Orait na sapos bihain em i holim sampela kaikai, ating dispela kaikai bai i kamap doti tu, o nogat?” Na ol pris i bekim tok olsem, “Yes, em bai i kamap doti.”
14Orait na Hagai i tok, “Bikpela i tok olsem, ‘Ol dispela manmeri i stap hia wantaim olgeta samting ol i mekim, ol i olsem tasol. Tingting na pasin bilong ol i doti, olsem na olgeta ofa ol i mekim long alta, ol tu i doti tasol long ai bilong mi.’”
15Bikpela i tok olsem, “Tingting gut long ol samting i bin kamap long yupela, long taim yupela i no kirapim wanpela wok yet long haus bilong mi.
16Yupela i bin i go long wanpela hip kaikai, na yupela i ting yupela inap long pulimapim 4-pela bek, na em inap long tupela bek tasol. Yupela i bin i go long tang wain na yupela i ting bai yupela i pulimapim 10-pela sospen wain, na wain em inap long 4-pela sospen tasol.
17Mi bin salim hatpela win i kam na wanpela kain sik bilong bagarapim olgeta kaikai long gaden, na ais i bin kam daun olsem ren bilong bagarapim olgeta samting yupela i bin planim long gaden. Yupela i bin lukim ol dispela samting, tasol yupela i no tanim bel.
18Nau long dispela de namba 24 bilong namba 9 mun yupela i bin stretim graun pinis bilong wokim haus bilong mi. Olsem na nau bai yupela i lukim ol gutpela samting mi laik mekim long yupela.

19Tru, i no gat wit i stap long ol bakstua, na ol diwai wain na diwai fik na diwai pomigranet na diwai oliv, ol i no karim kaikai yet. Tasol nau bai mi stat long mekim gut long yupela.”
20Namba 2 taim long dispela de yet, Bikpela i givim tok long Hagai.
21Bikpela i tok olsem, “Tokim Serubabel, hetman bilong Juda, olsem, ‘Mi laik sakim ol samting i stap long heven na long graun.
22Mi laik bagarapim strong bilong ol king na bai ol i no gat strong moa. Na bai mi bagarapim ol karis bilong pait wantaim ol soldia i save sanap long ol. Na olgeta hos bilong pait bai i dai, na ol soldia i save sindaun long ol hos, ol bai i kilim ol wanwok bilong ol yet.
23Taim dispela samting i kamap, bai mi kisim yu Serubabel, wokman bilong mi, na bai mi mekim yu i kamap man bilong mi tru, na bai yu bosim ol lain manmeri bilong mi. Mi makim yu wanpela tasol, na yu bai i stap olsem ring long pinga bilong mi. Mi God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok pinis.’”