Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - हाग्‍गै

हाग्‍गै 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1पिप दारामी सासन पशो बर्स निक्‍शी, ७ महिना २१ नाक्‍तीम परमप्रभु यावे आन परमप्रभुमी हाग्‍गै कली लोव़ पाप्‍तु। मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना,
2“गे शाल्‍तीएल आ तौ यहूदा रागीम हुकुम पाइब, जेरूब-बाबेल नु यहो-सादाक आ तौ नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब चढ़ेब यहोसु नु लीशो मुर आन कली
3‘इन दाते ङा सु सुमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती ङा खिं आ दारस तनी? मुल एको खिं दोदेंशो तांइसीबा? मार, एको मदारशो तांइसीबा? दे हिल्‍लो पावो’ ” देंत। एज्रा ३:१२
4मिनु मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी “जेरूब-बाबेल, महिनो। यहो-सादाक आ तौ नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब चढ़ेब यहोसु गे यो महिनो। मिनु मेकेर ङा मुर नेल्‍ल महिनीन। गेय पचा गोने। मारदे हना गो गेपुकी नु बाक्‍नुङ।
5गेपुकी इजीप्‍‍त रागी रे पा ग्रूशा पिनीनु, गेपुकी नु कबल का पाता। आं सोक्‍त गेपुकी नु बाक्‍ब, दे कबल पाता। मोपतीके महिनीन” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। प्रस्‍थान १९:५; जकरिया ४:६
6मिनु मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी “मुल इच्‍का नोले गो लेंशा सरीङ, रागी, समुन्‍द्र नु गोरशो रागी कली हिम्‍नुङ। हिब्रू १२:२६
7गो रागी रागी ङा मुर आन कली हिम्‍नुङ। मिनु रागी रागी ङा शोंप नेल्‍ल एकेर चाक्‍नीम। मिनु गो एको खिं कली आं दारसीम प्रिंनुङ।
8सुन चांदी नेल्‍ल आं के बाक्‍ब।
9मोपतीके एको खिं आ मुल ङा दारस क्‍येङा नोले ङा दारस शुश रिम्‍शो दुम्‍ब। मिनु एकेर आसीक शुश गे‍नुङमी” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत।
10पिप दारामी सासन पशो बर्स निक्‍शी ९ महिना २४ नाक्‍तीमी परमप्रभु यावेमी आ लोव़ पाइब हाग्‍गै कली लोव़ पाप्‍तु।
11मिनु हाग्‍गैमी “मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी मार देंत देंशा हना ‘चढ़ेबपुकीम मार देंबाक्‍मा, दे हिल्‍लो पावो’ ” देंत।
12मिनु हग्‍गाइम “सुइ मुरुमी किप्‍शुरम पोल्‍टो पा चढ़ेशो श्‍ये कुरशो बाक्‍त हना नु मेको आ किप्‍शुर आ सुरमी शोब्‍ले, खाइ, अङगुर शांबु, तेल नु अरु मारेइ जचा थोव़क थिप्‍तु हना, मेको चोव़खो दुम्‍नीमी?” दे हिल्‍लो पाप्‍तु। मिनु चढ़ेबपुकीम “मदुम्‍नीम” देंतेक्‍म।
13मिनु हाग्‍गैमी “बेक्‍शो मुर थिशा, ग्रांग्रा दिशो दुम्‍शो मुरुम मारेइ थोव़क थिप्‍तु हना, मेको थोव़क ग्रांग्रा दिशो दुम्‍बा?” दे हिल्‍लो पाप्‍तु। मिनु चढ़ेबपुकीमी “मेको ग्रांग्रा दिशो दुम्‍ब” देंतेक्‍म। लेवी ५:२; गन्‍ती १९:२२
14मिनु हाग्‍गैमी “परमप्रभु यावेमी मार देंब देंशा हना ‘आं ङोंइती बाक्‍शो एको रागी ङा मुरपुकी मोदेंशोन बाक्‍नीम। मेकोपुकीम मार मार पाइनीमी, मार मार चढ़ेनीमी मेको नेल्‍ल ग्रांग्रा दिशो बाक्‍ब’ देंशो बाक्‍ब” देंत। एज्रा ४:१-३
15मिनु परमप्रभुमी “गे मुलाक्‍त ङा मेरे मार दुम्‍बा, मेको रिम्‍शो पा मिम्‍तीन। परमप्रभु यावे आ खिं सेल्‍शोनु, फुल्‍लु तार फुल्‍लु वोइश्‍शा गारो प्रोव़चा क्‍येङा ङोंइती दोदेंशो बाक्‍मे, मेको मिम्‍तीन।
16गे दोदेंशो बाक्‍नी? गे २० सेआह बाक्‍ब, दे मिम्‍ताक्‍नी हना, मेकेर १० सेआह ला बाक्‍ब। अङगुर ख्राक्‍शा, ५० गर रस ताप्‍नुङ, दे मिम्‍ताक्‍नी हना, २० गर ला दुम्‍ब। सेआह का ७ लिटर खोदेंशो बाक्‍ब। गर कली हिन यो देंनीम। हिन का ६,५ लिटर बाक्‍ब। हाग्‍गै १:१६
17गो इन कली नु इन रूम ख्रुम्‍शो मारेइ मारेइ खतम सेल्‍ता। मेको सोव़पाइक्‍ब रोइ, बुंखी ङाइक्‍तीक रोइ नु मुप्‍सीम खतम सेल्‍ता। मो हना यो गे आं गे मलेन्‍नी। हाग्‍गै १:११
18मुल ९ महिना २४ नाक्‍ती, परमप्रभु यावे आ खिं ङा जग वोइश्‍शो नाक्‍त रे मार दुम्‍बा, मेको कोव़ङीन।

19मार, गे नु वांचेर बाक्‍मे? अङगुर बोट, फोव़शी रवा, अनार नु तेल रवामी मुल सम्‍म फल मसिश्‍शो बाक्‍मा? मुलाक्‍त ङा मेरे गो इन कली आसीक गेनन्‍नी” दे परमप्रभु यावेमी देंत।
20मिनु ९ महिना ङा २४ नाक्‍ती परमप्रभु यावेमी लेंशा हाग्‍गै कली लोव़ पाप्‍तु।
21मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “गे यहूदा रागीम हुकुम पाइब जेरूब-बाबेल कली ‘गो सरीङ नु रागी हिम्‍चा चिक्‍शो बाक्‍नुङ।
22गो पिप आन राज्‍य खतम पोक्‍नुङ। गो रागी रागी ङा राज्‍य थुम्‍पाइक्‍चा चिक्‍शो बाक्‍नुङ। गो बग्‍गी नु बग्‍गी ङोइक्‍ब आन कली थिप्‍पाइक्‍नुङमी। शारा नु शारा ङोइक्‍बपुकी आंम लोक्‍ब आन तरवारम क्‍योरचा पुंइसीनीम’ देनो” देंत।
23मिनु मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी “मेको नाक्‍त शाल्‍तीएल आ तौ, आं गेय पाइब, जेरूब-बाबेल गो इ कली छाप पाइश्‍शो औंठी खोदेंशो सेल्‍नन। मारदे हना गो इ कली योव़शो बाक्‍नुङ” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। जकरिया ४:६-७