Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Age

Age 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mↄ soplade gↄↄ bao ń mɛ̀ndoode zĩ́ Dii yã'ò ãnabi Ageɛ à mɛ̀:
2Yã'o Yuda bùsu gbãade Zolobabɛliɛ ń sa'onkia Yesuao ń gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ píi, ǹ ń la ǹ mɛ:
3Á démɛ kú tia a ma kpɛ́ dↄ̃ ń a gawi káauoi? A tia pↄ́ɛ bee dɛɛ́ kpelewai? Á ea guu a dɛɛ́ pↄe ũo yã̀?
4Ma Dii má ò Zolobabɛliɛ, sↄ̃dilɛ! Má ò sa'onkia Yesuaɛ, sↄ̃dilɛ! Má ò bùsu gbɛ̃́ kĩniↄnɛ píi, à sↄ̃dilɛ! Ma Dii mámɛ má ò. À zĩpi kɛ, asa má kúánↄ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.
5Lɛ́ pↄ́ má gbɛ̃̀ɛ́ á bↄa Egipi gↄↄn we. Ma Nisĩna gi kúánↄɛ, ásu vĩakɛo.
6Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, à gↄ̃̀ yↄↄ kɛ́ mà musu ń zĩ́lɛo lualua gɛ̃n do lↄ, ísia ń tↄↄlɛo píi.
7Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, má buiↄ zĩazĩa, wi mↄ́ ń bui píi àizɛɛo, mí tó ma kpɛ́ pa ń gawio.
8Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, ã́nusuá ma pↄ́ɛ, vuaá ma pↄ́ɛ.
9Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, kpɛ́ɛ bee gawi gbɛzã zↄ̃ↄ aↄ dɛ a káaua. Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, má aafia pisi guɛ beewa.
10Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, a mↄ kɛ̃okwide gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaide zĩ́, Dii yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛ ãnabi Agewa à mɛ̀:
11Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, à sa'onaↄ la: Ikoyã mɛ̀ kpelewa ni?
12Tó gbɛ̃́ nↄ̀ↄ pↄ́ gↄ̃̀ ma pↄ́ ũ kũa a ula lɛ́u, mɛ́ aà ulapi zↄ̃̀ pɛ̃ɛ ge do ge vɛ̃ɛ ge nísi ge blɛ pãlewa, pↄ́piↄ ì gↄ̃ ma pↄ́ ũ yã̀? Sa'onaↄ mɛ̀: Aawo!
13Ɔ̃ Age ɛ̀a ń lá à mɛ̀: Tó gbɛ̃́ pↄ́ kú ń ↄnaa pↄgɛwa gbãlɛao ↄnà pↄ́piwa, aaì gbãlɛ yã̀? Sa'onaↄ wèwà aa mɛ̀: Aaì gbãlɛɛ.
14Ɔ̃ Age mɛ̀: Ma Dii ma mɛ̀, màa á bui dɛmɛɛ. Yã́ pↄ́ i kɛ ń pↄ́ pↄ́ i ma gba weↄ píi gbãlɛaɛ.
15À làasookɛ maamaa à gwa za gbã, lá á dɛ yãa zadↄ̃ i ma kpɛ́ gbɛe dio.
16Tó gbɛ̃́ gɛ̀ pↄ́wɛna dã́i zaa bao, kwi ali e. Tó à gɛ̀ vɛ̃ɛ tↄ́i tùu blakwi, bao ali e.
17Má tò á buapↄ́ↄ ↄ̃̀ↄkpà ń gbↄ̃sio ń fukpaao ń lougbɛo, kási i suao.
18À làasookɛ à gwa za gbã, mↄ kɛ̃okwide gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaidezĩ. À làasookɛ à gwa yã́ pↄ́ lɛ́ kɛ za ma kpɛ́ ɛ̃daalɛgↄↄ e gbãwa.

19Pↄ́wɛna kú dↄ̃u tiaa? Vɛ̃ɛ ń kaadↄɛnao ń gbɛafuo ń kuo i nɛ'io e gbã. Za tia má báaadaágu sa.
20Dii yã'ò Ageɛ lↄ mↄgↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaidepi zĩ́ à mɛ̀:
21O Yuda bùsu gbãade Zolobabɛliɛ, má musu ń zĩ́lɛo lualua.
22Má kpalabaaↄ fuangba, mí buipãleↄ kpalaↄ midɛ. Má zĩkasↄ̃goↄ fuangba ń gbɛ̃́ pↄ́ ká a guuↄ, sↄ̃́ↄ ń sↄ̃́godepiↄ kwɛ́, aai kↄ̃ dɛdɛ ń fɛ̃ndao.
23Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, gↄↄ bee má n sɛ, ma zↄ̀blena Zolobabɛli. Ma Dii mámɛ má ò. Má n kɛ lán ma tãana seelakɛbↄwa, asa ma n sɛɛ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.