Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Ha:ga:iai

Ha:ga:iai 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode Ea sia: olelema:ne balofede dunu Ha:ga:iaima bu sia: i. Amo da ode afae amola oubi fesu amola eso21 amoga hamoi.
2Hina Gode da Ea sia: Selababelema olelema:ne, balofede dunu Ha:ga:iaima adoi. Yuda ouligisu dunu, Yosiua (Gobele salasu dunu Ouligisu) amola dunu huluane ilima olelema:ne amane adoi,
3“Dilia afaega da musa: Debolo diasu noga:idafa amo haboda:i dialebe ba:sula:? Be wali dia da haboda:i ba:sala:? Amo ba:loba:, hamedeidafa agoai ba:sa.
4Be dilia huluane waha gogosia:iwane mae da:i dioi dialoma. Na da nini gilisili esalumuba:le, hawa: hamoma.
5Dili Idibidi fisili, gadili ahoanoba, Na da eso huluane dili fidilalumu, amo Na dilima ilegele sia:i dagoi. Na da wali amola dili esala. Amaiba:le, mae beda:ma!” Hina Gode E da amane sia:i.
6Hina Gode da eno amane sia:i, “Fonobahadi aligili, Na da mu amola osobo bagade, (soge amola hano waeyabo) igumu.
7Na da fifi asi gala huluane wadela:lesimu. Amasea, fifi asi gala ilia gagui liligi huluane da Debolo Diasuga gaguli misi dagoi ba:mu. Amola Debolo Diasu da amoga nabamu.
8Osobo bagadega silifa amola gouli dialebe amo huluane da Na: fawane.”
9Hina Gode Bagadedafa da amane sia:i, “Debolo diasu gaheabolo gagui amo da musa: gagui amo baligili noga:idafa dialumu. Amola Na fi dunu bagade gagui agoane esaloma:ne, Na da ilima olofosu imunu.”
10Ode ageyadu, amola oubi sesege amola eso 24 amoga Da:liase da hina bagade esalu, amo esoga Hina Gode da balofede dunu Ha:ga:iai, ema eno adole i.
11E amane sia:i, “Gobele salasu dunu ilima amane adole ba:ma,
12‘Dunu afae da gobele salimusa: modale ligiagai hu a:i afae lale, ea abulaga mabione gaguli ahoasea, amola ea abulaga agi ga:gi o ha:i gobei, waini hano, olife susuligi o ha:i manu eno amo digilisisia, amo ha:i manu amola da hu defele modale ligiagai hamobela:?” Gobele salasu dunu da amo adole ba:su nabalu, bu adole i, “Hame! Amo ha:i manu da hame modale ligiagai.”
13Amalalu, Ha:ga:iai da bu adole ba:i, “Dunu afae da bogoi da:i hodo digili ba:beba:le, fedege agoane nigima: madelai ba:sea, amola amo ha:i manu digili ba:sea, amo ha:i manu amola da nigima: madelai hamobela:? Gobele salasu dunu da bu adole i “Ma! Amo ha:i manu da nigima: madelai dagoi ba:mu.”
14Amalalu, Ha:ga:iai da amane sia:i, “Hina Gode da agoane sia:sa, ‘Amo hou dilia waha sia:i da Isala:ili dunu fi, amola ilia loboga hamoi liligi huluanedafa ea hou defele galu. Amaiba:le, liligi huluane ilia da oloda da:iya gobele salalebe da nigima: madelai dagoi ba:sa.’”
15Hina Gode da amane sia:sa, “Dilima hamoi hou amo dili ba:sala:? Debolo diasu muni bu buga:le gagumusa: gala,
16dilia gala:ine faili legei amoga ba:la asili, 200 gilogala:me dioi defei ba:musa: dawa:su be amomane 100 fawane ba:i. Dilia da waini hano 100 lida defei dimusa: dawa:i, be 40 lida defei fawane ba:i.
17Na da gia:i bagade fo, dilia ha:i manu liligi bione sesenema:ne fo iasi. Na da mugene amola dilia ha:i manu bugi wadela:musa: iasi. Be amomane dilia da Nama bu hame sinidigisu.
18Wali esoha da 24 amola oubi sesege amoga da Debolo diasu bai fa:i amo wali esoga huluane dagoi ba:sa. Waha winini adi hamoma:beyale, ba:ma!

19Be amomane wali ga da ebelei dagoi, amola figi ifa, bomegala:nede ifa (goaba agoai), amola olife ifa amola fage hame legei gala, be waha winini Na dilima hahawane dogolegele fawane hamomu.
20Amo eso afae amoga (eso 24 amola oubi sesege) Hina Gode da Ha:ga:iai ema sia: eno, Selababele (Yuda eagene ouligisu dunu) amoma adosima:ne amane adoi, “Na da mu amola osobo bagade igumu gala.
22Na da fifi asi gala huluane amola ilia gasa wadela:lesimu. Na da sa:liode amola genonesisu dunu delegili fasili, bobaeyoi ba:mu. Hosi da bogogia:mu amola ili da:iya fila heda:i dunu da ili gobele fane legemu.
23Amo esohaga, Na da di, Selababele, Na hawa: hamosu dunu, Na da di oule masunu, di da Na Dio:ba:le, ouligisu hou hamoma:ne ilegemu. Bai di fawane Na ilegei dagoi.” Hina Gode Bagadedafa da sia:i dagoi. Sia: Ama Dagoi