Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - Kagai

Kagai 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta ra gai lavurua ma ra bung a ura vinun ma tikai tana, ra tinata kai ra Luluai i ga arikai ta ra ngie i Kagai ra propet dari:
2Go una ve Serubabel natu i Sealtiel, ra luluai na gunan Iuda, ma Iosua natu i Ieosadak, ra tena tinabar ngalangala, ma ra ibaiba na tarai, dari:
3To ia ta vavat i ga mat valili ta diat dia ga laun lua, ma i ga gire go ra pal lua ma kana minamar? Ma ava gire ba i dave gori? Pa i da ra magit vakuku vang ta ra luaina mata i vavat?
4Ma ra Luluai i biti ka dari: Serubabel, go una ongor ika; ma una ongor, Iosua natu i Ieosadak, ra tena tinabar ngalangala; ma avat ra tarai par ta ra gunan, avat a ongor ika, ra Luluai i biti, ma avat a papalum; tago iau ki maravut avat, ra Luluai kai ra lavur kor i biti,
5varogop ma ra tinata da ga kubu ia ba ava ga irop kan Aigipto, ma ra Tulungeagu i ga ki pire vavat; koko avat a burut.
6Tago ra Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Tikai mulai ina vadadar ra bala na bakut ma ra rakarakan a gunagunan, ma ra ta, ma ra pia i ge, ba i tar par a paupau bung;
7ma ina vadadar ra lavur vuna tarai par, ma ra lavur ngatngat na magit kai ra lavur vuna tarai par diat a vut, ma ina vabuka go ra pal ma ra minamar, ra Luluai kai ra lavur kor i biti.
8Kaugu ra silva, ma kaugu ra goled, ra Luluai kai ra lavur kor i biti.
9A minamar i go ra pal namur na lia ta dir ma ra minamar lua, ra Luluai kai ra lavur kor i biti; ma ta go ra gunan ina vartabar ma ra malmal, ra Luluai kai ra lavur kor i biti.
10Ta ra bung a ura vinun ma a ivat, ma ta ra gai lavuvat, ta ra vauruana kilala Darius i ga king tana, ra propet Kagai i ga tatike ra tinata kai ra Luluai dari:
11A Luluai kai ra lavur kor i biti: Go una tir ra umana tena tinabar ure ra varkurai, ma una biti dari:
12Ba tikai i kap ra kirip i gomgom ta ra ngu kana mal, ma ra ngu na mal i agil ta gem, ba ta punupur, ba ta vain, ba ta dangi, ba ta enana magit na nian, dave, nam bula na gomgom? Ma ra umana tena tinabar dia ga bali ia, ma dia ga biti: Pata.
13Ma Kagai i ga biti: Ma ba tikai i dur tago i ga bili ra minat, ma i bili ta tikai ta nam diat, dave, na dur tana? Ma ra umana tena tinabar dia ga bali ia, ma dia ga biti: Na dur.
14Io, Kagai i ga biti dari: Damana go ra tarai, ma damana go ra vuna gunan ta ra luaina matagu, ra Luluai i biti; ma damana bula ra lavur papalum dia pait ia ma ra lima i diat; ma nam bula ba dia vartabar me abara, i tar dur.
15Ma go iau lul pa avat ba avat a nuk pa ia papa gori ma namur vanavana, ba pa di vung boko tika na vat taun ta ra vat ta ra pal i gomgom kai ra Luluai;
16ta nam ra e par, ba di ga tadav tika na vuvungaina ba a ura vinun na valavalar tana, i vinun uka; ma ba di ga tadav ra tung na vain upi da kulupe ra ilima na vinun na pal a tava na vain tana, a ura vinun uka tana.
17Iau ga ubu avat ma ra e na malamalapang, ma ra minait na davai, ma ra bata na vatvat, ta ra lavur papalum ava ga pait ia; ma pa ava ga nuknuk likun upi iau, ra Luluai i biti.
18Ea, avat a nuk pa ia papa gori ma namur vanavana, papa ra bung a ura vinun ma a ivat ta ra gai lavuvat, papa ra bung di ga vung ra vunapai ra pal i gomgom kai ra Luluai tana, avat a nuk pa ia.

19Dave, ra pat na davai i ki boko ta ra pal na vuvuvung? Ma dave, ra davai na vain, ma ra lovo, ma ra gamata, ma ra oliva, pa diat a vuai mulai boko? Papa gori ina vadoane avat.
20Ma ra tinata kai ra Luluai i ga tadav mule Kagai ta ra bung a ura vinun ma a ivat ta nam ra gai dari:
21Una ve Serubabel, ra luluai na gunan Iuda, dari: Ina vadadar ra bala na bakut ma ra rakarakan a gunagunan;
22ma ina vue pukue vue ra kiki na king ta ra umana kiki na varkurai, ma ina vamutue vue ra ongor i ra umana vuna gunan kai ra umana vuna tarai; ma ina vue pukue vue ra umana kiki na vinavana ma diat bula dia ki tana; ma ra umana os ma diat dia ki tana diat a virua, tikatikai ta ra pakat na vinarubu kai turana.
23Ma ra Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Ta nam ra e ina vatur vake u Serubabel, kaugu tultul, natu i Sealtiel, ra Luluai i biti, ma ina mal pa u pi una da ra domol na vakilang; tago iau tar pilak pa u, ra Luluai kai ra lavur kor i biti.